MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

21 JANUARI 1999. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten (1)ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. Het koninklijk besluit van 24 januari 1997 tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog teneinde uitvoering te geven aan de Richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, wordt bekrachtigd met uitwerking op de datum van zijn inwerkingtreding.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 21 januari 1999.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Landbouw
en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
K. PINXTEN
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS
_______
Nota
(1) Zitting 1997-1998
Gedr. St. van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - 1519, nr. 1 : Wetsontwerp; nr. 2 : Verslag; nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.
Handelingen van de Kamer. - 1 en 2 juli 1998.
Gedr. St. van de Senaat. - 1-1048; nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers; nr. 2 : Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat.

Publicatie : 1999-02-23