FR | DE | EN | ES

Webmeester

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

PatiŽnteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

U bent hier: Thuispagina ō Wetgeving ō Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

 

Wetgeving

Hoofdpagina over wetgeving

Wetgeving specifiek over psychologen

Geneeskunde en paramedische beroepen

Wettelijk vastgelegde honoraria

Overige wetgevingen en reglementeringen van belang voor psychologen

Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Informatiebronnen inzake wetgeving

 

Wetgeving waarin de psychologen expliciet vermeld worden

Inhoud:

Adoptiediensten

Aidsbestrijding

Algologie

Autopsie

Bedrijfspsychologische examens (auto/trein-vliegtuig - rijbewijs)

Beroertezorg

Bescherming psycholoog

Brandwonden

Buitenschoolse opvang

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Centra of diensten voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze Ė aangepast werk

Centra voor levens- en gezinsvragen

Centra voor ontwikkelingsstoornissen

Drugs

Ethisch comitť

Euthanasie

Expertisecentra coma patiŽnten

Forensische psychologie

Geriatrie en ouderenzorg

Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie kenletter Sp

Gevangenis

Integratie- en inburgeringsbeleid

Jeugdbescherming Ė hulpverlening aan de jeugd

Justitie

Medische esthetiek

Neurochirurgie

Obesitas

Oncologie

Onderwijs

Openbaar ambt

Opvangtehuizen

Palliatieve zorg

Pediatrie

Plaatsing in Gezinnen

Politie Ė leger Ė staatsveiligheid - bewakingsondernemingen

Private arbeidsbemiddeling - Outplacement

Psychiatrie

Psychotherapie

Revalidatie

Schuldbemiddeling

Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Strafwetboek en Wetboek van strafvordering

Thuiszorg

Transplantatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vreemdelingenzaken

Wijkgezondheidscentra

Ziekenhuizen

 

Adoptie

afkondiging

publicatie

11/06/1999

05/04/2000

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen

31/03/2004

13/05/2004

Decreet betreffende de adoptie (Franse Gemeenschap)

07/10/2005

28/12/2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

28/09/2006

23/11/2006

Besluit van de Regering betreffende de adoptie (Duitstalige gemeenschap)

05/12/2013

04/02/2014

Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de adoptie (Franse Gemeenschap)

08/05/2014

12/08/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

19/02/2016

24/03/2016

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bemiddeling, nazorg en inzage bij binnenlandse adoptie

menu

 

Aidsbestrijding

afkondiging

publicatie

28/12/2006

26/01/2007

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomitť overeenkomsten kan sluiten in het kader van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding en -behandeling

06/03/2017

23/03/2017

Koninklijk besluit van tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomitť overeenkomsten kan sluiten tot regeling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de prestaties voor specifieke vormen van aidsbestrijding

menu

 

Algologie

afkondiging

publicatie

08/01/2015

27/01/2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen (zie art 10)

22/12/2016

29/12/2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen (zie art 12)

menu

 

Autopsie

afkondiging

publicatie

27/04/2007

25/05/2007

Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4 van de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden

menu

 

Bedrijfspsychologische examens (treinbestuurders en treinbegeleiders, burgerlijke luchtvaart, rijbewijs)

afkondiging

publicatie

16/03/1968

27/03/1968

Wet betreffende de politie over het wegverkeer

23/03/1998

30/04/1998

Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs

07/05/1999

21/05/1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

20/07/2005

11/08/2005

Wet tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

08/03/2006

16/03/2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

08/05/2009

22/07/2009

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

09/06/2009

13/08/2009

Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel

22/06/2011

01/07/2011

Koninklijk besluit tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken

20/09/2012

15/01/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

11/02/2013

26/02/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken

30/07/2013

29/08/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken

09/07/2013

22/10/2013

31/10/2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel

Koninklijk besluit tot vaststelling van de vereisten van toepassing op het veiligheidspersoneel. - Erratum

08/05/2014

03/06/2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het veiligheidspersoneel van de museumspoorlijnen

menu

 

Beroertezorg

afkondiging

publicatie

19/04/2014

08/08/2014

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden

menu

 

Bescherming psycholoog

afkondiging

publicatie

Voor titelbescherming verwijzen we naar een afzonderlijke pagina met wetgeving specifiek over psychologen

20/12/2006

12/02/2007

Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen

08/06/1867

09/06/1867

STRAFWETBOEK , Art 410bis : Strafverdubbeling bij misdaad of wanbedrijf tegen een psycholoog van een openbare dienst, in de uitoefening van zijn bediening

22/12/2009

29/12/2009

Wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt

menu

 

Brandwonden

afkondiging

publicatie

25/04/2002

30/05/2002

Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

11/07/2005

25/07/2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

19/03/2007

13/04/2007

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een brandwondencentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987

17/12/2012

09/01/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

menu

 

Buitenschoolse opvang

afkondiging

publicatie

23/05/2014

29/10/2014

Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 (Vlaamse Overheid)

menu

 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

afkondiging

publicatie

16/03/1994

13/07/1994

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

07/11/1996

30/11/1996

BESLUIT van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

08/10/1998

11/09/1998

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

08/12/1998

03/02/1999

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

22/12/1999

29/03/2000

Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 1988 inzake de erkenning en de betoelaging van de centra voor geestelijke gezondheidszorg

18/10/2001

09/07/2002

Besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

28/03/2002

18/09/2002

Besluit van de Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg (Duitstalige gemeenschap)

05/03/2009

08/05/2009

Decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid (Franse Gemeenschapscommissie)

04/06/2009

22/07/2009

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet van 5 maart 2009 betreffende het aanbod van ambulante diensten in het domein van de sociale actie, het gezin en de gezondheid. - Tweede lezing

10/12/2009

08/06/2010

Besluit 2009/724 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van 18 oktober 2001 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

10/12/2009

20/01/2010

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies

39/09/2011

21/12/2011

Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

05/10/2012

08/11/2012

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de patiŽntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg

30/08/2013

04/07/2013

Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

24/09/2013

04/07/2013

Besluit van de Waalse Regering houdende codificatie van de wetgeving inzake gezondheid en sociale actie in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid. - Erratum

06/02/2014

24/02/2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 283, tweede lid, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid en van de artikelen 470 en 474 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (gecodificeerde besluiten), enerzijds, en tot invoeging van een Hoofdstuk VII met het opschrift ę Diensten die respijtzorg organiseren ten gunste van de mantelzorgers en de gehandicapte personen Ľ in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (gecodificeerde besluiten), Tweede deel, Boek V, Titel VII, anderzijds

19/06/2014

16/07/2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bepalingen van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de tele-onthaalcentra

menu

 

Centra of diensten voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze-aangepast werk

afkondiging

publicatie

zie ook bij Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

07/02/1964

25/04/1964

Reglementaire beslissing tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze

19/09/1996

14/11/1996

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor de oprichting, de vergroting, de inrichting en het onderhoud van de centra of diensten voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze

13/03/1997

11/06/1997

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de centra voor gespecialiseerde beroepsoriŽntering van gehandicapten die zijn opgenomen volgens de bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 betreffende de sociale integratie van gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

12/02/1998

01/04/1998

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 maart 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming in de bezoldiging en de sociale lasten die worden gedragen door de ondernemingen met aangepast werk voor het begeleidingspersoneel

08/06/2000

03/10/2000

Besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde beroepsoriŽntatie en van de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en subsidiŽring van de centra voor revalidatie

08/06/2001

12/10/2001

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

07/11/2002

18/12/2002

Besluit van de Waalse Regering betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiŽring van de centra voor beroepsopleiding

11/12/2003

02/02/2004

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de opdrachten, de erkenning en de subsidiŽring van de centra voor beroepsopleiding

12/02/2009

29/04/2009

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning, tegemoetkoming en subsidiŽring van erkende ondernemingen met aangepast werk

28/05/2009

05/08/2009

Besluit 2009/177 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juni 2000 betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde oriŽntering en de diensten voor pedagogische begeleiding en de erkenning en de toelagen toegekend aan de centra voor revalidatie

menu

 

Centra voor levens- en gezinsvragen

afkondiging

publicatie

28/09/2006

29/09/2006

MinisteriŽle omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

10/12/2009

20/01/2010

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies

29/09/2011

21/12/2011

Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

23/01/2014

11/02/2014

Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse wetboek voor sociale actie en gezondheid i.v.m. de centra en federaties voor levens- en gezinsvragen

15/05/2014

05/06/2014

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de centra voor levens- en gezinsvragen en federaties van centra voor levens- en gezinsvragen

menu

 

Centra voor ontwikkelingsstoornissen

afkondiging

publicatie

21/11/1994

25/11/1994

Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie aan het Ontwikkelings- en OriŽntatiecentrum in Wilrijk . Besluit

21/09/1994

25/11/1994

Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent . Besluit

21/09/1994

25/11/1994

Besluit van de Vlaamse regering houdende toekenning van een niet-gereglementeerde subsidie aan het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in Leuven . Besluit

menu

 

Drugs

afkondiging

publicatie

19/03/2004

30/04/2004

Koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen

06/10/2006

21/11/2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen

15/04/2010

15/04/2010

Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement Algemene Cel Drugsbeleid

menu

 

Ethisch comitť

afkondiging

publicatie

04/04/2014

16/05/2014

Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon, met betrekking tot het ethisch comitť

menu

 

Euthanasie

afkondiging

publicatie

28/02/2014

12/03/2014

Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken

menu

 

Expertisecentra comapatiŽnten

afkondiging

publicatie

22/02/2005

11/03/2005

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

03/04/2008

03/04/2008

InterministeriŽle conferentie. - Aanhangsel nr. 2 bij het protocol van 24 mei 2004 gesloten tussen de federale Overheid en de overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende het gezondheidsbeleid tav patiŽnten in een persisterende vegetatieve status

04/06/2008

01/07/2008

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de afdeling " expertisecentrum voor comapatiŽnten " moet voldoen om te worden erkend

menu

 

Forensische psychologie

afkondiging

publicatie

Voor honoraria bij arbeidsrechtbank en in strafzaken zie webpagina met Wettelijk vastgelegde honoraria

17/11/1808

27/11/1808

Wetboek van strafvordering; art 94 betreffende verhoor van minderjarigen

17/07/1998

01/12/2000

Statuut van Rome inzake het Internationale Strafregister

08/10/1998

11/09/1999

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

20/12/2001

23/01/2002

Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 18 juli 2001 betreffende de hulpverlening aan rechtsonderhorigen

05/05/2014

09/07/2014

Wet betreffende de internering van personen

19/12/2014

29/01/2015

Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 56, ß 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra

menu

 

Geriatrie en ouderenzorg

afkondiging

publicatie

29/01/2007

07/03/2007

Koninklijk besluit houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiŽnt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

02/04/2009

14/07/2009

Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (tweede lezing)

14/03/2012

29/03/2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, ß 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging (MB22.06.2000) (Wet14.07.1994)

05/12/2012

17/12/2012

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, ß 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden

09/03/2014

10/04/2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels

26/03/2014

18/04/2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 houdende vaststelling eensdeels, van de normen waaraan het zorgprogramma voor de geriatrische patiŽnt moet voldoen om te worden erkend en, anderdeels, van bijzondere aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

menu

 

Gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie kenletter Sp

afkondiging

publicatie

13/11/1995

13/01/1996

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

10/08/1998

21/10/1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

menu

 

Gevangenis

afkondiging

publicatie

21/05/1965

25/05/1965

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen

07/11/1994

16/12/1994

Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel

06/02/1995

10/06/1995

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen

20/12/1995

30/12/1995

Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

29/01/1997

05/03/1997

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen

28/11/1997

24/12/1997

Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

11/12/1997

30/12/1997

Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

23/02/1998

13/03/1998

Protocol nr. 86 van 24 mei 1994 en protocol nr. 146 van 11 december 1996 houdende de hervorming van de administratieve loopbaan en de herziening van de bezoldigingsregeling die daaruit voortvloeit voor de ambtenaren van respectievelijk de niveaus 2, 3 en 4 en van de niveaus 1 en 2+ van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen. - Normen die van toepassing zijn op de bijzondere graden met het oog op de vaststelling van de personeelsformatie van genoemd Bestuur

16/07/1998

18/08/1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

27/07/1998

18/08/1998

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1998 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

02/12/1998

18/12/1998

Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

10/02/1999

23/02/1999

Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling

12/08/2000

30/08/2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1999 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

12/03/2001

28/03/2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

21/12/2001

12/01/2002

Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

17/02/2002

28/02/2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen

18/02/2002

28/02/2002

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 3 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-Generaal Strafinrichtingen

02/08/2002

31/08/2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen

05/08/2002

31/08/2002

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-Generaal Uitvoering van straffen en maatregelen

04/09/2002

25/09/2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

12/01/2005

01/02/2005

Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

28/12/2006

11/01/2007

Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren van niveau A van de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen en van het Directoraat-generaal Justitiehuizen van de Federale Overheidsdienst Justitie

14/04/2009

22/04/2009

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

menu

 

Integratie- en inburgeringsbeleid

afkondiging

publicatie

29/01/2016

07/04/2016

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

menu

 

Jeugdbescherming Ė hulpverlening aan de jeugd

afkondiging

publicatie

08/04/1965

15/04/1965

Wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

04/03/1991

12/06/1991

Decreet inzake hulpverlening aan de jeugd

20/10/1993

12/02/1994

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 21 december 1989 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder toelagen kunnen worden verleend aan instellingen die aan de jeugdbescherming medewerken

13/07/1994

10/12/1994

Besluit van de Vlaamse regering inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

12/07/1996

14/12/1996

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de pluridisciplinaire ploeg van de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming, met open en gesloten regimes, en tot bepaling van de rubrieken die het medisch-psychologisch verslag en de sociale studie over de jongeren die aan die [instellingen] toevertrouwd zijn, moeten omvatten

28/02/1997

26/03/1997

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Justitie

12/01/1998

28/02/1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 28 maart 1991 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de " Office de la Naissance et de l'Enfance " (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap)

15/03/1999

01/06/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

15/03/1999

01/06/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor vervangende voogdij

15/03/1999

01/06/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de centra voor opvoedkundige voorlichting

28/11/2000

17/03/2001

Wet betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen

08/12/2000

13/03/2001

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

23/09/2005

29/11/2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de telefonische onthaaldiensten voor kinderen

13/06/2006

19/07/2006

Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

28/09/2006

29/09/2006

MinisteriŽle omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

18/10/2012

11/12/2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoeld bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

29/11/2012

11/03/2013

Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd

10/10/2013

12/11/2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor vervangende voogdij

10/10/2013

12/11/2013

Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van centra voor opvoedkundige voorlichting

10/10/2013

21/11/2013

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van de dienst voor hulpverlening en educatief optreden

21/11/2013

04/02/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de opdrachten, de samenstelling, de werking en de vergoedingen toegekend aan de leden van de thematische afdeling van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd voor de gezinsopvang

21/02/2014

28/02/2014

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp

14/02/2014

31/07/2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiŽring van de centra voor integrale gezinszorg

31/03/2014

23/07/2014

Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren (Duitstalige Gemeenschap)

08/05/2014

16/10/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor herstelgerichte en opvoedkundige prestaties

08/05/2014

07/11/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor optreden en begeleiding in het kader van de gezinsopvang

05/02/2016

02/03/2016

Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van de leden van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media

07/10/2015

16/08/2016

Ministerieel besluit met betrekking tot de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp (Vlaamse Overheid)

menu

 

Justitie

afkondiging

publicatie

28/02/1997

26/03/1997

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Justitie

04/12/2001

21/12/2001

Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie

26/09/2011

30/09/2011

Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

15/07/2014

08/09/2014

Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

18/11/2015

01/12/2015

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de effectieve en plaatsvervangende assessoren bij de strafuitvoeringsrechtbanken bij de rechtbanken van eerste aanleg ter zetel van de hoven van beroep

05/02/2016

19/02/2016

Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

04/05/2016

13/05/2016

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

13/05/2016

18/05/2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de examens met het oog op de werving van effectieve en plaatsvervangende assessoren in strafuitvoeringszaken gespecialiseerd in penitentiaire zaken en van effectieve en plaatsvervangende assessoren gespecialiseerd in sociale re-integratie en van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van assessoren in strafuitvoeringszaken, de evaluatiecriteria en hun weging

menu

 

Medische esthetiek

afkondiging

publicatie

23/05/2013

02/07/2013

Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren

menu

 

Neurochirurgie

afkondiging

publicatie

18/10/2013

30/10/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

09/10/2015

22/10/2015

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

07/07/2016

29/07/2016

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (bij obsessieve compulsieve stoornis)

07/07/2016

29/07/2016

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (bij bewegingsstoornissen)

menu

 

Obesitas

afkondiging

publicatie

03/08/2007

30/08/2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

menu

 

Oncologie

afkondiging

publicatie

25/04/2002

30/05/2002

Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

21/03/2003

25/04/2003

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend

26/04/2007

20/07/2007

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

26/11/2010

16/12/2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

17/12/2012

09/01/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

02/10/2013

30/08/2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend

02/04/2014

18/04/2014

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd zorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie en het satellietzorgprogramma voor pediatrische hemato-oncologie moeten voldoen om te worden erkend

menu

 

Onderwijs

afkondiging

publicatie

18/01/1995

21/11/1995

Besluit van de Regering betreffende de organisatie van een experimenteel onderwijs met beperkt leerplan in het secundair onderwijs gedurende het schooljaar 1994-1995

10/03/1995

10/03/1995

Afgeven van het verslag vereist voor de inschrijving van een kind in het buitengewoon onderwijs voor het schooljaar 1985-1996

19/12/1995

27/02/1996

Besluit van de Regering betreffende de organisatie van een experimenteel onderwijs met beperkt leerplan in het secundair onderwijs gedurende het schooljaar 1995-1996 (Duitstalige gemeenschap)

12/03/1996

13/04/1996

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor elk ambt, van het aantal dagen prestaties, vereist om prioritair tijdelijke te worden in het schooljaaar 1996-1997

25/07/1996

16/10/1996

Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake begrotingsfondsen, schoolgebouwen, onderwijs en audiovisuele sector (Franse Gemeenschap)

25/02/1997

17/04/1997

Decreet basisonderwijs (Vlaamse Gemeenschap)

28/02/1997

07/03/1997

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, voor elk ambt, van het aantal dagen prestaties, vereist om prioritair tijdelijke te worden in het schooljaar 1997-1998

17/06/1997

11/09/1997

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs

17/06/1997

27/08/1997

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs

17/06/1997

02/08/1997

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs

17/06/1997

29/07/1997

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

02/03/1998

07/03/1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, per ambt, van het aantal dagen prestaties vereist om prioritair tijdelijke te worden tijdens het schooljaar 1998-1999

04/03/1999

09/03/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling, per ambt, van het aantal dagen prestaties vereist om prioritair tijdelijke te worden tijdens het schooljaar 1999-2000

17/05/1999

20/10/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 28 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

11/06/1999

27/11/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage voor het eerste trimester van het schooljaar 1999-2000 aan het onderwijsnet van het gesubsidieerd officieel onderwijs, bestemd om de personeelskosten te dekken, met toepassing van artikel 9 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie

06/03/2000

09/03/2000

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2000-2001 prioritair tijdelijke te worden

18/01/2001

10/04/2001

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 1974 waarbij op 1 april 1972 worden vastgesteld de schalen verbonden aan de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel en van het paramedisch personeel bij de rijksonderwijsinrichtingen, aan de ambten van de leden van de inspectiedienst, belast met het toezicht op deze inrichtingen en aan de ambten van de leden van de inspectiedienst van het schriftelijk onderwijs en van het gesubsidieerd lager onderwijs, en de schalen verbonden aan de graden van het personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Staat

09/02/2001

08/03/2001

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2001-2002 prioritair tijdelijke te worden

07/02/2002

07/03/2002

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2002-2003 prioritair tijdelijk personeelslid te worden

06/12/2002

20/03/2003

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 67 van 20 juli 1982 tot vaststelling van de wijze waarop de ambten van het paramedisch personeel worden bepaald in de inrichtingen voor buitengewoon onderwijs met uitzondering van de internaten of semi-internaten

24/01/2003

11/04/2003

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling en indeling van de ambten in het buitengewoon onderwijs

17/02/2003

17/03/2003

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2003-2004 prioritair tijdelijke te worden

14/03/2003

09/07/2003

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de vastlegging van de prestaties van een ambt in het buitengewoon secundair onderwijs

28/01/2004

26/02/2004

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2004-2005 prioritair tijdelijke te worden

03/03/2004

03/06/2004

Decreet houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs

03/06/2004

12/07/2004

Besluit 2004/542 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het organiek reglement van het onderwijzend personeel van het Instituut Alexandre Herlin

08/02/2005

04/03/2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2005-2006 prioritair tijdelijke te worden

17/02/2006

17/03/2006

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2006-2007 prioritair tijdelijke te worden

26/06/2006

19/10/2006

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs 2006 (Duitstalige gemeenschap)

22/03/2007

12/06/2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2007-2008 prioritaire tijdelijke te worden

21/09/2007

14/11/2007

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende taak- en functiedifferentiatie in het secundair onderwijs

17/04/2008

20/05/2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2008-2009 prioritair tijdelijke te worden

12/03/2009

24/04/2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2009-2010 prioritair tijdelijke te worden

24/04/2009

16/06/2009

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36 voor wervingsambten in het onderwijs en voor sommige functies in de basiseducatie

04/09/2009

16/10/2009

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

02/10/2009

23/10/2009

Ministerieel besluit betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams & de functie van coŲrdinator van de kynologenhulpverleningsoperaties

01/07/2010

25/08/2010

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2010-2011 prioritair tijdelijke te worden

17/12/2010

24/06/2011

Codificatie betreffende het secundair onderwijs, gecoŲrdineerd op 17 december 2010 (Citeertitel : Codex Secundair Onderwijs) (Vlaamse Overheid)

25/08/2011

20/09/2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2011-2012 prioritair tijdelijke te worden

16/01/2012

22/02/2012

Decreet houdende vernieuwingen inzake onderwijs, opleiding en werkgelegenheid - 2011 (Duitstalige Gemeenschap)

12/07/2012

30/08/2012

Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs (Franse Gemeenschap)

02/09/2013

24/06/2013

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs en werkgelegenheid - 2013 (Duitstalige gemeenschap)

21/11/2013

03/04/2014

Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriŽntatie (Franse Gemeenschap)

11/04/2014

10/10/2014

Decreet tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

05/06/2014

08/12/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

05/06/2014

08/12/2014

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

29/06/2015

14/09/2015

Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2015 (Duitstalige Gemeenschap)

25/09/2015

05/11/2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de personeelsregelgeving en de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het hoger beroepsonderwijs en het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied personenzorg

30/06/2016

26/08/2016

Decreet waarbij het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs op de leermeesters en leraars godsdienst toepasselijk wordt gemaakt en houdende verschillende maatregelen inzake bekwaamheidsbewijzen en ambten

menu

 

Openbaar ambt Ė diploma's Ė algemene loonschalen Ė subsidies voor meerdere sectoren

afkondiging

publicatie

14/08/1987

01/09/1987

Koninklijk besluit tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

22/06/1992

14/06/1994

Paritair Subcomitť voor de gezondheidsinrichtingen en diensten. - Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1992. - Loonvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 31 augustus 1992 onder het nr. 30.870/CO/305.2)

14/10/1992

14/01/1993

Besluit van de Vlaamse Executieve tot vaststelling van de weddeschalen in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

26/05/1994

05/11/1994

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de weddeschalen van de graden van niveau 1, 2+ en 2 van het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15/12/1994

28/03/1996

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 1994 gesloten in het paritair subcomitť voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers van de revalidatiecentra. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers van de revalidatiecentra. (Overeenkomst geregistreerd op 21 juni 1995 onder het nummer 38152/CO/305.02)

14/06/1995

17/08/1995

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de salarisschalen voor de personeelsleden tewerkgesteld in de centra voor Integrale Gezinszorg en in de centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning

22/07/1996

29/08/1996

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

22/07/1996

29/08/1996

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

19/12/1996

08/03/1997

Besluit van het Verenigd College ter tijdelijke regeling van de toestand van de personeelsleden overgedragen van de provincie Brabant naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

03/07/1997

13/09/1997

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 houdende reglement van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

03/07/1997

13/09/1997

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 betreffende de hiŽrarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling titularis kunnen zijn

03/07/1997

13/09/1997

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 3 maart 1992 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

10/08/1998

18/09/1998

Koninklijk besluit tot wijziging, wat het voormalig Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiŽrarchische indeling der graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het voormalig Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu

22/09/1998

06/11/1998

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

08/12/1998

17/03/1999

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering, voor wat de gehandicaptenzorg betreft, van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector van 5 mei 1998

04/03/1999

27/03/1999

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

04/03/1999

27/03/1999

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van verscheidene wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

20/05/1999

13/10/1999

Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 maart 1993 betreffende het statuut van de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

20/05/1999

06/08/1999

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 22 december 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de graden waarvan de personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad kunnen titularis zijn

14/04/2000

20/07/2000

Besluit van de Vlaamse regering houdende tweede bijsturing van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993 en andere bepalingen

07/06/2001

08/08/2001

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende organisatie van de organismen van openbaar nut der Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren ervan

18/10/2001

09/07/2002

Besluit 2001/549 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

15/07/2002

27/11/2002

Besluit van de Vlaamse regering houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel

26/09/2002

26/11/2002

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

06/02/2003

28/04/2003

Besluit nr. 2001/642 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 4 maart 1999 tot bepaling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

05/12/2003

02/03/2004

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

18/12/2003

31/12/2003

Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode

26/03/2005

01/04/2005

Koninklijk besluit tot vaststelling van de type-functies in het niveau A

13/01/2006

27/03/2006

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid. (Vlaams personeelsstatuut)

04/05/2006

24/05/2006

Besluit van het Verenigd College houdende bepaling, wat de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van de hiŽrarchie vormen

06/03/2007

24/04/2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

16/03/2007

04/07/2007

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de integratie van de administratieve loopbaan en het geldelijk statuut

05/06/2008

18/09/2008

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

07/12/2008

12/12/2008

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

14/04/2009

22/04/2009

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

04/06/2009

22/06/2009

Besluit 2008/1467 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

27/05/2010

09/06/2010

Besluit van de Waalse Regering betreffende de subsidiŽring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privť non-profit sector

01/07/2010

13/09/2010

Besluit 2009/135 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de hiŽrarchie van de graden die de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie kunnen bekleden

30/08/2015

21/09/2015

Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A

01/09/2016

19/9/2016

Besluit 2016/24 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening van bepaalde akten aan de Administrateur-generaal van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en aan de leden van de directieraad

menu

 

Opvangtehuizen

afkondiging

publicatie

20/07/2000

11/10/2000

Besluit 2000/279 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet betreffende de toekenning van de erkenning en van subsidies aan de opvangtehuizen

menu

 

Palliatieve zorg

afkondiging

publicatie

19/06/1997

28/06/1997

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure

19/06/1997

28/06/1997

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend

15/07/1997

31/07/1997

Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg

15/07/1997

31/07/1997

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

12/01/2001

06/02/2001

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten

04/10/2001

04/12/2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve verzorging tussen verzorgingsinstellingen en -diensten en houdende regeling van de toekenningsprocedure

04/10/2001

04/12/2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend

19/02/2002

05/04/2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie van palliatieve zorg

25/04/2002

30/05/2002

Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

05/07/2002

03/10/2002

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002

28/04/2003

20/05/2003

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2003

06/04/2004

28/05/2004

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2004

04/07/2005

15/07/2005

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2005

16/06/2006

29/06/2006

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2006

20/03/2007

18/04/2007

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2007

19/06/2007

28/06/2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

12/08/2008

28/08/2008

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2008

06/03/2009

18/03/2009

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2009

02/10/2009

20/10/2009

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2009

07/11/2011

14/11/2011

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2011

12/09/2012

19/09/2012

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2012

18/07/2013

01/08/2013

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013

25/03/2014

22/04/2014

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014

08/12/2014

17/12/2014

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014

08/12/2014

17/12/2014

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de tweede aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2014

menu

 

Pediatrie

afkondiging

publicatie

15/11/2010

30/12/2010

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie pediatrische liaison moet voldoen om te worden erkend

02/04/2014

18/04/2014

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden

menu

 

Plaatsing in gezinnen

afkondiging

publicatie

23/12/1970

30/01/1971

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten

15/03/1999

01/06/1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen

23/04/2009

18/06/2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaatsing in gezinnen

menu

 

Politie Ė Leger Ė Staatsveiligheid - Bewakingsondernemingen

afkondiging

publicatie

01/07/1991

04/02/1992

Ministerieel besluit houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de erkenning, betoelaging en subsidiŽring van personen van niet-gouvernementele organisaties en van federaties inzake het uitzenden van NGO-coŲperanten

19/10/1994

17/11/1994

Omzendbrief POL 29ter betreffende de betoelagingsprocedure en de organisatie van het psycho-technisch selectieonderzoek voor gegadigden aspirant-politieagent of aspirant-veldwachter, en houdende opheffing van de omzendbrief POL 29bis

07/11/1994

16/12/1994

Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel

14/12/1994

23/12/1994

KONINKLIJK BESLUIT tot wijziging sommige bepalingen betreffende de werving en vorming van de officieren van de rijkswacht

15/12/1994

23/12/1994

MINISTERIEEL BESLUIT tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 april 1979 betreffende de organisatie van de werving en vorming van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht

10/04/1995

22/04/1995

Koninklijk besluit waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken gemachtigd wordt contractuelen in dienst te nemen, in 1995 om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel, ten behoeve van de Transitcentra

27/04/1998

08/05/1998

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging

30/03/2001

31/03/2001

Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Deel 12, Deel 13 en bijlagen)

28/12/2001

15/01/2002

Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

04/01/2002

11/01/2002

Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de federale politie uit te voeren met toepassing van artikel 126, ß 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus

18/07/2002

26/09/2002

Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een toelage aan gemeenten van het Waalse Gewest voor de uitvoering van specifieke acties ter bevordering van de veiligheid en de sociale integratie in het kader van de sociale begeleiding van de politiezones voor het jaar 2002

11/03/2003

11/04/2003

Koninklijk besluit tot vaststelling van de medische geschiktheidscriteria voor de dienst als militair

13/12/2006

19/12/2006

Koninklijk besluit houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

21/12/2006

18/01/2007

Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen

26/03/2007

30/03/2007

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

22/05/2007

31/05/2007

Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten

14/02/2008

29/02/2008

Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geÔntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

menu

 

Private arbeidsbemiddeling - Outplacement

afkondiging

publicatie

09/06/1993

22/06/1993

Besluit van de Vlaamse Executieve tot uitvoering van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest

06/10/1994

07/12/1994

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 tot uitvoering van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest

03/03/1998

03/06/1998

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 14, 1e lid van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de bemiddeling tegen betaling

22/06/1999

18/08/1999

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest met betrekking tot personen met een hogere functie

22/06/1999

18/08/1999

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 1993 tot uitvoering van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest

29/09/2000

06/01/2001

Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 7, ß 5 en 13, tweede lid van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

10/07/2002

05/10/2002

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende [...] outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen (Overeenkomst geregistreerd op 18 juli 2002 onder het nummer 63401/CO/300)

15/04/2004

23/06/2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17/07/2007

21/11/2007

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82bis van 17 juli 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (Overeenkomst geregistreerd op 24 juli 2007 onder het nummer 83955/CO/300)

06/02/2009

24/02/2009

Aanvullende gedragscode vermeld in artikel 9

10/12/2010

29/12/2010

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling

12/07/2012

01/10/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

23/11/2012

24/12/2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (zie verslag aan de Vlaamse Regering i.v.m. externe selectiebureaus)

menu

 

Psychiatrie

afkondiging

publicatie

10/07/1990

26/07/1990

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen

10/07/1990

26/07/1990

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiŽnten

18/01/1996

30/01/1996

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren

18/01/1996

30/01/1996

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het psychiatrische ziekenhuis "Le ChÍne aux Haies"

29/02/2008

03/04/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen

10/03/2008

26/06/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

14/11/2008

28/11/2008

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, I. en K., en 25, ß 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

23/10/2009

30/11/2009

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, K, en 25, ßß 1 en 2, d), en e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

21/10/2010

16/11/2010

Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de personeelsformatie van het Gewestelijk psychiatrisch centrum "Les Marronniers"

19/08/2011

14/09/2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 25, ßß 1 en 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

27/03/2012

30/03/2012

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomitť met toepassing van artikel 56, ß 2, eerste lid, 3į, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de deelname aan overleg rond een psychiatrische patiŽnt, de organisatie en coŲrdinatie van dit overleg en de functie van referentiepersoon . FAQ RIZIV . nota RIZIV

19/04/2014

06/08/2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, E, en 25, ßß 1, 2 en 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

19/12/2014

29/01/2015

Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 56, ß 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra

menu

 

Psychotherapie

afkondiging

publicatie

04.04.2014

20.05.2014

Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

menu

 

Revalidatie

afkondiging

publicatie

26/03/1965

22/04/1965

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor onderhoud voor de begrotingsjaren 1965 en 1966 verleend aan de centra of diensten voor revalidatie die voorlopig erkend zijn

22/02/1968

08/03/1968

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor het onderhoud van centra of diensten voor revalidatie

29/01/1971

13/02/1974

Reglementaire beslissing tot aanvulling van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie, gewijzigd bij de reglementaire beslissingen van 17 december 1965, 23 december 1966, 26 januari 1968 en aangevuld door de reglementaire beslissing van 12 april 1968

28/06/1974

17/03/1976

Reglementaire beslissing tot aanvulling van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie

10/01/1991

31/01/1991

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel [23, ß 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994,] tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

10/05/1996

20/06/1996

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 19, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen(hartrevalidatie)

menu

 

Schuldbemiddeling

afkondiging

publicatie

15/10/1998

11/11/1998

Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling

menu

 

Sociale integratie van personen met een handicap

afkondiging

publicatie

zie ook Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

05/07/1963

13/07/1963

Koninklijk besluit betreffende de sociale reclassering van de minder-validen

24/04/1973

15/06/1973

Ministerieel besluit tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen

10/05/1984

03/07/1984

Besluit van de Executieve houdende erkenning van de gespecialiseerde diensten die gemachtigd zijn het rapport uit te brengen op grond waarvan de gehandicapte personen worden geplaatst, tot bepaling van de criteria waaraan voornoemd verslag moet voldoen

09/02/1987

08/04/1987

Besluit van de Executieve genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 81 van 10 november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten

25/10/1989

04/01/1990

Ministerieel besluit tot vaststelling van de arbeidsdagen zoals bedoeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken

04/07/1996

05/10/1996

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen

14/05/1997

13/06/1997

Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 september 1995 tot aanduiding van het orgaan bevoegd om te beslissen over de aanvragen tot toelating van gehandicapten volgens de bepalingen van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces, alsook de procedures en wijzen van indiening van deze aanvragen

09/10/1997

25/12/1997

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiŽle diensten en dagonthaaldiensten

04/03/1999

03/04/1999

Decreet betreffende de sociale integratie van de gehandicapten en hun inschakeling in het arbeidsproces

03/06/1999

13/10/1999

Besluit van het Verenigd College ter tijdelijke regeling van de toestand van de personeelsleden overgedragen van de provincie Brabant naar de Inrichting voor Gehandicapte Personen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

25/02/2000

08/06/2000

Besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Minder-validen voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces

19/09/2002

22/11/2002

Besluit van de Waalse Regering betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

28/11/2002

08/05/2003

Besluit 99/262/E3 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie inzake de begeleidingsnormen in de dagcentra en de verblijfcentra voor gehandicapte personen

10/07/2003

25/08/2003

Besluit 2003/68 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/C van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 april 2000 betreffende de erkenning en subsidiŽring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking

03/09/2003

23/01/2004

Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake de steun voor de schoolintegratie ten gunste van jongeren met een handicap

22/04/2004

10/06/2004

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

04/06/2004

04/08/2004

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen

23/09/2006

24/10/2006

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiŽle diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

15/12/2006

13/02/2007

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten geplaatst ten laste van de openbare besturen

10/01/2008

06/03/2008

Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiŽring van de hulpdiensten ivm de activiteiten van het dagelijks leven

22/05/2008

27/08/2008

Besluit 2007/1131 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning en de subsidiŽring van de diensten voor begeleiding en de diensten voor dovenvertolking

11/09/2008

29/09/2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

11/09/2008

01/10/2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

01/07/2011

08/08/2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, en van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken

17/11/2011

06/12/2011

Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten inzake gezinsopvang . Wijzigend besluit

31/05/2012

12/06/2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

31/05/2012

12/06/2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

31/05/2012

12/06/2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

31/05/2012

12/06/2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiŽring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleidingsdiensten voor volwassenen

27/09/2012

05/12/2012

Besluit 2011/1267 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning van en de toelagen aan dagcentra en verblijfscentra voor gehandicapte personen

27/09/2012

05/12/2012

Besluit 2011/1268 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen

15/03/2013

16/04/2013

Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiŽringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap

15/05/2014

04/07/2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiŽle diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen

07/05/2015

29/07/2015

Besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele prestaties en de werkgelegenheidssteun aan personen met een handicap houdende toepassing van de artikelen 19,1į en 48 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap. - 2de lezing

23/06/2016

15/07/2016

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel XI, betreffende de residentiŽle diensten en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiŽring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privť non-profitsector

08/08/2016

07/09/2016

Ministerieel besluit tot bepaling van de criteria en de multidisciplinaire informatie die recht verlenen op de Vlaamse ondersteuningspremie en tot aanduiding van de organisatie die gelast is met de beoordeling van zelfstandige activiteiten

menu

 

Strafwetboek en Wetboek van strafvordering

afkondiging

publicatie

17/11/1808

27/11/1808

WETBOEK VAN STRAFVORDERING - EERSTE BOEK. (Art. 8 tot en met 136ter)

19/11/1808

29/11/1808

WETBOEK VAN STRAFVORDERING. BOEK II, TITEL I. (Art. 137 tot en met 216septies)

08/06/1867

09/06/1867

STRAFWETBOEK

menu

 

Thuiszorg

afkondiging

publicatie

08/07/2002

05/10/2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van geÔntegreerde diensten voor thuisverzorging

menu

 

Transplantatie

afkondiging

publicatie

10/11/2012

23/11/2012

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "lokale donorcoŲrdinatie" moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven

10/11/2012

23/11/2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan een transplantatiecentrum moet voldoen om te worden erkend als medische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987

menu

 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

afkondiging

publicatie

17/12/1996

14/02/1997

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiŽring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

19/01/2001

16/03/2001

Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie

08/10/2010

14/12/2010

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiŽring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22/02/2013

22/03/2013

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiŽring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

27/05/2016

08/07/2016

Besluit van de Vlaamse Regering over de adviescommissie bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap die belast is met het verlenen van advies over de verzoeken tot heroverweging

menu

 

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

afkondiging

publicatie

18/03/2011

15/04/2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5, ß 1, 2į, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

menu

 

Vreemdelingenzaken

afkondiging

publicatie

25/04/2007

10/05/2007

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels van de evaluatie van de individuele situatie van de begunstigde van de opvang

14/05/2009

27/05/2009

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, ß 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

08/06/2009

25/06/2009

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op welbepaalde plaatsen, gesitueerd in het grensgebied, voorzien in artikel 74/5, ß 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

menu

 

Wijkgezondheidscentra

afkondiging

publicatie

03/05/2013

31/05/2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de preventieve en de ambulante gezondheidszorg, wat betreft de subsidiabele oppervlakte voor de wijkgezondheidscentra

menu

 

Ziekenhuizen

afkondiging

publicatie

23/10/1964

07/11/1964

Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

25/04/2002

30/05/2002

Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiŽle middelen van de ziekenhuizen

menu

 

 

Disclaimer

Dit is een niet-officiŽle webstek. Ze werd niet opgemaakt door een jurist, maar door een psycholoog.

Nauwkeurigheid wordt nagestreefd, maar "Perfectie is niet van deze wereld". Het is mogelijk dat er wetten, besluiten of decreten verschenen zijn die de hier opgenomen teksten aanvullen, corrigeren of opheffen.
Beschouw deze site als een onvolledig archief van wetteksten, maar niet als een geactualiseerde sluitende juridische vraagbaak.
We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste
informatie.

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

www.klinpsy.com

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Flag_of_Flanders.svg/120px-Flag_of_Flanders.svg.png

 

23.03.2017

 

 

website stat