FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

 

 

U bent hier: Thuispagina ō Wetgeving ō Wetgeving van belang voor psychologen

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving specifiek over psychologen

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

 

 

 

 

 

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

 

Inhoud:

Adoptiediensten

Adviesraden en Commissies

Alimentatie

Algemeen welzijnswerk

Arbeid

Autopsie

Belaging

Bemiddeling in familiezaken

Beroepsgeheim

Beroepskwalificatie

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Bescherming van de persoon van de geesteszieke

Bescherming van kwetsbare personen / partnergeweld

Burgerlijk wetboek

Drugs

Echtscheiding

Eerstelijns gezondheidszorg

Euthanasie

Geestelijke gezondheidszorg

Gevangenis

Grondwet

Handicap

Kinderrechten

Leefloon

Lijkbezorging

Medisch dossier

Minderjarigen

Ouderenzorg

Palliatieve zorg

PatiŽntenrechten

Preventieve gezondheidszorg

Rijbewijs

Schuldig verzuim

Sociale zekerheid

Strafwetboek

Thuiszorg

Voorlopige bewindvoering

Vrijwilligerswerk

Welzijn op het werk

Ziekenhuizen

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Zorgregio

Zwangerschapsafbreking-Voorlichtingdienst

 

 

 

 

Adoptie

 

afkondiging

publicatie

 

03/08/1989

12/08/1989

Decreet houdende erkenning van adoptiediensten (Vlaamse Gemeenschap)

 

29/05/1993

06/06/2005

Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993

 

08/05/2002

18/06/2002

Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie, ondertekend te Den Haag op 29 mei 1993

 

10/06/2002

14/08/2002

Ministerieel besluit betreffende de kwaliteitszorg in de adoptiediensten die bemiddelen voor buitenlandse kinderen (Vlaamse Gemeenschap)

 

31/03/2004

13/05/2004

Decreet betreffende de adoptie (Franse gemeenschap)

 

01/07/2005

07/09/2005

Decreet van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie

 

15/07/2005

16/09/2005

Decreet tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (Vlaamse Gemeenschap)

 

23/09/2005

18/11/2005

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de interlandelijke adoptie

 

07/10/2005

28/12/2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

 

12/12/2005

23/03/2006

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

 

21/04/2006

15/06/2006

Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

 

28/09/2006

23/11/2006

Besluit van de Regering betreffende de adoptie (Duitstalige gemeenschap)

 

06/07/2007

02/08/2007

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de trefgroepen adoptie

 

20/01/2012

02/03/2012

Decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (Vlaamse Overheid)

 

menu

 

 

 

 

 

 

Adviesraden en commissies

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Alimentatie

 

afkondiging

publicatie

 

21/02/2003

28/03/2003

Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn

 

 

20/03/2007

zie ook overzicht Alimentatievorderingen BelgiŽ op webstek Europese Commissie Ė Europees justitieel netwerk

 

menu

 

 

 

 

 

 

Algemeen welzijnswerk

 

afkondiging

publicatie

 

 

26/06/1991

 

Decreet betreffende de erkenning en subsidiŽring van het maatschappelijk opbouwwerk

 

17/07/2000

11/01/2001

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiŽring van het maatschappelijk opbouwwerk

 

13/07/2001

10/07/2007

Ministerieel besluit tot uitvoering van het kwaliteitsdecreet voor het maatschappelijk opbouwwerk (Vlaamse Gemeenschap)

 

12/10/2001

17/11/2001

Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk

 

29/08/2008

16/09/2008

Ministerieel besluit houdende de definiŽring van de objectieve parameters en de programmatie voor de subsidiŽring van de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen

 

08/05/2009

08/07/2009

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

 

10/09/2010

19/10/2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk

 

menu

 

 

 

 

 

 

Arbeid

 

afkondiging

publicatie

 

16/03/1971

30/03/1971

Arbeidswet

 

03/08/1978

22/08/1978

Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten

 

menu

 

 

 

 

 

 

Autopsie

 

afkondiging

publicatie

 

26/03/2003

22/05/2003

Wet houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

 

menu

 

 

 

 

 

 

Belaging (Stalking)

 

afkondiging

publicatie

 

30/10/1998

17/12/1998

Wet die een artikel 442bis in het strafwetboek invoegt met het oog op de strafbaarstelling van de belaging

 

menu

 

 

 

 

 

 

Bemiddeling in familiezaken

 

afkondiging

publicatie

 

19/02/2001

03/04/2001

Wet betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken

 

menu

 

 

 

 

 

 

Beroepsgeheim

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

458 Ė 458bis : Artikels uit het strafwetboek inzake het beroepsgeheim

 

13/04/1995

24/05/1995

Wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

 

22/08/2002

26/09/2002

Wet betreffende de rechten van de patiŽnt

 

30/11/2011

20/01/2012

Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft

 

 

 

Zie ook KlinPsy-dossier Ethiek

 

menu

 

 

 

 

 

 

Beroepskwalificatie

 

afkondiging

publicatie

 

12/02/2008

02/04/2008

Wet tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties

 

25/12/2016

31/01/2017

Wet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van eg-beroepskwalificaties

 

 

 

zie ook het overzicht over de Gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften en diploma's op WeTwijs

 

 

 

zie ook overzicht van de Europese regelgeving inzake erkenning van diploma's en kwalificaties in de Europese Unie

 

menu

 

 

 

 

 

 

Bescherming persoonlijke levenssfeer

 

afkondiging

publicatie

 

08/12/1992

18/03/1993

Wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

 

 

 

zie ook het overzicht op de webstek van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

 

 

zie ook overzicht van de Europese regelgeving inzake Privacybescherming

 

menu

 

 

 

 

 

 

Bescherming van de persoon van de geesteszieke

 

afkondiging

publicatie

 

26/06/1990

27/07/1990

Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

 

menu

 

 

 

 

 

 

Bescherming van kwetsbare personen / partnergeweld

 

afkondiging

publicatie

 

26/11/2011

23/01/2012

Wet tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden

 

23/02/2012

26/03/2012

Wet tot wijziging van artikel 458bis teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld

 

menu

 

 

 

 

 

 

Burgerlijk wetboek

 

 

 

Juridat Kies naast 'Juridische aard' voor 'Burgerlijk wetboek' Doe de opzoeking en vraag de lijst op. Kies het gewenste deel uit het burgerlijk wetboek.

menu

 

 

 

 

 

 

Drugs

 

afkondiging

publicatie

 

24/02/1921

06/03/1921

Wet betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen

 

14/11/1939

18/11/1939

Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap

 

24/01/1977

08/04/1977

Wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten

 

04/06/1999

08/06/1999

Koninklijk besluit betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beÔnvloeden

 

31/07/2009

15/09/2009

Wet tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer

 

25/04/2014

04/06/2014

Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke de ziekenhuizen gegevens met betrekking tot de "Treatment Demand Indicator" moeten meedelen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft

 

menu

 

 

 

 

 

 

Echtscheiding

 

afkondiging

publicatie

 

27/04/2007

07/06/2007

Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding

 

 

05/01/2007

zie ook overzicht Echtscheiding op webstek Europese Commissie Ė Europees justitieel netwerk

 

menu

 

 

 

 

 

 

Eerstelijns gezondheidszorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Euthanasie

 

afkondiging

publicatie

 

28/05/2002

22/06/2002

Wet betreffende de euthanasie

 

02/04/2003

13/05/2003

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken

 

menu

 

 

 

 

 

 

Geestelijke gezondheidzorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

Voor regelgeving Centra Geestelijke Gezondgeidszorg, Beschut wonen en Psychiatrische verzorgingstehuizen

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Gevangenis

 

afkondiging

publicatie

 

12/01/2005

01/02/2005

Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

 

menu

 

 

 

 

 

 

Grondwet

 

afkondiging

publicatie

 

17/02/1994

17/02/1994

De gecoŲrdineerde Grondwet

 

menu

 

 

 

 

 

 

Handicap

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

 

 

zie overzicht Europese regelgeving bij Eur-Lex

menu

 

 

 

 

 

 

Kinderrechten

 

afkondiging

publicatie

 

20/11/1989

17/01/1992

Verdrag inzake de rechten van het kind (Vertaling)

 

15/07/1997

07/10/1997

Decreet houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris

 

11/05/2001

11/05/2001

Huishoudelijk Reglement Kinderrechtencommissariaat

 

24/02/2006

21/03/2006

Decreet tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

 

18/07/2008

26/09/2008

Decreet houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

(Art32, ß4 opgeheven door Decreet van 19.12.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 (BS 29.12.2008)

 

12/12/2008

13/01/2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport

 

12/12/2008

14/01/2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

 

08/06/2009

 

 

Ministerieel besluit tot vaststelling van de methodiek kind- en jongere-effectrapportage

 

03/12/2010

17/01/2011

Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

 

 

 

zie ook overzicht Europese regelgeving inzake kinderbescherming

 

menu

 

 

 

 

 

 

Leefloon

 

afkondiging

publicatie

 

26/05/2002

31/07/2002

Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie

 

 

 

zie ook overzicht bestaansonzekerheid op webstek Sociale zekerheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Lijkbezorging

 

afkondiging

publicatie

 

16/01/2004

10/02/2004

Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

 

 

 

zie ook overzicht Begraafplaatsen en lijkbezorging bij Agentschap binnenlands bestuur, waar men ook een model van verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking kan vinden

 

 

 

zie ook overzicht regelgeving lijkbezorging van foetussen en vroeggeborenen op webstek Met lege handen

 

menu

 

 

 

 

 

 

Medisch dossier

 

afkondiging

publicatie

 

10/07/2008

07/11/2008

GecoŲrdineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (zie art. 20)

 

03/05/1999

30/07/1999

Koninklijk besluit houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen

 

menu

 

 

 

 

 

 

Minderjarigen

 

afkondiging

publicatie

 

 

13/04/1995

24/05/1995

Wet betreffende de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag

 

07/05/2004

04/10/2004

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (Vlaamse Gemeenschap)

 

07/05/2004

11/10/2004

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp (Vlaamse Gemeenschap)

 

07/03/2008

15/04/2008

Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand (Vlaamse Gemeenschap)

 

 

 

Voor verdere Besluiten van de Vlaamse Regering en voor MinisteriŽle besluiten zie Juriwel

 

 

15/01/2009

zie ook overzicht Ouderlijk gezag in BelgiŽ op webstek Europese Commissie Ė Europees justitieel netwerk

 

menu

 

 

 

 

 

 

Ouderenzorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

 

 

zie ook overzicht Europese regelgeving over rechten van gepensioneerden

 

menu

 

 

 

 

 

 

Palliatieve zorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

PatiŽntenrechten

 

afkondiging

publicatie

 

22/08/2002

26/09/2002

Wet betreffende de rechten van de patiŽnt

 

menu

 

 

 

 

 

 

Preventieve gezondheidszorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

 

zie overzicht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Rijbewijs

 

afkondiging

publicatie

 

23/03/1998

30/04/1998

Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

 

menu

 

 

 

 

 

 

Schuldig verzuim

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

artikel 422bis, 422ter en 422quater van het Strafwetboek

 

menu

 

 

 

 

 

 

Sociale zekerheid

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie webstek Sociale Zekerheid

 

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Strafwetboek

 

afkondiging

publicatie

 

08/06/1867

09/06/1867

STRAFWETBOEK

 

menu

 

 

 

 

 

 

Thuiszorg

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

(Voorlopige) bewindvoering

 

afkondiging

publicatie

 

13/02/2003

25/03/2003

Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen

 

03/05/2003

31/12/2003

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren

 

21/09/2004

03/01/2005

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het Centraal Register van Verklaringen betreffende de aanwijzing van een voorlopige bewindvoerder

 

17/03/2013

14/06/2013

Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligerswerk

 

afkondiging

publicatie

 

03/07/2005

29/08/2005

Wet betreffende de rechten van vrijwilligers

 

03/04/2009

17/09/2009

Decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

 

26/02/2010

22/03/2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiŽring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk

 

26/02/2010

19/03/2010

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de erkende organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk en de organisaties met ingebouwd vrijwilligerswerk

 

menu

 

 

 

 

 

 

Welzijn op het werk

 

afkondiging

publicatie

 

04/08/1996

18/09/1996

Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

 

10/08/2001

15/09/2001

Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven

 

 

 

zie ook overzicht van Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg

 

 

 

zie ook overzicht Europese regelgeving betreffende gezondheid en veiligheid op het werk

 

 

 

zie ook overzicht Europese regelgeving inzake verlofwetgeving

 

menu

 

 

 

 

 

 

Ziekenhuizen

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

25/04/2002

30/05/2002

Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

 

menu

 

 

 

 

 

 

Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

 

afkondiging

publicatie

 

14/07/1994

27/08/1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994.
DEEL 1. : TEKST

 

14/07/1994

27/08/1994

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994. - DEEL 2. : BIJLAGEN en REFERENTIES

 

menu

 

 

 

 

 

 

Zorgregio

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

zie overzicht Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

 

menu

 

 

 

 

 

 

Zwangerschapsafbreking - Voorlichtingdienst

 

afkondiging

publicatie

 

 

 

Hoofdstuk over vruchtafdrijving uit het strafwetboek

 

menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiŽle webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen. Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

 

01.02.2017