FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina Ø Beroepsbelangen Ø Terugbetaling

 

Terugbetaling van prestaties van psychologen

 

Inleiding

Regelingen door de overheid

Regelingen door andere instanties

Overzicht

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

 

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie nog niet wettelijk geregeld.

Psychologen zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV).

Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden.

In dit dossier proberen we een overzicht te geven van de actuele toestand.

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Regelingen door de overheid

 

Prestaties van psychologen in het kader van strafrechtelijk onderzoek

 

27-04-2007 (Pub 2007-05-25)

 

KONINKLIJK BESLUIT houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

27-01-2012

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2012 – Volledige tabelselectie voor psychologen

 

31-01-2013 (Pub 2013-03-01)

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2013 – Volledige tabel

 

10-02-2014

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2014   -   De tarieven voor 2014 zijn deze van 2013

 

Prestaties van psychologen in het kader van de geschillen betreffende de tegemoetko­mingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werk­nemers en zelfstandigen, de werk­loos­heidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

04-12-2013

 

BERICHT. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2014

 

Prestaties van psychologen-tabacologen in het kader van de tabaksontwenning

 

17-09-2005  (Pub 2005-10-07)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

 

22-12-2008  (Pub 29-12-2008)

Programmawet  (Art 139-40)

 

 

Zie ook Webstek Rookvrije Zwangerschap

 

 

31-08-2009 (Pub 15-09-2009)

Koninklijk besluit inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Regelingen door andere instanties

 

Tussenkomsten door mutualiteiten

 

Voorafgaande notas:

- Tussen 3 januari en 17 februari 2014 hebben we de websites van de verschillende afdelingen van de mutualiteiten geraadpleegd en daaruit de gegevens overgenomen die hierna volgen. We willen opmerken dat er soms interne tegenspraak is tussen de websites van landbonden en van plaatselijke afdelingen en soms zelfs tussen verschillende pagina's van dezelfde webstek. Uit de gebruikte formulieren blijkt ook dat er soms voorwaarden zijn die niet expliciet in de teksten worden vermeld.

- We hebben steeds de link gelegd naar de juiste afdeling van de mutualiteit. Veel mutualiteiten werken evenwel met cookies die dit doorkruisen en maken dat u terechtkomt op de afdeling die u het laatst hebt bezocht. Dan moet u op de aangeboden webstek kiezen voor een andere regio.

- Meestal worden de veranderingen inzake terugbetaling doorgevoerd op 1 januari, maar het is altijd nuttig om nog eens de webstek van de betrokken mutualiteit te raadplegen.

 

 

- De christelijke Mutualiteit:

Psychotherapie voor jongeren

- Regio : Vlaanderen

- Tussenkomst: Psychotherapie. Per zitting wordt 50% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. CM-leden met de verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien.  

- Voorwaarden: Lid zijn van de CM (kind of jongere). Recht hebben op kinderbijslag.

Enkel voor consulten bij een therapeut die met de CM een overeenkomst afsloot . Lijst met psychotherapeuten. Details.
De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen (anorexia, zelfmutilatie, ...) en psychiatrische aandoeningen. 
Het gaat om psychotherapeuten die een zelfstandig statuut hebben, in orde zijn met de BTW-verplichtingen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

- Procedure: Aanvraagformulier downloaden. Laat het invullen door psychotherapeut. Bezorg het aan CM-ziekenfonds. De tegemoetkoming wordt op uw rekening overgeschreven.

 

 

- Mutualité Chrétienne (complémentaire)

Consultations psychologique

- Regio : Liège,

- Tussenkomst : Intervention dans le coût de toutes les consultations prestées par un psychologue dans des centres de santé mentales ou des polycliniques agréées par la mutualité. Cette intervention est limitée à la moitié du prix de la consultation, à concurrence du montant restant à charge du membre, avec un maximum de 15 € par consultation. Le nombre de consultations psychologiques pouvant faire l’objet d’une intervention est limité à 30 séances par membre et par an.

La MC Liège intervient aux mêmes conditions financières dans le coût des consultations psychologiques effectuées avant l’opération "by-pass" (technique chirurgicale du traitement de l’obésité pathologique) et avant le placement d’un implant cochléaire (aide auditive pour les personnes sourdes).

Un remboursement peut également être obtenu lors de consultations psychologiques pour des troubles alimentaires : obésité, anorexie, boulimie.

- Voorwaarden: Psychologue. Centres de santé mentales ou des polycliniques agréées par la mutualité.

- Procedure : Pour pouvoir bénéficier d’une intervention, le membre doit produire soit un formulaire type délivré par la mutualité et dûment complété par le psychologue, soit une attestation délivrée par le psychologue et reprenant :  la date de traitement,  le nom du prestataire,  le nom du patient,  le montant payé par le patient,  la signature du prestataire.

 

- Regio : Namur 

- Tussenkomst : intervention de 10 euro par séance (max 50 euro par an) pour séances de psychologie.

- Voorwaarden: Les prestataires doivent être reconnus par la mutualité. Pour la psychologie, les psychologes doivent être repris dan la liste établi par la Commission des psychologues ou travailler dans les Centres de  planning familial agréés par la mutualité

- Procedure : Remetre un formulier à la mutualité.

 

Planning familial

- Regio: Luxembourg . Brabant-Wallon

- Tussenkomst: Les membres de la Mutualité chrétienne bénéficient d'une réduction de 5 euro sur le coût des entretiens psychologiques individuels dans les centres de consultations conjugales et de planning familial ou dans un service de santé mentale agréé par la MC.

- Procedure : Remetre un formulier à la mutualité.

 

- Regio: Hainaut-Picardie

- Tussenkomst: Les membres de la Mutualité chrétienne bénéficient d'une réduction de 7.5 euro sur le coût les consultations psychologiques, les consultations conjugales et les consultations juridiques dans les centres de consultations conjugales et de planning familial.

- Voorwaarden: être en ordre de paiement de cotisations

- Procedure : Remetre un formulier à la mutualité.

 

 

- De socialistische mutualiteit

Psychotherapie / Psychologische begeleiding voor jongeren

- Regio: Bond Moyson West-Vlaanderen

- Tussenkomst: Er is een terugbetaling tot 50 % van de kosten met een maximum van € 250 voor jongeren

- Voorwaarden: Tot en met 18 jaar. De behandeling gebeurt door een door het ziekenfonds erkend therapeut en op voorschrift van een arts.

- Procedure: De terugbetaling gebeurt bij afgifte van het ingevulde formulier (para)medische zorgen, samen met het doktersvoorschrift.

 

- Regio: Bond Moyson Oost-Vlaanderen

- Tussenkomst: De tegemoetkoming bedraagt 50% van de kostprijs, tot 20 euro per beurt, tot 5 beurten per jaar (per rechthebbende).

- Voorwaarden: Voor leden die rechthebben op kinderbijslag (dus tot max 25 jaar). De consultaties moeten plaatsvinden bij psycholoog of psychotherapeut. De terugbetaling gebeurt op basis van een kwijtschrift of een factuur met vermelding van het ondernemingsnummer.

- Procedure: De psycholoog of psychotherapeut vult een beurtenkaart in die u kunt afhalen in een Bond Moyson-kantoor in uw buurt. Na afloop van de behandeling of na vijf beurten kunt u uw kaart afgeven aan het loket of deponeren in een rode Bond Moyson-brievenbus. U krijgt de tegemoetkoming op uw rekening gestort.

 

- Regio: De VoorZorg Antwerpen

- Tussenkomst: Voor leden met recht op voorkeurstarief: 30 euro per individuele sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.  Er blijft minstens 12 euro ten laste van de patiënt. 10 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar.  Er blijft minstens 6 euro ten laste van de patiënt. Maximum tegemoetkoming per jaar is 180 euro.
Voor leden zonder voorkeurstarief: 15 euro per individuele sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.  5 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar. Maximum tegemoetkoming per jaar is 90 euro.

Men kan ook beroep doen op systeem van eerstelijnspsychologen.

- Voorwaarden: Voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar of zolang men gerechtigd is op kinderbijslag. Behandeling bij een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door psychotherapeut erkend door De Voorzorg.

- Procedure: Behandelingsattest (Terugbetaling psychologische bijstand) voorleggen.

 

- Regio: De Voorzorg Limburg

- Tussenkomst: 50% van het honorarium (inclusief BTW) wordt terugbetaald, maximaal 30 euro per zitting en dit voor maximaal 7 zittingen.

Bij verhoogde tegemoetkoming wordt 75% terugbetaald, maximaal 45 euro per zitting en dit voor maximaal 7 zittingen.

- Voorwaarden: Jonger dan 18 jaar. Bij een psycholoog erkend door de Voorzorg: lijst Er is geen terugbetaling in volgende gevallen: Er is een terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering. De psychologische ondersteuning gebeurt in residentieel verband. De psychologische ondersteuning wordt verkregen in het kader van de werking van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding, een revalidatiecentrum, Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het maatschappelijk werk, het onderwijs en de bijzondere jeugdbijstand.

- Procedure: Vraag aan de psycholoog om een aanvraagformulier in te vullen. Kleef er een roze klever op. Ga met het aanvraagformulier naar het loket van je kantoor. De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort.

 

Psychotherapie / Psychologische begeleiding

- Regio: De VoorZorg Antwerpen

- Tussenkomst: 50 % korting op individuele begeleiding door een eerstelijns-psycholoog/psychotherapeut. Je betaalt per consultatie 28 euro in plaats van 56 euro. Het voordeel geldt voor maximaal 12 sessies per persoon per kalenderjaar. Voor jong en oud.

Voor online begeleiding betaalt men 112 euro in plaats van 224 euro.

Relatietherapie à 42€ ipv 75€ (8 sessies per jaar).

- Voorwaarden: Beroep doen op een eerstelijnspsycholoog waarmee het ziekenfonds samenwerkt.

- Procedure: Telefonisch een afspraak maken bij een van de eerstelijnspsychologen van de mutualiteit. De korting wordt onmiddellijk verrekend tijdens de consultatie.

 

- Regio: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

- Tussenkomst: Tussenkomst van 10 EUR/sessie (max. 6 sessies per kalenderjaar)

- Voorwaarden: voor psychotherapie bij een licentiaat psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie.

- Procedure: De ingevulde registratiekaart indienen (model op te halen op webstek).

 

Intelligentieonderzoek / Neuropsychologisch onderzoek

- Regio: De VoorZorg Antwerpen

- Tussenkomst: Intelligentieonderzoek voor kinderen van 4-15 jaar, neuropsychologisch onderzoek voor kinderen van 6 tot 15 jaar; Onderzoek duurt ongeveer twee uur. Leden krijgen 44% korting op de prijs, namelijk 112 ipv 200 euro. Maximum twee onderzoeken per kalenderjaar en per gezin aan verminderde prijs.

- Voorwaarden: Onderzoek bij Well2DAY-centra waarmee mutualiteit samenwerkt.

- Procedure: Een afspraak maken met Well2DAY. De korting wordt onmiddellijk verrekend tijdens de consultatie.

 

 

- La Mutualié Socialiste (complémentaire)

Psychologie

- Regio : Brabant Wallon . Mons – Wallonie Picarde . Centre, Charlerois et Soignis . Luxembourg . Namur . Liège

- Tussenkomst : Consultations psychologiques Mutualis. Les affiliés à la Mutualité Socialiste - Solidaris bénéficient d’un remboursement de 20€ maximum par consultation chez un psychologue agréé par Mutualis, avec un maximum de 8 séances par année civile

- Voorwaarden : Avoir un Dossier Médical Global en cours de validité chez un médecin généraliste, Etre en ordre de cotisations à l’Assurance Complémentaire et Consulter l’un des psychologues agréés par Mutualis repris dans notre liste de prestataires. Psychologues agréés par Mutualis .

- Procedure: Pour bénéficier du remboursement, il vous suffit de remettre à la Mutualité Socialiste - Solidaris l’attestation dûment complétée par le prestataire agréé

 

- Regio : Solidaris (Liège)

- Tussenkomst : 5 euros par consultation / maximum de 12 consultations / an

- Voorwaarden : Pour les familles qui font appel à la thérapie familiale, les personnes qui entament un traitement dans le but d'arrêter de fumer et les jeunes en difficultés  âgés de moins de 18 ans. La consultation doit se dérouler dans un centre de santé mentale (lien) agréé par la mutualité ou dans un des établissements partenaires

 

- Regio : Bruxelles

- Tussenkomst : Intervention de 10 EUR/séance de psychothérapie (max. 6 séances par année civile)

- Voorwaarden :  Chez un licencié en psychologie qui est enregistré auprès de la Commission des psychologues.

 

 

- De liberale Mutualiteit

Psychologische begeleiding voor jongeren + mindfulness

a. Psychotherapie

- Regio: West-Vlaanderen . Antwerpen .

- Tussenkomst: Behandeling of begeleiding van psychische stoornissen of aandoeningen. Maximum 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: Zolang de jongere recht heeft op kinderbijslag. Bij een psycholoog (geregistreerd bij psychologencommissie) of psychotherapeut, die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit.

- Procedure: Formulier van de mutualiteit laten invullen.

 

- Regio: Brabant . Limburg . Oost-Vlaanderen .

- Tussenkomst: Behandeling of begeleiding van psychische stoornissen of aandoeningen. Maximum 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: Tot 18 jaar. Bij een psycholoog (geregistreerd bij psychologencommissie) of psychotherapeut, die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit. Na doorverwijzing van een arts, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

- Procedure: Formulier van de mutualiteit laten invullen.

 

b. Mindfulness

- Regio: West-Vlaanderen . Antwerpen . Oost-Vlaanderen . Brabant . Limburg

- Tussenkomst: volgen van een cursus mindfulness: 60% van de kostprijs van de cursus met maximum van 120 euro per kalenderjaar.

a en b: In combinatie bedraagt de tussenkomst nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar

- Voorwaarden: Kinderbijslag trekkend (West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen) op max 18 jaar (Brabant, Limburg) cursus wordt gegeven door een psycholoog (geregistreerd bij psychologencommissie) of psychotherapeut, die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit en na doorverwijzing van een arts, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

-Procedure: Formulier ophalen van de webstek, laten invullen en ondertekenen door de doorverwijzer, de psycholoog/psychotherapeut en aan de mutualiteit bezorgen

 

Psychologische begeleiding voor kankerpatiënten + mindfulness

- Regio: West-Vlaanderen . Antwerpen . Brabant . Oost-Vlaanderen . Limburg

a. Psychotherapie

- Tussenkomst: tussenkomst in de kostprijs van psychotherapie voor kankerpatiënten gedurende de behandeling en tot maximaal twee jaar na de laatste behandeling van de kanker, alsook in de kostprijs van psychotherapie voor de partner en de familieleden tot de 2e graad van de kankerpatiënt. De tussenkomst bedraagt maximum 15 euro per sessie, met een maximum 120 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: psycholoog (geregistreerd bij psychologencommissie) of psychotherapeut die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit

- Procedure: Formulier van de mutualiteit laten invullen.

b. Mindfulness

- Tussenkomst: volgen van een cursus mindfulness: tot 60% van de kostprijs van de cursus met maximum van 120 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: psycholoog of psychotherapeut die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit

a en b: In combinatie bedraagt de tussenkomst nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar

-Procedure: Formulier ophalen van de webstek, laten invullen en ondertekenen door de psycholoog/psychotherapeut en aan de mutualiteit bezorgen

 

- Mutualité Liberale

Accompagnement psychologique des jeunes

a. Psychothérapie

- Regio: Liège . Luxembourg . Brabant . Hainaut-Ouest

- Tussenkomst: Une intervention de 20 € par séance d’accompagnement psychologique, avec un maximum de 6 séances par an.

- Voorwaarden: Tant que le jeune donne droit à des allocations familiales. Le suivi doit être effectué par un psychologue (enrégistré Commission des Psychologues) ou d'un psychothérapeute diplômé. Être envoyé par un médecin, un centre de soins de santé mentale ou par un centre PMS.

- Procedure: Le remboursement est octroyé sur présentation du formulaire mutualiste dûment complété par le psychologue, accompagnée de la prescription médicale.

 

- Regio: Hainaut-Namur

- Tussenkomst: Accompagnement psychologique des jeunes (être mal dans sa peau). Intervention jusqu'à 120€ par année civile, sans maximum de séances.

- Voorwaarden: Jeunes qui ouvrent le droit à des allocations familiales. Chez un psychologue (enrégistré Commission des Psychologues) ou un psychothérapeute. Orientation par medecin, centre pms ou centre de soins de sante mentale.

- Procedure: Produire une attestation, fournie par la Mutualité ou le délégué local, dûment complétée par le psychologue

 

b. Mindfulness

- Regio: Hainaut-Ouest . Liège . Luxembourg . Hainaut-Namur . Brabant

- Tussenkomst: 60 % du prix d’un cours de méditation pleine conscience (« mindfulness ») avec un maximum de 120 € par an.

- Voorwaarden: Tant que le jeune donne droit à des allocations familiales. Cours par un psychologue (enrégistré Commission des Psychologues) ou d'un psychothérapeute diplômé. Être envoyé par un médecin, un centre de soins de santé mentale ou par un centre PMS.
Les deux formes d’interventions (a + b) peuvent être combinées mais l’intervention ne peut dépasser 120 € par an.

- Procedure: Le remboursement est octroyé sur présentation du formulaire mutualiste dûment complété par le psychologue, accompagnée de la prescription médicale.

 

 

Psychothérapie pour les patients atteints d’un cancer

a. Psychothérapie

- Regio: Liège . Hainaut-Ouest . Luxembourg . Brabant

- Tussenkomst: Une intervention de 15 € par séance de psychothérapie, avec un maximum de 8 séances par an.

- Voorwaarden: Le suivi doit être effectué par un psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé. Les séances de psychothérapie doivent être suivies durant le traitement du cancer ou jusqu’à 2 ans au maximum après le dernier traitement.

- Procedure: L’intervention est octroyée sur présentation du formulaire mutualiste dûment complété par le psychologue. Pour être remboursé, vous devez faire une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune intervention n'a été octroyée par un organisme tiers ou une autre assurance.

 

- Regio: Hainaut-Namur

- Tussenkomst: Intervention jusqu'à 120€ par année civile sans maximum de séances

- Voorwaarden: Le suivi doit être effectué par un psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé. Les séances de psychothérapie doivent être suivies durant le traitement du cancer ou jusqu’à 2 ans au maximum après le dernier traitement.

- Procedure: L’intervention est octroyée sur présentation du formulaire mutualiste dûment complété par le psychologue. Pour être remboursé, vous devez faire une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune intervention n'a été octroyée par un organisme tiers ou une autre assurance.

 

b. Mindfulnes

- Regio: Liège . Hainaut-Namur . Hainaut-Ouest . Luxembourg . Brabant

- Tussenkomst: Intervention équivalent à 60% du prix d’un cours de méditation pleine conscience (mindfulness) avec un maximum de 120€ par année civile

- Voorwaarden: Cours par un psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé. Les deux formes de thérapie (accompagnement psychologique et méditation pleine conscience) peuvent être combinées, mais les interventions cumulées ne peuvent dépasser 120€ par année civile.

- Procedure: L’intervention est octroyée sur présentation du formulaire mutualiste dûment complété par le psychologue. Pour être remboursé, vous devez faire une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune intervention n'a été octroyée par un organisme tiers ou une autre assurance.

 

 

 

- Neutrale ziekenfondsen

Vlaams en Neutraal ziekenfonds- Vlaanderen

Psychotherapie

- Regio: Vlaanderen

- Tussenkomst: Een tegemoetkoming van 10 euro per raadpleging in de kostprijs van psychotherapie, met een maximum van 50 euro per kalenderjaar en per persoon.

- Voorwaarden: Alle leeftijden. Psychologische begeleiding moet worden gegeven door een master in de orthopedadogie, psychologie of een psycholoog geregistreerd bij Psychologencommissie

- Procedure: Formulier (op webstek beschikbaar) laten invullen door hulpverlener.

 

 

Mutualité neutre de la Santé

Psychologie

- Regio: Bruxelles et Liège (grande complémentaire)

- Tussenkomst: Une intervention dans le coût d'un traitement psychologique est accordée. Le montant de l'intervention maximale par période de 12 mois est de 20 euros pour le bilan psychologique et de 10 euros par séance du suivi psychologique avec un maximum de 6 séances.

- Voorwaarden: Prescription médicale circonstanciée. Licencié(e) en psychologie

- Procedure: Documents à remettre: le certificat médical établi par un médecin justifiant le traitement +les justificatifs reprenant les honoraires perçus par le(a) licencié(e) en psychologie.

 

Munalux

Psychologie

- Regio: Namur - Luxembourg

- Tussenkomst: € 20,00 pour un bilan psychologique et € 10,00 par séance de suivi. Plafond annuel de 6 séances

- Voorwaarden: Traitement par un licencié en psychologie

- Procedure: Formulaire de la mutualité

 

 

- De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Partena

Psychotherapie voor jongeren

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Psychotherapie. Terugbetaling van 15 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

- Voorwaarden: Jongeren met recht op kinderbijslag die regelmatig de ziekenfondsbijdrage betalen. De therapiesessies moeten worden uitgevoerd door een erkend psychotherapeut.  Het kan gaan over de volgende therapieën: alternatieve therapie,  groepspsychotherapie, sociotherapie, PMT/bewegingtherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, systeemtherapie, dramatherapie, ergotherapie, danstherapie, muziektherapie en cognitieve gedragstherapie.

- Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen en afstempelen door een therapeut. Een kleefbriefje van de jongere die de therapie volgde bevestigen. Het ingevulde document terug bezorgen aan de mutualiteit.

 

Psychotherapie voor personen met een chronische ziekte

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Therapie (alternatieve therapie, groepspsychotherapie, sociotherapie, PMT/bewegingtherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, systeemtherapie, dramatherapie, ergotherapie, danstherapie, muziektherapie, cognitieve gedragstherapie). Terugbetaling van 15 euro per sessie, met een maximum van 12 sessies per jaar.

- Voorwaarden: Personen met neoplastische aandoeningen, chronische nierinsufficiëntie, mucoviscidose, obesitas (BMI>25 of percentiel > 85), aids, ziekte van Crohn, Rectocolitis haemorrhagica (RCUH), anorexie/boulemie, ziekte van Alzheimer, orgaantransplantatie, cerebraal motorisch gebrek (CMG)/hemiplegie, neuromusculaire ziekten, multiple sclerose, amputatie ledematen, brandwonden en chronische pijnen.

- Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen en afstempelen door een therapeut. Een kleefbriefje van de persoon die de therapie volgde bevestigen. Het ingevulde document terug bezorgen aan de mutualiteit.

 

 

Mindfulness

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Partena-klanten krijgen 50 euro korting bij een cursus van 8 sessies mindfulness bij ITAM.

- Voorwaarden

 

 

Partenamut

Consultations chez un psychologue

- Regio: Wallonie et Bruxelles

- Tussenkomst: Remboursement forfaitaire de 5 séances x 10 €/année civile, sans toutefois pouvoir excéder le montant à votre charge.

- Voorwaarden: Tous les affiliés. Avantage applicable pour des séances chez un psychologue enregistré auprès de la Commission des psychologues, pour des prestations effectuées en Belgique.

- Procedure: Compléter les attestations de la mutualité

 

OZ501

Psychotherapie bij kinderen

- Regio: Vlaanderen

- Tussenkomst: een tussenkomst van € 10,00 per zitting.  Tot 10 zittingen per persoon per jaar. Behandeling door arts of psycholoog.

- Voorwaarden: Psychotherapie bij kinderen tot 18 jaar: ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen, angststoornissen en fobieën

- Procedure: Formulier laten invullen en binnenbrengen bij mutualiteit.

 

 

Omnimut

Soutien psychologique

- Regio : Wallonie

- Tussenkomst: Une intervention de 6,20 € par séance de psychothérapie non remboursée par l'assurance obligatoire.  La prise en charge de l'assurance complémentaire concernera un maximum de 50 séances/vie. L'intervention est exclusivement réservée aux soins pratiqués en Belgique par un psychologue diplômé d'une instance officiellement reconnue dans sa discipline.

- Voorwaarden en procedure: Il suffit pour obtenir cette intervention d'adresser à la mutualité une demande ainsi qu'un certificat médical et un rapport du psychologue justifiant le traitement. Ne sont néanmoins pas concernées les psychothérapies non-individuelles (thérapies familiales, de couple, de groupe…) ainsi que les séances réalisées par un docteur en médecine.

 

Securex

Psychologische bijstand

- Regio: Het hele land via Comfort+-verzekering

- Tussenkomst: 5 consultaties

- Voorwaarden: Na trauma, binnen de maand, aanvraag via securex, trauma bevestigd door bevoegde burgerlijke of politionele overheid

- Procedure:

Psychotherapie voor kinderen

- Regio: Het hele land via Comfort+-verzekering

- Tussenkomst: max 30 euro per jaar

- Voorwaarden: Sessies psychotherapie voor kinderen tot en met 18 jaar.

- Procedure: factuur psychotherapeut of psycholoog

 

Freie Krankenkasse

Psychologie

- Regio: Oostkantons

- Tussenkomst: Pro individuelle Sitzung: einen Betrag von 15 euro. Es besteht keinerlei Einschränkung bezüglich des Alters des Patienten oder der Anzahl Sitzungen pro Jahr.

- Voorwaarden: Praxis eines diplomierten selbständigen Psychologen

- Procedure:

 

  

 

menu

 

 

 

 

 

 

Overzicht

 

Wie

Waar

Waarvoor

Hoeveel

Prestaties van wie

Voorwaarde

Christelijke Mutualiteit

Antwerpen, Meche­len, Turnhout, Limburg, Leu­ven, Mid­den-Vlaanderen, Waas en Dender en Sint-Michiels­bond, Brugge, Zuid-Westvlaanderen, Oostende, Roeselare-Tielt

Psychotherapie (be­han­deling of begelei­ding van psychische stoornissen en psy­chiatrische aandoe­nin­gen)

Twaalf zittingen per lid/leven
50 % van het betaalde ho­no­rarium met max terug­betaling van 30€ per zitting

Voor leden met verhoogde tegemoetkoming:  75% van honorarium met max van 45€.

Therapeut die met CM overeenkomst sloot

- recht hebben op kinderbijslag

- voorschrift van arts, CLB, CGGZ, Dienst MW, soc. dienst studentenvoorz. of CAW

Mutualité Chrétienne

Liège

Toutes les consultations prestées par un psychologue

La moitié du prix de la con­sultation (montant restant à charge du membre), avec un maximum de 15 € par consultation, limité à 30 séances par membre et par an.

Psychologue

- Centres de santé mentales ou des polycliniques agréées par la mutualité.

Mutualité Chrétienne

Namur

séances de psychologie

10 euro/séance

max 50 euro cumul autres interventions

psychologue reconnu par la Commission des psychologues ou psychologue qui travaille dans un centre de planning familial agréé par mutualité

 

Mutualité Chrétienne

Luxembourg - Brabant-Wallon

entretiens psychologiques individuels

une réduction de 5 euro sur le coût des entretiens

 

- dans les centres de consultations conjugales et de planning familial ou service agrée par la MC

Mutualité Chrétienne

Hainaut-Picardie

consultations psychologiques

une réduction de 7.5 euro sur le coût des entretiens

 

 

- dans les centres de consultations conjugales et de planning familial

Socialistische Mutualiteit

West-Vlaanderen

Psychotherapie

(voor psychische klachten en problemen)

50 % van de kosten met maximum tot 250€

Een door het ziekenfonds erkend therapeut

- tot en met 18 jaar

- voorschrift van arts

Socialistische Mutualiteit

Oost-Vlaanderen

Psychotherapie

50% van de kostprijs met een maximum van 20 euro per beurt, tot 5 beurten per jaar (per rechthebbende).

psycholoog of psychotherapeut

- recht hebben op kinderbijslag (max tot 25 jaar)

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

Psychologische begeleiding

Zes sessies aan 30 euro per individuele sessie of twaalf sessies aan 10 euro voor een groepssessie voor le­den met voorkeurs­regeling. De andere leden ontvangen res­pectievelijk 15 euro (in­divi­dueel) of 5 euro (groep)

bij een psycholoog erkend door de psychologencom­missie of psychotherapeut erkend door de Voorzorg

- van 5 tot en met 18 jaar, of zolang gerechtigd op kinderbijslag

Socialistische Mutualiteit

Limburg

Psychologische ondersteuning

Max 7 sessies per lid aan 50% (max 30 euro per zitting) Bij verhoogde tegemoetkoming à 75% max 45 euro per zitting

psycholoog erkend door de Voorzorg

- jonger dan 18 jaar

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

Individuele begeleiding

28 euro ipv 56 euro. Max 12 sessies per kalenderjaar

online begeleiding aan 112€ ipv 224€

relatietherapie à 42€ ipv 75 (8 sessies/jaar)

eerstelijnspsycholoog waarmee mutualiteit samenwerkt

- voor jong en oud

Socialistische Mutualiteit

Brabant

Psychotherapie

10 euro/sessie. Max zes sessies per kalenderjaar

licentiaat psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie

 

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

intelligentieonderzoek

neuropsychologisch onderzoek

112 euro ipv 200 euro max twee onderzoeken per kalenderjaar per gezin

door dienst waarmee de mutualiteit samenwerkt

- intell. ond. 4-15 jaar

- neuropsy. ond. 6-15 jaar

Mutualité Socialiste

Brabant Wallon . Mons – Wallonie Picarde . Centre, Charlerois et Soignis . Luxembourg . Namur . Liège

Consultations psychologiques Mutualis

20€ per sessie. Max 8 sessies/kalenderjaar

psychologue agréé par Mutualis

 

Mutualité Socialiste

Liège

Consultations psychologiques

5 euros par consultation - maximum de 12 consultations par an

centre santé mentale agréé par la mutualité ou
dans un des établissements partenaires

- <18 ans

- thérapie familiale

- arrêter de fumer

Mutualité Socialiste

Bruxelles

Psychothérapie

10 euro per sessie.

Max 6 per kalenderjaar

licencié en psychologie qui est enregistré auprès de la Commission des psychologues

 

Liberale Mutualiteit

 

West-Vlaanderen, Antwerpen,

-Behandeling of begelei­ding van psychische stoor­nissen of aandoeningen

 

-max 12 euro per kalenderjaar

max 20 euro per sessie

 

psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door mutualiteit

- gerechtigd op kinderbijslag

 

Liberale Mutualiteit

Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen,

-Behandeling of begelei­ding van psychische stoor­nissen of aandoeningen

-max 12 euro per kalenderjaar

max 20 euro per sessie

psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door mutualiteit

- tot 18 jaar

- doorverwijzing van een arts, CGGZ of CLB.

Liberale Mutualiteit

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg

- Cursus mindfulness

- 60% kostprijs cursus mindfulness (max 120 euro)

- samen met psychotherapie jongeren max 120 euro per kalenderjaar

psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door mutualiteit

- kinderbijslag gerechtigd  of max 18 jaar (Limburg/Brabant)

- doorverwijzing van een arts, CGGZ of CLB.

Liberale Mutualiteit

 

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg

- Psychotherapie voor kankerpatiënten (ook partner en familie tot 2de graad)

- Cursus mindfulness

-15 euro per sessie, max. 120 euro per kalenderjaar

- 60% kostprijs cursus mindfulness

- samen max 120 euro per kalenderjaar

Psycholoog geregistreerd bij de Psychologencommissie of door een door het zieken­fonds erkend psychothera­peut

- De therapie moet plaats vinden tijdens de behandeling of ten laatste 2 jaar na de laatste behandeling van de kanker.

Mutualité Libérale

Liège, Luxembourg, Brabant, Hainaut-Ouest

Accompagnement psychologique des jeunes

20 € par séance avec un max. de 6 séances par an

psychologue (enrégistré Commission des Psychologogues) ou d'un psychothérapeute diplômé

- droit à des allocations familiales

- Prescription par un médecin, un centre de Santé Mentale ou un PMS

Mutualité Libérale

Hainaut-Namur

Accompagnement psychologique des jeunes

Intervention jusqu'à 120€ par année civile, sans maximum de séances

psychologue (enrégistré Commission des Psychologogues) ou d'un psychothérapeute diplômé

- droit à des allocations familiales

- Prescription par un médecin, un centre de Santé Mentale ou un PMS

Mutualité Libérale

Hainaut-Ouest, Hainaut-Namur, Liège, Luxembourg, Brabant

cours de méditation pleine conscience (« mindfulness »)

- 60 % du prix d’un cours de mindfulness avec un maximum de 120 € par an

- accompagnement psychologique + mindfulness max 120 euro par an

psychologue (enrégistré Commission des Psychologogues) ou d'un psychothérapeute diplômé

- droit à des allocations familiales

- Prescription par un médecin, un centre de soins psychiatriques ou un PMS

Mutualité Libérale

Hainaut-Ouest, Liège, Luxembourg, Brabant

Accompagnement psycho­lo­gique des patients atteints d'un cancer,ainsi pour par­te­naires et membres ménage jusqu'au deuxième degré

15 € par séance avec un maximum de 8 séances par an.

psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé

- séances de psychothérapie doivent être suivies durant le traitement du cancer ou jusqu’à 2 ans au maximum après le dernier traitement.

Mutualité Libérale

Hainaut-Namur

Accompagnement psycho­lo­gique des patients atteints d'un cancer,ainsi pour par­te­naires et membres ménage jusqu'au deuxième degré

Intervention jusqu'à 120€ par année civile sans maximum de séances

psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé

- séances de psychothérapie doivent être suivies durant le traitement du cancer ou jusqu’à 2 ans au maximum après le dernier traitement.

Mutualité Libérale

Hainaut-Ouest, Liège, Luxembourg, Brabant, Hainaut-Namur

cours de méditation pleine conscience (« mindfulness »)

- 60 % du prix d’un cours de mindfulness avec un maximum de 120 € par an

- accompagnement psychologique + mindfulness max 120 euro par an

psychologue ou d'un psychothérapeute diplômé

 

Vlaams en Neutaal ziekenfonds

Vlaanderen

Psychotherapie

10 euro per sessie. Maximum 50 euro per kalenderjaar en per persoon

master in de orthopedadogie, psychologie of een psycholoog geregistreerd bij psychologencommissie

- alle leeftijden

 

Mutualité neutre de la Santé

Bruxelles et Liège

Psychologie

20 euro voor bilan en 10 euro per sessie (max zes sessies) per 12 maanden

Licentiaat in de psychologie

- medisch voorschrift

Munalux

Namur, Luxembourg

Psychologie

20 euro pour un bilan psychologique et 10 euro par séance de suivi.

Max 6 séances par an

licencié en psychologie

 

Partena

Vlaanderen en Brussel

Psychotherapie

Zes sessies per jaar Terugbetaling van 15€ per sessie

Erkend psychotherapeut

- gerechtigd op kinderbijslag

Partena

Vlaanderen en Brussel

(Psycho)therapie voor personen met chronische ziekte

Twaalf sessies per jaar Terugbetaling van 15€ per sessie

Erkend psychotherapeut

- medisch attest met vermelding van chronische ziekte

Partena

Vlaanderen en Brussel

Cursus mindfulness

Partena-klanten krijgen 50 euro korting bij cursus van ITAM (8 sessies)

 

 

Partenamut

Wallonie et Bruxelles

Consultations chez un psychologue

5 séances x 10 euro/année civile

psychologue enregistré auprès de la Commission des psychologues

- tous les affiliés

OZ501

Vlaanderen

Psychotherapie bij kinderen

voor 10 zittingen per persoon per kalenderjaar een tussen­komst van 10 euro per zit­ting. 

Psycholoog

- tot 18 jaar

Omnimut

Wallonie

Psychothérapie

intervention de 6,20 € par séance, un maximum de 50 séances/vie

Psychologue diplômé qui justifie le traitement

- medisch attest en psycho­lo­gisch verant­woordings­verslag

- slechts individuele psycho­thérapie

Securex

Het hele land

Psychologische bijstand

5 consultaties

 

- Na trauma

- Binnen de maand

- Aanvraag via securex

- Trauma bevestigd door bevoegde overheid

Securex

Het hele land

Psychotherapie voor kinderen (Comfort+ verz.)

30 euro per jaar

Psychotherapeut of psycholoog

-tot en met 18 jaar

Freie Krankenkasse

Oostkantons

Psychologie

15 euro/ individuelle Sitzung

Praxis eines diplomierten selbständigen Psychologen

- zonder beperking inzake leeftijd of aantal sessies

menu

 

 

 

 

 

 

Deze webpagina is een privaat initiatief van KlinPsy. We hebben een inspanning gedaan
om de op heden beschikbare informatie zo correct mogelijk weer te geven.
We doen evenwel afstand van elke aansprakelijkheid. Opmerkingen zijn welkom.

 

Dit is een niet-officiële en niet-commerciële webstek

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

 

04.03.2014

 

 

website stat