FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

U bent hier: Thuispagina Ř Wetgeving Ř Honoraria Ř Gerechtskosten in strafzaken - Tarief 2011

 

Gerechtskosten in strafzaken

Tarief 2011

De prijzen die op 12.01.2011 werden gepubliceerd, zijn terug vernietigd op 19.01.2011.

Op 16.02.2011 verscheen dan een update van de tarieven in het Staatsblad.

Deze tarieven verwijzen naar omzendbrief nr. 131 van 22 januari 2009. De omschrijving van de prestaties, relevant

 voor klinisch psychologen, komen overeen met deze van de tabel gevoegd bij het KB van 27 APRIL 2007,

 maar de nummers van de artikels worden niet vermeld.

De tarieven zijn toepasselijk vanaf 1 januari 2011.

 

We beperken ons in volgend overzicht tot de artikels die voor klinisch psychologen relevant zijn: 

 

De Artikels verwijzen naar de tabel gevoegd bij het Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 27 APRIL 2007 (Belgisch Staatsblad 25-05-2007)

 

Artikel

Omschrijving

Honoraria

4 – 4°

voor een meer diepgaand onderzoek, bestaande onder meer uit de schatting van de graad van werkongeschiktheid, zal de kostenstaat opgemaakt worden naar geweten, overeenkomstig de uurlonen voorzien in artikel 44 van deze schaal.

 

10 - A -1°

voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

€ 114.60

10 - B - 1°

voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 69.21

10 - B - 2°

voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 69.21

10 - C - 1°

wanneer een geloofwaardigheidsonderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen), of met deelname aan het verhoor en opstelling van een verslag wordt een forfaitaire vergoeding toegekend van

€ 243.61

10 - C - 2°

voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het strafdossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

€ 257.77

10 – D

Voor een gesprek onder hypnose bestaande uit: onderhoud met de politie, studie van het strafdossier, zitting onder hypnose, opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking en het eventueel beluisteren van het videoverhoor, wordt aan de psychiater en aan de psycholoog een forfaitair bedrag toegekend van

€ 257.77

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zich voor het verrichten van een opdracht ter plaatse heeft begeven en hij de taak, door een omstandigheid onafhankelijk van zijn wil, niet heeft kunnen vervullen, wordt toegekend:

€ 22.37

10 – E

aan de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog die zijn opdracht niet heeft kunnen uitvoeren, omdat de te onderzoeken persoon geen gevolg heeft gegeven aan zijn oproeping, wordt toegekend:

€ 15.57

10 – E

indien in het kader van een deskundig onderzoek door de psychiater, de kinderpsychiater of de psycholoog, inlichtingen dienen ingewonnen te worden bij derden, wordt overeenkomstig artikel 44 van onderhavige schaal, één supplementair uur per persoon toegekend met een maximum van 3 uur.

 

44 - 3°

Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants. De tarieven omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

€ 62.51

44 – 4° - a

verplaatsingen : per kilometer.
In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen. De kosten worden berekend overeenkomstig artikelen 5 en 6 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken

€ 0.4882

44 – 4° - b

typen : per bladzijde van 30 regels van 60 tekens.
De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften; Ingevoegde fotos' worden hierbij niet mee gerekend.

€ 3.51

44 – 4° - c

fotokopieën : per stuk.
Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

€ 0.05

44 –4°- d

fotograferen : Analoge kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s

formaat 9x13 en 10x15 :
13x18 :
digitale foto's:
archief

€ 1.13
€ 2.26
€ 0.40
€ 0.28

46

De administratieve verzendingskosten ingevolge het tegensprekelijk karakter van een vonnis, geregeld door de artikelen 962 tot 992 van het Gerechtelijk Wetboek worden aan de deskundigen die deze uitgaven deden, terugbetaald. Er wordt toegekend door :

- een aangetekende brief

- een gewone brief

- de verzending van een voorafgaand verslag

- de verzending van een definitief verslag

Een kopie van de betrokken briefwisseling dient gevoegd te worden bij het deskundig verslag

€ 7.45
€ 3.14
€ 3.14
€ 3.14

 

 

KlinPsy - Wetgeving