FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier: Thuispagina Ř Wetgeving Ř Honoraria Ř Gerechtskosten in strafzaken- Tarief 2012

 

Gerechtskosten in strafzaken

Tarief 2012

De prijzen werden op 27.01.2012 gepubliceerd en zijn van toepassing vanaf 01.01.2012.

 

Deze tarieven verwijzen naar omzendbrief nr. 131 van 22 januari 2009. De omschrijving van de prestaties, relevant

 voor klinisch psychologen, komen overeen met deze van de tabel gevoegd bij het KB van 27 APRIL 2007,

 maar de nummers van de artikels worden niet vermeld.

 

 

We beperken ons in volgend overzicht tot de artikels die voor klinisch psychologen relevant zijn: 

 

De Artikels verwijzen naar de tabel gevoegd bij het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 APRIL 2007 (Belgisch Staatsblad 25-05-2007)

 

Artikel

Omschrijving

Honoraria

4 – 4°

voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in hoofdstuk IX

 

10 - A -1°

voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

€ 118.22

10 - B - 1°

voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 71.40

10 - B - 2°

voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 71.40

10 - C - 1°

wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van

€ 251.32

10 - C - 2°

voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

€ 265.94

10 – D

Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit : onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt een forfaitair bedrag toegekend van

€ 265.94

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend:

€ 23.08

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend:

€ 16.06

10 – E

Indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig vastgestelde uurlonen van hoofdstuk IX, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

 

44 - 3°

Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants.

De uurlonen kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden en voor behoorlijk gegronde redenen worden overschreden, zulks op voorstel van de verzoekende autoriteit en na akkoord van de Minister van Justitie.
Deze bedragen omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

€ 64.49

44 – 4° - a

verplaatsingen : per kilometer.
In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen.

€ 0.5036

44 – 4° - b

typen : onder getypte bladzijde verstaat men dertig regels die zestig tekens bevatten, spaties inbegrepen.
Het invoegen van de foto's wordt bij de berekening niet in aanmerking genomen.
Zijn vervat in dit tarief : het herlezen, het collationeren...
De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften

€ 3.62

44 – 4° - c

fotokopieën : per stuk.
Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

€ 0.06

44 –4°- d

fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

formaat 9x13 en 10x15 :
13x18 :
digitale foto's:
Indien de deskundige ten behoeve van zijn archief van de foto een dubbel laat maken, kan een bijkomende vaste vergoeding per foto in rekening worden gebracht. Deze foto's moeten niet bij de staat van kosten en honoraria worden gevoegd.

In de hierboven bedoelde vergoedingen zijn alle kosten inbegrepen, inzonderheid die voor de aankoop van de film, het ontwikkelen en afdrukken van de foto's, het eventuele gebruik van een flitslicht en de afschrijving van het materieel.

 

€ 1.17
€ 2.34
€ 0.41

 

€ 0.29

 

46

De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :

- een aangetekende brief

- een gewone brief

- de verzending van een voorafgaand verslag

- de verzending van een definitief verslag

Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

€ 7.69
€ 3.24
€ 3.24
€ 3.24

 

 

KlinPsy - Wetgeving