MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

 

5 MAART 2001. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologenDe Minister van Landbouw en Middenstand,
Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog, inzonderheid op artikel 3, 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog inzonderheid op artikel 2, 1,
Besluit :


Artikel 1. Het voor de tweede zittijd op 60 EUR vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van psychologen, wordt goedgekeurd.


Art. 2. Bij niet-betaling van het verschuldigde bedrag binnen een termijn van vijfenveertig dagen, vordert de Commissie een vermeerdering van 15 EUR.


Art. 3. Voor de periode van 1 oktober 2000 tot 31 december 2001 gelden de bedragen van 2 420 BEF en van 606 BEF in plaats van de bedragen van 60 EUR en 15 EUR respectievelijk vermeld in art. 1 en in art. 2.


Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2000.


Brussel, 5 maart 2001.
J. GABRIELS


Publicatie : 2001-03-21

 

KlinPsy -Wetgeving