MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

 

28 MAART 1996.

Koninklijk besluit betreffende de presentiegelden en vergoedingen toe te kennen aan de voorzitter en aan de leden van de Erkenningscommissie van de psychologen die ressorteert onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

 

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, verleend op 11 augustus 1994;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 2 juni 1995;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Aan de voorzitter van de Erkenningscommissie bedoeld in artikel 15 van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog wordt per zitting, die hij bijwoont, een presentiegeld van 500 F toegekend.

Art. 2. De in artikel 1 vermelde persoon en de leden van deze commissie, hebben voor zover zij geen rijksambtenaren zijn, recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten volgens de bepalingen die van kracht zijn voor ambtenaren van ministeriële departementen met een graad van rang 13.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1994.

Art. 4. Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 1996.

 

 

ALBERT

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw

en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

K. PINXTEN

 

 

Publicatiedatum: 1996-05-24