26 MEI 1996.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de data der opeenvolgende etappes van de eerste erkenningsprocedure der nationale beroepsfederaties van psychologen

 

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

 

Gelet op de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel in psycholoog, inzonderheid op de artikelen 7, 2, 12, 13 en 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1996 tot regeling van de erkenning van de nationale federaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologen-commissie, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het van noodzakelijk belang is dat de psychologencommissie, bedoeld in artikel 3 van de voormelde wet van 8 november 1993, nog in 1996 geïnstalleerd wordt, daar de inschrijving der psychologen op de lijst van de Psychologencommissie verplichtend is vanaf januari 1997,

Besluit :

Artikel 1. Voor de eerste zittijd der Psychologencommissie worden data voorzien in de artikelen 2, 6, 7 en 17 van het koninklijk besluit in 21 mei 1996 tot regeling van de erkenning van de nationale beroepsfederaties van psychologen en van de vertegenwoordiging van de erkende federaties in de Psychologencommissie, gewijzigd en vastgesteld als volgt :

a) de aanvraag om erkenning wordt ingediend binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad;

b) de eventuele ministeriële bezwaren in verband met de erkenningsvoorwaarden of het opgegeven aantal leden geschieden bij aangetekend schrijven vóór 15 juli 1996;

c) het antwoord van de federatie op deze bezwaren wordt vóór 1 augustus 1996 aan de Minister gericht bij aangetekend schrijven;

d) de ministeriële beslissing en de mededeling van het aantal afgevaardigden in elk der vier beroepssectoren van de psychologie geschiedt uiterlijk op 1 september 1996;

e) de mededeling door elke erkende federatie van naam, voornaam, adres, beroep en taalrol van de aangewezen effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in elk der vier beroepssectoren van de psychologiecommissie geschiedt ten laatste op 16 september 1996.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 28 mei 1996.

 

K. PINXTEN