FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina Ø Wetgeving Ø Wetgeving specifiek over psychologen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

Wetgeving specifiek over psychologen*

Inhoud:

- Bescherming van de titel van psycholoog

- Bescherming van de titel van licentiaat, bachelor, master en doctor

- Arresten van de Raad van State

- Arresten van en prejudiciële vragen bij het arbitragehof/grondwettelijk hof

- Arresten van en prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

- Beslissingen FOD Financiën

- Historische Nota

 

- Wettelijke regeling klinische psychologie

 

Bescherming van de titel van psycholoog**

afkondiging

publicatie

08-11-1993

31-05-1994

WET tot bescherming van de titel van psycholoog (werd gewijzigd door KB 24-01-1997)

28-03-1996

24-05-1996

KONINKLIJK BESLUIT betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de voorzitter en aan de leden van de Erkenningscommissie van de psychologen die ressorteert onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw

21-05-1996

06-06-1996

KONINKLIJK BESLUIT tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie

28-05-1996

06-06-1996

MINISTERIEEL BESLUIT tot vaststelling van de data der opeenvolgende etappes van de eerste erkenningsprocedure der nationale beroepsfederaties van psychologen

21-12-1988

Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten

24-01-1997

20-02-1997

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten

03-04-1997

05-06-1997

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog.

03-04-1997

05-06-1997

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie

10-11-1997

23-12-1997

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

21-01-1999

23-02-1999

WET tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten

20-07-2000

30-08-2000

KONINKLIJK BESLUIT houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de grondwet, voor wat Landbouw en Middenstand betreft

05-12-2000

18-01-2001

Psychologencommissie. – Benoeming

05-03-2001

21-03-2001

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologen

29-03-2001

28-04-2001

Psychologencommissie. – Benoeming

13-01-2003

04-02-2003

Psychologencommissie. - Ontslag. – Benoeming

09-07-2004

15-07-2004

Programmawet   (zie art 252)

15-12-2004

11-01-2005

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie

14-01-2005

14-02-2005

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologen­commissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

20-01-2005

16-02-2005

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

26-03-2005

22-04-2005

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

07-09-2005

30-09-2005

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

11-05-2006

09-06-2006

KONINKLIJK BESLUIT houdende ontslag van de voorzitter van de Psychologencommissie

07-01-2007

23-01-2007

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie

05-03-2007

25-04-2007

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkings­kosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

27-04-2007

24-05-2007

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

12-02-2008

02-04-2008

WET tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

18-11-2008

03-12-2008

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van een voorzitter van de Psychologencommissie

05-02-2009

24-02-2009

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

10-02-2009

13-03-2009

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

11-03-2009

24-03-2009

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie

10-05-2009

29-05-2009

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § l, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

29-10-2009

12-11-2009

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

22-12-2009

29-12-2009

WET tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt  (zie art 14)

15-12-2010

20-12-2010

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

17-10-2011

04-11-2010

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

08-11-1993

30-08-2012

WET tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits

25-10-2012

30-10-2012

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

14-12-2012

11-01-2013

KONINKLIJK BESLUIT tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Psychologencommissie

12-11-2013

13-12-2013

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

21-12-2013

04-02-2014

WET tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I)

21-12-2013

04-02-2014

WET tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II)

08-11-1993

WET tot bescherming van de titel van psycholoog (tekstbijwerking tot 04-02-2014)

02-04-2014

16-05-2014

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog

08-07-2014

06-08-2014

KONINKLIJK BESLUIT tot bepaling van de voorwaarden tot de verkiesbaarheid van de leden van de Tuchtraad en de Raad van beroep, de regels van hun verkiezing, de werkingsregels en samenstelling van de Tuchtraad en de Raad van beroep, alsook de werkingskosten van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van beroep, in uitvoering van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

08-07-2014

06-08-2014

KONINKLIJK BESLUIT tot vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitters of hun plaatsvervangers en aan de leden of hun plaatsvervangers van de Tuchtraad en Raad van beroep in toepassing van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog

05-09-2014

Psychologencommissie - Oproep tot kandidaatstelling - Verkiezing van de Tuchtraad en Raad van beroep
(KB van 8 juli 2014 N Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2014)


04-12-2014

16-12-2014

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

20-04-2015

30-04-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

21-05-2015

01-06-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van de Psychologencommissie

29-05-2015

05-06-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

16-06-2015

24-06-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

02-07-2015

09-07-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Franstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie

20-07-2015

28-07-2015

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

18-11-2015

30-11-2015

MINISTERIEEL BESLUIT houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen

18-03-2016

07-04-2016

KONINKLIJK BESLUIT houdende ontslag van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie

28-09-2016

18-10-2016

KONINKLIJK BESLUIT houdende ontslag van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie en houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie

08-10-2016

20-10-2016

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie

02-05-2017

10-05-2017

KONINKLIJK BESLUIT houdende benoeming van de voorzitter van de Psychologencommissie

menu

 

Bescherming van de titel van licentiaat, bachelor, master en doctor

afkondiging

publicatie

11-09-1933

27-09-1933

WET op de bescherming van de titels van hoger onderwijs – Coördinatie  [opgeheven voor Vlaamse Gemeenschap door decreet van 04-04-2003] [gewijzigd voor Franse gemeenschap, onder andere door het decreet van 09-05-2008]

Zie coördinatie tot 01.08.2008 op Gallilex.

17-02-1994

17-02-1994

De gecoördineerde GRONDWET.

Sedert 1988 is Onderwijs een bevoegdheid van de Gemeenschappen (zie art. 127)

05-09-1994

08-11-1994

DECREET tot regeling van de universitaire studies en de academische graden (Vertaling van decreet Franse Gemeenschap).
(NOTA : Ingetrokken bij DFG 2004-03-31/56, art. 162; Inwerkingtreding : 01-09-2004, behalve de bepalingen die voorlopig worden behouden krachtens het DFG 2004-03-31/56 en die progressief worden ingetrokken)

12-10-1994

23-12-1994

BESLUIT van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benamingen van de academische graden van doctor. – Coördinatie

20-03-1996

29-05-1996

BESLUIT van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de academische graden die de basisstudie van de 1e en de 2e cyclus bekrachtigen, alsmede de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis

31-03-2004

18-06-2004

DECREET betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten (Vertaling van decreet Franse Gemeenschap).

04-04-2003

14-08-2003

DECREET betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen [regelt de titelbescherming van onder meer licentiaat, geaggregeerde, doctor, bachelor, master]

09-05-2008

03-07-2008

DECREET tot versterking van de coherentie van het hoger onderwijs en voor de administratieve vereenvoudiging in het universitair hoger onderwijs en het hoger onderwijs buiten de universiteit (Vertaling decreet Franse Gemeenschap). [regelt de titelbescherming van onder meer kandidaat, licentiaat, geaggregeerde, doctor, bachelor, master of bijkomende master]

17-12-2010

25-01-2011

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie 'of Science' of 'of Arts' mag worden toegevoegd (opgeheven)

08-07-2011

16-08-2011

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd (opgeheven)

15-06-2012

19-07-2012

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy » mag worden toegevoegd

14-06-2013

22-07-2013

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veterinary Medicine » of « of Philosophy » mag worden toegevoegd

07-11-2013

18-12-2013

DECREET tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies (Franse Gemeenschap)

21-03-2014

20-05-2014

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

12-12-2014

03-02-2015

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement

03-04-2015

13-05-2015

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

04-05-2016

23-06-2016

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

17-02-2017

22-03-2017

BESLUIT van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd

menu

 

Arresten van de Raad van State

datum

nummer

11-09-1996

61.693

betreft weigering om titel te dragen

22-10-1996

62.651

betreft weigering om titel te dragen

30-04-1997

66.131

betreft weigering om titel te dragen

27-05-1997

66.416

betreft weigering om titel te dragen

26-01-2000

84.866

betreft weigering om titel te dragen

28-11-2001

101.222

betreft weigering om titel te dragen

17-04-2002

105.573

betreft cumul lesopdracht en deeltijdse privé-praktijk

04-06-2002

107.310

betreft weigering om titel te dragen

21-06-2002

108.303

betreft weigering om titel te dragen

11-10-2004

135.861

betreft weigering om titel te dragen

menu

 

Arresten van en prejudiciële vragen bij het arbitragehof/grondwettelijk hof

datum arrest

publicatie

17-12-1997

28-01-1998

ARREST nr. 74/97 van 17 december 1997 - Rolnummer 992 - In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 29 april 1994 betreffende het statuut van gespeciali­seerd opvoeder-begeleider, ingesteld door de Vlaamse Regering.

25-09-2002

10-02-2003

ARREST nr. 136/2002 van 25 september 2002 – Rolnummer 2309 - In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1, 1°, en 12 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, gesteld door de Raad van State.

menu

 

Arresten van en prejudiciële vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

datum

zaak

06-11-2003

C-45/01

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) van 6 november 2003: „BTW - Artikel 13, A, lid 1, sub b en c, van de Zesde richtlijn 77/388/EEG - Vrijstellingen - Psychotherapeutische behandelingen verstrekt in een polikliniek van een privaatrechtelijke stichting van algemeen nut door gediplomeerde, niet als arts erkende psychologen - Rechtstreekse werking” In zaak C-45/01, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesfinanzhof (Duitsland), om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 13, A, lid 1, sub b en c, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1)

27.04.2006

C-443/04 en
C-444/04

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) van 27 april 2006 - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Hoge Raad der Nederlanden - Nederland. Zesde BTW-richtlijn - Artikel 13, A, lid 1, sub c - Vrijstellingen - Gezondheidskundige verzorging van mens in kader van uitoefening van medische en paramedische beroepen - Therapeutische behandelingen door fysiotherapeut en psychotherapeut - Omschrijving door betrokken lidstaat van paramedische beroepen - Beoordelingsvrijheid - Grenzen.

Gevoegde zaken C-443/04 en C-444/04.

menu

 

Beslissingen FOD Financiën***

datum

beslissing

16-04-2008

E.T.114.414

Betreft: Vrijstellingen - Psycholoog - Gezinsvoorlichting - Neutraliteitsprincipe - Draagwijdte van artikel 44, § 2, 5°, W.BTW

menu

 

Historische Nota

afkondiging

publicatie

12-08-1988

07-12-1988

MINISTERIEEL BESLUIT houdende aanduiding van de paramedische beroepen
Vernietigd bij het arrest nr. 33462 van de Raad van State van 27 november 1989

menu

 

Wettelijke regeling van de klinische psychologie

afkondiging

publicatie

04-04-2014

20-05-2014

WET tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

04-04-2014

23-09-2014

WET tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Duitse vertaling

                                                               Beroep tot vernietiging bij Grondwettelijk Hof

20-11-2014

23-12-2014

Beroep tot vernietiging van de artikelen 21quatervicies, § 3, 21quinquiesvicies, § 3, 21sexiesvicies, § 3, en 21sexiesvicies, § 5, tweede en derde lid

14.12.2016

Arrest

10-07-2016

29-07-2016

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds

                                                               Beroep tot vernietiging bij Grondwettelijk Hof

31-10-2016

23-11-2016

Beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2016 « tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds »

22-12-2016

Arrest schorsing artikel 11

16-03-2017

Arrest vernietiging artikel 11

27 à 30-01-2017

06-03-2017

Beroep tot vernietiging van de wet van 10 juli 2016 en/of van de artikelen 11 en 12 of van artikel 11

10-05-2015

Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen Art 68

28-10-2016

23-11-2016

Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

28-10-2016

23-11-2016

Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, in uitvoering van artikel 68/3, § 7, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

16-12-2016

22-12-2016

Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

24-03-2017

10-04-2017

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gecoördineerd op 10 mei 2015

menu

 

 

* Zie ook KlinPsy-dossier over het Statuut

** Zie ook de webstek van de Psychologencommissie

*** Zie ook KlinPsy-dossier over Psychologen en BTW

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiële webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

10.05.2017

 

 

website stat