FR | DE | EN | ES

 

Webmeester

RSS

Zoeken

KlinPsy

Klinische Psychologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuispagina

Maatschappij

Opleiding

Onderzoek

Hulpverlening

Kwaliteitsbewaking

Bibliotheek

Patiënteninformatie

Wetgeving

Beroepsbelangen

De Maere

U bent hier: Thuispagina Ø Beroepsbelangen Ø Terugbetaling

 

Terugbetaling van prestaties van psychologen

 

Inleiding

Regelingen door de overheid

Regelingen door andere instanties

Overzicht

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

 

In België is de uitoefening van de klinische psychologie en van de psychotherapie geregeld via de wet van 10.07.2016. Het Grondwettelijk Hof heeft op 22.12.2016 de regeling voor de psychotherapie geschorst.

Psychologen zijn nog niet opgenomen in de nomenclatuur van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeits-Verzekering (RIZIV). (Behalve de psychologen-tabacologen binnen strikte regels.)

Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden.

In dit dossier proberen we een overzicht te geven van de actuele toestand.

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Regelingen door de overheid

 

Prestaties van psychologen in het kader van strafrechtelijk onderzoek

 

27-04-2007 (Pub 2007-05-25)

 

KONINKLIJK BESLUIT houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

27-01-2012

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2012 – Volledige tabelselectie voor psychologen

 

31-01-2013 (Pub 2013-03-01)

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2013 – Volledige tabel

 

10-02-2014

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2014   -   De tarieven voor 2014 zijn deze van 2013

 

27-01-2015

Gerechtskosten in strafzaken - Indexatie. - Tarief 2015    -   De tarieven voor 2015 zijn deze van 2013 en 2014

 

15-02-2016

Gerechtskosten in strafzaken - Indexatie. - Tarief 2016    -   De tarieven voor 2016 worden behouden op deze van 2013   

 

Prestaties van psychologen in het kader van de geschillen betreffende de tegemoetko­mingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werk­nemers en zelfstandigen, de werk­loos­heidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

 

16-12-2016

 

Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2017.

 

Prestaties van psychologen-tabacologen in het kader van de tabaksontwenning

 

17-09-2005  (Pub 2005-10-07)

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner

 

22-12-2008  (Pub 29-12-2008)

Programmawet  (Art 139-40)

 

 

Zie ook Webstek Rookvrije Zwangerschap

 

 

31-08-2009 (Pub 15-09-2009)

Koninklijk besluit inzake de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor de hulp bij tabaksontwenning

 

 

Wijziging vanaf 01-01-2017

 

 

Voor personen gedomicilieerd in het Vlaams Gewest:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/rookstopbegeleiding

 

 

Voor personen die niet gedomicilieerd in het Vlaams gewest:

http://www.tabakstop.be/rokers/hoe-stoppen/op-welke-terugbetalingen-heb-je-recht

http://www.tabacstop.be/info-pour-fumeurs/comment-arr-ter/remboursement

 

 

 

menu

 

 

 

 

 

 

Regelingen door andere instanties                                           

 

Tussenkomsten door mutualiteiten

 

Voorafgaande notas:

- Regelmatig zijn er wijzigingen in de aangeboden terugbetalingsregelingen. Af en toe bezoeken we de de websites van de verschillende afdelingen van de mutualiteiten om deze wijzigingen op te sporen. Dit is een enorm werk dat nooit af is. Ondertussen zij er verschillende mutualiteiten die ons soms een berichtje sturen. Dit is natuurlijk de snelste en efficiëntste werkwijze. Waarvoor dank.

- Uit de gebruikte formulieren blijkt dat er soms voorwaarden zijn die niet expliciet in de teksten worden vermeld.

- We hebben steeds de link gelegd naar de juiste afdeling van de mutualiteit. Veel mutualiteiten werken evenwel met cookies die dit doorkruisen en maken dat u terechtkomt op de afdeling die u het laatst hebt bezocht. Dan moet u op de aangeboden webstek kiezen voor een andere regio.

- Het is altijd nuttig om nog eens de webstek van de betrokken mutualiteit te raadplegen. Het blijft steeds mogelijk dat er aanpassingen zijn die niet in dit overzicht werden ogenomen.

 

 

- De christelijke Mutualiteit:

Psychotherapie voor jongeren

- Regio : Vlaanderen Brussel

- Tussenkomst: Psychotherapie. Per zitting wordt 50% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro. CM-leden met de verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 75% van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro. Er zijn tot twaalf tegemoetkomingen per lid voorzien.  

- Voorwaarden: Lid zijn van de CM (kind of jongere). Recht hebben op kinderbijslag.

Enkel voor consulten bij een therapeut die met de CM een overeenkomst afsloot . Lijst met psychotherapeuten. Details.
De therapie gebeurt na verwijzing door een arts, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een dienst Maatschappelijk Werk, een sociale dienst studentenvoorzieningen of een centrum algemeen welzijnswerk (CAW).
Het gaat om de behandeling of begeleiding van psychische stoornissen (anorexia, zelfmutilatie, ...) en psychiatrische aandoeningen. 
Het gaat om psychotherapeuten die een zelfstandig statuut hebben, in orde zijn met de BTW-verplichtingen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

- Procedure: Aanvraagformulier downloaden. Laat het invullen door psychotherapeut. Bezorg het aan CM-ziekenfonds. De tegemoetkoming wordt op uw rekening overgeschreven.

 

 

- Mutualité Chrétienne

Consultations psychologique

- Regio : Wallonie Bruxelles

- Tussenkomst : Depuis janvier 2017, la MC rembourse les consultations psychologiques jusqu'à 15 € par séance, avec un plafond maximum de 180 € par an et par personne. Questions fréquentes.

- Voorwaarden: Le prestataire doit être reconnu par la MC: psychologues inscrits à la Commission de psychologues, indépendants ou salariés, travaillant en cabinet privé, en institution ou en milieu hospitalier / psychologues d'un centre de planning familial ou de consultation familiale (en Wallonie et à Bruxelles) / psychologues d'un service de santé mentale en Wallonie / psychologues d'un service de santé mentale à Bruxelles / psychologues d'un centre reconnu par la MC

- Procedure : Pour pouvoir bénéficier d’une intervention, le membre doit produire soit un formulaire type délivré par la mutualité et dûment complété par le psychologue, soit une attestation délivrée par le psychologue et reprenant :  le caractère d'ordre psychologique de la consultation, la date de traitement,  le nom du prestataire,  le nom du patient,  le montant payé par le patient,  la signature du prestataire, le cachet du centre si la consultation a eu lieu dans une structure collective.

 

 

 

- De socialistische mutualiteit

Psychotherapie / Psychologische begeleiding voor jongeren

- Regio: Bond Moyson West-Vlaanderen

- Tussenkomst: Er is een terugbetaling tot 50 % van de kosten met een maximum van € 250 voor jongeren

- Voorwaarden: Tot en met 18 jaar. De behandeling gebeurt door een door het ziekenfonds erkend therapeut en op voorschrift van een arts.

- Procedure: De terugbetaling gebeurt bij afgifte van het ingevulde formulier (para)medische zorgen, samen met het doktersvoorschrift.

 

- Regio: Bond Moyson Oost-Vlaanderen

- Tussenkomst: De tegemoetkoming voor psychotherapie bedraagt 50% van de kostprijs, tot 20 euro per beurt, tot 7 beurten per jaar (per rechthebbende). Als men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming krijgt men tot 25 euro per beurt terugbetaald.

- Voorwaarden: Voor leden die rechthebben op kinderbijslag (dus tot max 25 jaar). De therapie gebeurt bij een psycholoog of psychotherapeut die lid is van de Belgische beroepsvereniging van psychologen, dit kan je nakijken via www.compsy.be en www.bfp-fbp.be, en/of in het bezit is van een masterdiploma (vroeger licentiaatsdiploma) psychologie of psychotherapie.

- Procedure: De psycholoog of psycholoog-psychotherapeut vult een formulier in dat u kunt afhalen in een Bond Moyson-kantoor in uw buurt. Na afloop van de behandeling of na zeven beurten kunt u uw kaart afgeven aan het loket of deponeren in een rode Bond Moyson-brievenbus. U krijgt de tegemoetkoming op uw rekening gestort.

 

- Regio: De VoorZorg Antwerpen

- Tussenkomst: Voor leden met recht op voorkeurstarief: 30 euro per individuele sessie van 45 minuten met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar.  10 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar. Maximum tegemoetkoming per jaar is 180 euro.
Voor leden zonder voorkeurstarief: 15 euro per individuele sessie van 45 minuten met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar.  5 euro voor groepssessies met een maximum van 12 sessies per jaar. Maximum tegemoetkoming per jaar is 90 euro.

Men kan ook beroep doen op systeem van WELL2DAY-psychologen.

- Voorwaarden: Voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar of zolang men gerechtigd is op kinderbijslag. Behandeling bij een psycholoog erkend door de psychologencommissie of door psychotherapeut erkend door De Voorzorg. Geen tegemoetkoming voor behandelingen tijdens hospitalosatie of verblijf in instelling voor gehandicapten.

- Procedure: Behandelingsattest (Terugbetaling psychologische bijstand) voorleggen.

 

- Regio: De Voorzorg Limburg

- Tussenkomst: 50% van het honorarium (inclusief BTW) wordt terugbetaald, maximaal 30 euro per zitting en dit voor maximaal 7 zittingen.

Bij verhoogde tegemoetkoming wordt 75% terugbetaald, maximaal 45 euro per zitting en dit voor maximaal 7 zittingen.

- Voorwaarden: Jonger dan 18 jaar. Bij een psycholoog erkend door de Voorzorg: lijst Er is geen terugbetaling in volgende gevallen: Er is een terugbetaling in het kader van de verplichte verzekering. De psychologische ondersteuning gebeurt in residentieel verband. De psychologische ondersteuning wordt verkregen in het kader van de werking van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een centrum voor leerlingenbegeleiding, een revalidatiecentrum, Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het maatschappelijk werk, het onderwijs en de bijzondere jeugdbijstand.

- Procedure: Vraag aan de psycholoog om een aanvraagformulier in te vullen. Kleef er een roze klever op. Ga met het aanvraagformulier naar het loket van je kantoor. De terugbetaling wordt op je bankrekening gestort.

 

 

Psychotherapie / Psychologische begeleiding

 

- Regio: Bond Moyson Oost-Vlaanderen

- Tussenkomst: Voor volwassenen: 50 % van de kosten terugbetaald, tot 10 euro per consultatie en tot 7 consultaties per jaar. Als men recht heeft op verhoogde tegemoetkoming krijgt men tot 15 euro per beurt terugbetaald.

- Voorwaarden: De therapie gebeurt bij een psycholoog of psychotherapeut die lid is van de Belgische beroepsvereniging van psychologen, dit kan je nakijken via www.compsy.be en www.bfp-fbp.be, en/of in het bezit is van een masterdiploma (vroeger licentiaatsdiploma) psychologie of psychotherapie.

- Procedure: De psycholoog of psycholoog-psychotherapeut vult een formulier in dat u kunt afhalen in een Bond Moyson-kantoor in uw buurt. Na afloop van de behandeling of na zeven beurten kunt u uw kaart afgeven aan het loket of deponeren in een rode Bond Moyson-brievenbus. U krijgt de tegemoetkoming op uw rekening gestort.

 

- Regio: De Voorzorg Antwerpen

- Tussenkomst: 50 % korting op individuele begeleiding door een WELL2DAY-psycholoog/psychotherapeut. Je betaalt per consultatie 28 euro in plaats van 56 euro. Het voordeel geldt voor maximaal 12 sessies per persoon per kalenderjaar. Voor jong en oud.

- Voorwaarden: Beroep doen op een WELL2DAY-psycholoog/psychotherapeut of pijnpsycholoog waarmee het ziekenfonds samenwerkt.

- Procedure: Telefonisch een afspraak maken bij een van de eerstelijnspsychologen van de mutualiteit. De korting wordt onmiddellijk verrekend tijdens de consultatie.

 

- Regio: De Voorzorg Antwerpen

- Tussenkomst: Voor volwassenen: 10 euro per sessie, max 5 sessies per kalenderjaar.

- Voorwaarden: Beroep doen op een psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door De Voorzorg. In orde zijn met mutualiteitsbijdragen. Niet combineerbaar met tegemoetkoming bij Well2DAY-psycholoog of psychotherapeut, noch met het voordeel psychologische begeleiding jongeren

- Procedure: Indienen van behandelingsattest aan ziekenfonds.

 

- Regio: Socialistische Mutualiteit van Brabant

- Tussenkomst: Tussenkomst van 20 EUR/sessie (max. 8 sessies per kalenderjaar)

- Voorwaarden: voor psychotherapie bij een licentiaat psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie.

- Procedure: De ingevulde registratiekaart indienen (model op te halen op webstek).

 

 

 

- La Mutualité Socialiste (complémentaire)

Psychologie

- Regio : Brabant Wallon . Mons – Wallonie Picarde . Centre, Charlerois et Soignis . Luxembourg . Namur . Liège

- Tussenkomst : Consultations psychologiques Mutualis. Les affiliés à la Mutualité Socialiste - Solidaris bénéficient d’un remboursement de 20€ maximum par consultation chez un psychologue agréé par Mutualis, avec un maximum de 8 séances par année civile, sans limite d'âge.

- Voorwaarden : Avoir un Dossier Médical Global en cours de validité chez un médecin généraliste, Etre en ordre de cotisations à l’Assurance Complémentaire et Consulter l’un des psychologues agréés par Mutualis repris dans notre liste de prestataires. Psychologues agréés par Mutualis . Le prestataire ne peut demander plus de 50 € par séance individuelle de minimum 45 minutes

- Procedure: Pour bénéficier du remboursement, il vous suffit de remettre à la Mutualité Socialiste - Solidaris l’attestation dûment complétée par le prestataire agréé

 

- Regio : Solidaris (Liège)

- Tussenkomst : 5 euros par consultation / maximum de 12 consultations / an

- Voorwaarden : Pour les familles qui font appel à la thérapie familiale, les personnes qui entament un traitement dans le but d'arrêter de fumer et les jeunes en difficultés  âgés de moins de 18 ans. La consultation doit se dérouler dans un centre de santé mentale (lien) agréé par la mutualité ou dans un des établissements partenaires

 

- Regio : Bruxelles

- Tussenkomst : Intervention de 20 EUR/séance de psychothérapie (max. 8 séances par année civile)

- Voorwaarden :  Chez un licencié en psychologie qui est enregistré auprès de la Commission des psychologues.

- Procedure: Pour bénéficier de cet avantage, vous devez nous remettre l'attestation dûment complétée par le psychologue (modèle fixé par la mutualité ; également disponible à nos guichets).

 

 

- De liberale Mutualiteit

Psychologische begeleiding voor jongeren + mindfulness

- Regio: West-Vlaanderen . Antwerpen . Brabant . Limburg . Oost-Vlaanderen

- Tussenkomst: Behandeling of begeleiding van psychische stoornissen of aandoeningen. Maximum 20 euro per sessie, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. Er wordt nooit meer terugbetaald dan wat de patiënt zelf betaald heeft. Kan gecombineerd worden met terugbetaling Mindfulness, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar. De tussenkomst bij het volgen van een cursus mindfulness is 60% van de kostprijs van de cursus met maximum van 120 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: Zolang de jongere recht heeft op kinderbijslag. Bij een psycholoog, geregistreerd bij psychologencommissie of een psychotherapeut, die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit. De jongere gaat naar de psycholoog of psychotherapeut na doorverwijzing van een arts, een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg of een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

- Procedure: Attest afhalen bij de mutualiteit en volledig ingevuld terugbrengen.

 

Psychologische begeleiding voor volwassenen + mindfulness

- Regio: West-Vlaanderen . Antwerpen . Brabant . Oost-Vlaanderen . Limburg

- Tussenkomst: 10 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 60 euro per kalenderjaar. 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness. Bij combinatie van de twee geldt een gezamenlijk maximum van 60 euro per kalenderjaar.

- Voorwaarden: psycholoog (geregistreerd bij psychologencommissie) of psychotherapeut die voorkomt op de erkende lijst van de mutualiteit. Doorverwijzing van een arts of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

- Procedure: Attest afhalen bij de mutualiteit en volledig ingevuld terugbrengen.

 

 

- Mutualité Liberale

Accompagnement psychologique pour jeunes / Mindfulness

- Regio: Liège . Luxembourg . Hainaut-Ouest . Hainaut-Namur

- Tussenkomst: Une intervention de 20 € par séance chez un psychologue ou un psychothérapeute, avec un maximum de 120 euros par année civile. - 60 % du prix d’un cours de méditation pleine conscience, avec un maximum de 120 euros par année civile. - On peut combiner les deux formes d’accompagnement psychologique, mais l’intervention ne peut jamais dépasser les 120 euros par année civile. La mutualité rembourse jamais plus que le patient a payé.

- Voorwaarden: Tant que le jeune ouvre le droit à des allocations familiales. Le suivi doit être effectué par un psychologue, enrégistré Commission des Psychologues ou d'un psychothérapeute qui figure sur la liste agréée de l’Union Nationale des Mutualités Libérales.  Le jeune est envoyé à un psychologue ou un psychothérapeute par un médecin, un centre de soins de santé mentale ou par un centre PMS.

- Procedure: Remettre l'attestation (disponible dans la Mutualité Libérale) dûment complétée à votre mutualité.

 

Accompagnement psychologique pour adultes / Mindfulness

- Regio: Liège . Hainaut-Ouest . Luxembourg . Brabant . Hainaut-Namur

- Tussenkomst: 10 euros par séance chez un psychologue ou un psychothérapeute, avec un maximum de 60 euros par année civile ; 60 % du prix de revient d’un cours de méditation pleine conscience, avec un maximum de 60 euros par année civile​​. L’intervention ne peut jamais dépasser 120 euros par année civile.

- Voorwaarden: Le suivi doit être effectué par un psychologue, enrégistré Commission des Psychologues ou d'un psychothérapeute qui figure sur la liste agréée de l’Union Nationale des Mutualités Libérales.  Envoyé par un médecin, un centre de soins de santé mentale.

- Procedure: L'intervention est octroyée sur présentation du formulaire mutualiste (Soutien psychologique  -  Mindfulness)  dûment complété par le psychologue ou psychothérapeute. Pour être remboursé, vous devez faire une déclaration sur l'honneur attestant qu'aucune intervention n'a été octroyée par un organisme tiers ou une autre assurance.

 

 

- Neutrale ziekenfondsen

Vlaams en Neutraal ziekenfonds- Vlaanderen

Psychologische begeleiding

- Regio: Vlaanderen

- Tussenkomst: Een tegemoetkoming van 10 euro per raadpleging in de kostprijs van psychologische begeleiding, met een maximum van 100 euro per kalenderjaar voor jongeren tot en met 18 jaar, en een maximum van 50 euro per kalenderjaar voor al wie ouder is.

- Voorwaarden: Psychologische begeleiding moet worden gegeven door erkende psycholoog, een master in de orthopedadogie of in de psychologie

- Procedure: Formulier laten invullen door hulpverlener.

 

Mutualité neutre de la Santé

Psychologie

- Regio: Bruxelles et Liège (grande complémentaire)

- Tussenkomst: Une intervention dans le coût d'un traitement psychologique est accordée. Le montant de l'intervention maximale par période de 12 mois est de 20 euros pour le bilan psychologique et de 10 euros par séance du suivi psychologique avec un maximum de 6 séances.

- Voorwaarden: Prescription médicale circonstanciée. Licencié(e) en psychologie

- Procedure: Documents à remettre: le certificat médical établi par un médecin justifiant le traitement +les justificatifs reprenant les honoraires perçus par le(a) licencié(e) en psychologie.

 

Munalux

Psychologie

- Regio: Namur - Luxembourg

- Tussenkomst: € 20,00 pour un bilan psychologique et € 10,00 par séance de suivi. Plafond annuel de 6 séances

- Voorwaarden: Traitement par un licencié en psychologie

- Procedure: Formulaire de la mutualité

 

 

- De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Partena

Psychotherapie voor jongeren

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Psychotherapie. Terugbetaling van 20 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

- Voorwaarden: Jongeren met recht op kinderbijslag die regelmatig de ziekenfondsbijdrage betalen. De therapiesessies moeten worden uitgevoerd door een erkend psychotherapeut.  Het kan gaan over de volgende therapieën: alternatieve therapie, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, danstherapie, dramatherapie, ergotherapie, groepspsychotherapie, muziektherapie, PMT/bewegingstherapie, psychodynamische en psychoanalystische psychotherapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, sociotherapie, systeemtherapie

- Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen en afstempelen door een therapeut. Een kleefbriefje van de jongere die de therapie volgde bevestigen. Het ingevulde document terug bezorgen aan de mutualiteit.

 

Psychotherapie voor personen met een chronische ziekte

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Therapie (alternatieve therapie, groepspsychotherapie, sociotherapie, PMT/bewegingtherapie, creatieve therapie, psycho-educatie, sociale vaardigheden, systeemtherapie, dramatherapie, ergotherapie, danstherapie, muziektherapie, cognitieve gedragstherapie). Terugbetaling van 20 euro per sessie, met een maximum van 12 sessies per jaar.

- Voorwaarden: De therapiesessies moeten uitgevoerd worden door een psychotherapeut. De terugbetaling geldt enkel voor therapiesessies in België en in een buurland van België (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg). Personen (geen leeftijdsbeperking) met een aandoening die voorkomt op de lijst met chronische ziekten van de Europese Commissie: astma / chronisch obstructieve longziekte (COPD), autistische spectrumstoornissen, epilepsie, geestesziekten (depressie/schizofrenie), gehoorsstoornissen, hart- en vaatziekten (atherosclerose, beroerte), hypertensie, kanker, neurodegeneratieve aandoeningen (vasculaire dementie, Alzheimer, Parkinson, Huntington, Creutzfeldt-Jakob), nierziekten, spier- en skeletaandoeningen, stofwisselingsziekten (metabool syndroom, obesitas, diabetes, hyperlipidemie/hyper cholesterolemie), visuele handicaps

- Procedure: Het formulier van de mutualiteit laten invullen en afstempelen door een therapeut. Een kleefbriefje van de persoon die de therapie volgde bevestigen. Het ingevulde document terug bezorgen aan de mutualiteit.

 

 

Mindfulness

- Regio: Vlaanderen en Brussel

- Tussenkomst: Partena-klanten krijgen 50 euro korting bij een cursus mindfulness bij ITAM.

- Procedure: Men ontvangt de korting onmiddellijk bij de inschrijving.

 

 

Partenamut

Psychologie individuelle, thérapie de couple ou familiale

- Regio: Wallonie et Bruxelles

- Tussenkomst: Remboursement forfaitaire de 15€/séance. Jusqu’à 8 séances/année civile. Sans condition d’âge.

- Voorwaarden: Le thérapeute doit être titulaire d'une licence ou d’un master en psychologie. Intervention uniquement lorsqu’il s’agit d’une prestation faite dans le cadre de soins ambulatoires (c’est-à-dire hors hospitalisation).

- Procedure: Compléter les attestations de la mutualité

 

Maladies graves ou chroniques ou statut reconnu d'aidant proche

- Regio: Wallonie et Bruxelles

- Tussenkomst: Remboursement forfaitaire de 15€/séance. Jusqu’à 12 séances/année civile. Sans condition d’âge.

- Voorwaarden: Le thérapeute doit être titulaire d'une licence ou d’un master en psychologie. Intervention uniquement lorsqu’il s’agit d’une prestation faite dans le cadre de soins ambulatoires (c’est-à-dire hors hospitalisation). Maladies concernées : maladie d'Alzheimer, affections néoplasiques, transplantation d'organe, IMC, insuffisance rénale chronique, maladie neuromusculaire, mucoviscidose, obésité BMI > 25 ou percentile > 85, sclérose en plaques, sida, amputation, grand brûlé, maladie de Crohn, douleurs chroniques, anorexie, burnout.
Au-delà de 8 séances, un certificat médical attestant la pathologie dont le bénéficiaire est atteint est nécessaire ou, dans le cas d'un aidant proche, une reconnaissance préalable par le service d'aide aux personnes de Partenamut

- Procedure: Compléter les attestations de la mutualité

 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds 501

Psychotherapie bij kinderen

- Regio: Vlaanderen

- Tussenkomst: een tussenkomst van € 10 per zitting.  Tot 10 zittingen per persoon per kalenderjaar. Behandeling door arts of psycholoog.

- Voorwaarden: Psychotherapie bij kinderen tot 18 jaar: ADHD, eetstoornissen (anorexia en boulemie), trauma’s (ongeval, verlies, incest, verkrachting), depressie, autisme, leerproblemen, angststoornissen en fobieën

- Procedure: Formulier laten invullen en binnenbrengen bij mutualiteit.

 

Psychologische bijstand – OZ Luisterlijn

- Regio: Vlaanderen

- Tussenkomst: per klant vijf gratis telefoongesprekken per jaar met psycholoog of psychotherapeut.

- Voorwaarden: In orde zijn met de aanvullende diensten

- Procedure: Gewoon bellen naar 0800 84 84 5  en bij eerste gesprek rijksregisternummer doorgeven. Bij de vier volgende gesprekken krijgt men dezelfde hulpverlener, tenzij men zelf om iemand anders vraagt.

 

 

Omnimut

Soutien psychologique

- Regio : Wallonie

- Tussenkomst: Une intervention de 6,20 € par séance de psychothérapie non remboursée par l'assurance obligatoire.  La prise en charge de l'assurance complémentaire concernera un maximum de 50 séances/vie. L'intervention est exclusivement réservée aux soins pratiqués en Belgique par un psychologue diplômé d'une instance officiellement reconnue dans sa discipline.

- Voorwaarden en procedure: Il suffit pour obtenir cette intervention d'adresser à la mutualité une demande ainsi qu'un certificat médical et un rapport du psychologue justifiant le traitement. Ne sont néanmoins pas concernées les psychothérapies non-individuelles (thérapies familiales, de couple, de groupe…) ainsi que les séances réalisées par un docteur en médecine.

 

Securex

Psychologische bijstand

- Regio: Het hele land via Comfort+-verzekering

- Tussenkomst: 5 consultaties bij psycholoog

- Voorwaarden: Na trauma, binnen de maand, aanvraag via securex, trauma bevestigd door bevoegde burgerlijke of politionele overheid

- Procedure:

Psychotherapie voor kinderen

- Regio: Het hele land via Comfort+-verzekering

- Tussenkomst: max 30 euro per jaar

- Voorwaarden: Sessies psychotherapie voor kinderen tot en met 18 jaar.

- Procedure: factuur psychotherapeut of psycholoog

 

Freie Krankenkasse

Psychologie

- Regio: Oostkantons

- Tussenkomst: Pro individuelle Sitzung: einen Betrag von 15 euro. Es besteht keinerlei Einschränkung bezüglich des Alters des Patienten oder der Anzahl Sitzungen pro Jahr. Gruppentherapien und Behandlungen im Sozialpsychologischen Zentrum (SPZ) sind von der Erstattung ausgeschlossen.

- Voorwaarden: Praxis eines diplomierten selbständigen Psychologen

- Procedure:

 

  

 

menu

 

 

 

 

 

 

Overzicht

 

Wie

Waar

Waarvoor

Hoeveel

Prestaties van wie

Voorwaarde

Christelijke Mutualiteit

Antwerpen, Meche­len, Turnhout, Limburg, Leu­ven, Mid­den-Vlaanderen, Waas en Dender en Sint-Michiels­bond, Brugge, Zuid-Westvlaanderen, Oostende, Roeselare-Tielt

Psychotherapie (be­han­deling of begelei­ding van psychische stoornissen en psy­chiatrische aandoe­nin­gen)

Twaalf zittingen per lid/leven
50 % van het betaalde ho­no­rarium met max terug­betaling van 30€ per zitting

Voor leden met verhoogde tegemoetkoming:  75% van honorarium met max van 45€.

Therapeut die met CM overeenkomst sloot

- recht hebben op kinderbijslag

- voorschrift van arts, CLB, CGGZ, Dienst MW, soc. dienst studentenvoorz. of CAW

Mutualité Chrétienne

Liège – Namur - Bruxelles Saint-Michel - Verviers-Eupen - Luxembourg - Brabant-Wallon - Hainaut Oriental – Hainaut Picardie

Psychologie

maximum de 15 € par séance, plafond de 180 € par an et par personne.

Psychologue enregistré sur Compsy

 

Socialistische Mutualiteit

West-Vlaanderen

Psychotherapie

(voor psychische klachten en problemen)

50 % van de kosten met maximum tot 250€

Een door het ziekenfonds erkend therapeut

- tot en met 18 jaar

- voorschrift van arts

Socialistische Mutualiteit

Oost-Vlaanderen

Psychotherapie

50% van de kostprijs met een maximum van 20 euro per beurt, tot 7 beurten per jaar (per rechthebbende). Max=25 bij verhoogde tegemoetkoming.

psycholoog

- recht hebben op kinderbijslag (max tot 25 jaar)

Socialistische Mutualiteit

Oost-Vlaanderen

Psychotherapie

50% van de kostprijs met een maximum van 10 euro per beurt, tot 7 beurten per jaar (per rechthebbende). Max=15 bij verhoogde tegemoetkoming.

psycholoog

- volwassen

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

Psychologische begeleiding

Zes sessies van 45 min. per kalenderjaar aan 30 euro per individuele sessie of twaalf sessies aan 10 euro voor een groepssessie voor le­den met voorkeurs­regeling. De andere leden ontvangen res­pectievelijk 15 euro (in­divi­dueel) of 5 euro (groep)

bij een psycholoog erkend door de psychologencom­missie of psychotherapeut erkend door de Voorzorg

- van 5 tot en met 18 jaar, of zolang gerechtigd op kinderbijslag

Socialistische Mutualiteit

Limburg

Psychologische ondersteuning

Max 7 sessies per lid aan 50% (max 30 euro per zitting) Bij verhoogde tegemoetkoming à 75% max 45 euro per zitting

psycholoog erkend door de Voorzorg

- jonger dan 18 jaar

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

Individuele begeleiding

Men betaalt 28 euro ipv 56 euro. Max 12 sessies per kalenderjaar

psycholoog waarmee mutualiteit samenwerkt

- voor jong en oud

Socialistische Mutualiteit

Antwerpen

Individuele begeleiding

10 euro/sessie. Max 5 sessies/kalenderjaar

psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door de Voorzorg.

- voor volwassenen, niet combineerbaar met vorige regel van deze tabel

Socialistische Mutualiteit

Brabant

Psychotherapie

20 euro/sessie. Max acht sessies per kalenderjaar

licentiaat psychologie die geregistreerd is bij de Psychologencommissie

 

Mutualité Socialiste

Brabant Wallon . Mons – Wallonie Picarde . Centre, Charlerois et Soignis . Luxembourg . Namur . Liège

Consultations psychologiques Mutualis

20€ per sessie. Max 8 sessies/kalenderjaar

psychologue agréé par Mutualis

- sans limite d'âge

Mutualité Socialiste

Liège

Consultations psychologiques

5 euros par consultation - maximum de 12 consultations par an

centre santé mentale agréé par la mutualité ou
dans un des établissements partenaires

- <18 ans

- thérapie familiale

- arrêter de fumer

Mutualité Socialiste

Bruxelles

Psychothérapie

20 euro per sessie.

Max 8 per kalenderjaar

licencié en psychologie qui est enregistré auprès de la Commission des psychologues

 

Liberale Mutualiteit

 

West-Vlaanderen, Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen

- Behandeling of begelei­ding van psychische stoor­nissen of aandoeningen

- Cursus mindfulness

-max 120 euro per kalenderjaar, max 20 euro per sessie

- 60% kostprijs cursus mindfulness (max 120 euro)

- Bij combinatie van de twee: max 120 euro per kalenderjaar

psycholoog erkend door psychologencommissie of psychotherapeut erkend door mutualiteit

- gerechtigd op kinderbijslag

- doorverwijzing van een arts, CGGZ of CLB

Liberale Mutualiteit

 

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg

- Psychologische begeleiding voor volwassenen

- Cursus mindfulness

-10 euro per sessie, max. 60 euro per kalenderjaar

- 60% kostprijs cursus mindfulness

- samen max 60 euro per kalenderjaar

Psycholoog geregistreerd bij de Psychologencommissie of door een door het zieken­fonds erkend psychothera­peut

- doorverwijzing van arts of CGGZ.

Mutualité Libérale

Liège, Luxembourg, Hainaut-Ouest, Hainaut-Namur

- Accompagnement psychologique des jeunes

- cours de méditation pleine conscience (mindfulness)

- 20 € par séance avec un max. 120 euro par an

- 60 % du prix d’un cours de mindfulness avec un maximum de 120 € par an

- accompagnement psychologique + mindfulness max 120 euro par an

psychologue enrégistré Commission des Psychologogues ou d'un psychothérapeute qui figure sur la liste agréée de l’Union Nationale des Mutualités Libérales

- droit à des allocations familiales

- Prescription par un médecin, un centre de Santé Mentale ou un PMS

Mutualité Libérale

Hainaut-Ouest, Liège, Luxembourg, Brabant, Hainaut-Namur

- Accompagnement psycho­lo­gique des adultes

- cours de méditation pleine conscience (mindfulness)

- 10 € par séance avec un maximum de 60 euro par année civile

- 60 % du prix d’un cours de mindfulness avec un maximum de 60 € par an

- accompagnement psychologique + mindfulness max 120 euro par an

psychologue enrégistré Commission des Psychologues ou d'un psychothérapeute qui figure sur la liste agréée de l’Union Nationale des Mutualités Libérales. 

- Envoyé par un médecin, un centre de soins de santé mentale.

Vlaams en Neutaal ziekenfonds

Vlaanderen

Psychologische begeleiding

10 euro per sessie. Maximum 100 euro voor jongeren en maximum 50 euro vanaf 19 jaar, per kalenderjaar en per persoon

master in de orthopedadogie, psychologie of een psycholoog geregistreerd bij psychologencommissie

 

 

Mutualité neutre de la Santé

Bruxelles et Liège

Psychologie

20 euro pour un bilan psychologique et 10 euro par séance de suivi. Max 6 séances par an

licencié en psychologie

- Prescription médicale circonstanciée

Munalux

Namur, Luxembourg

Psychologie

20 euro pour un bilan psychologique et 10 euro par séance de suivi. Max 6 séances par an

licencié en psychologie

- Prescription médicale

Partena

Vlaanderen en Brussel

Psychotherapie

Zes sessies per jaar Terugbetaling van 20€ per sessie

Erkend psychotherapeut

- gerechtigd op kinderbijslag

Partena

Vlaanderen en Brussel

(Psycho)therapie voor personen met chronische ziekte

Twaalf sessies per jaar Terugbetaling van 20€ per sessie

Erkend psychotherapeut

- medisch attest met vermelding van chronische ziekte

Partena

Vlaanderen en Brussel

Cursus mindfulness

Partena-klanten krijgen 50 euro korting bij cursus van ITAM

 

 

Partenamut

Wallonie et Bruxelles

Psychologie individuelle, thérapie de couple ou familiale

8 séances x 15 euro/année civile

une licence ou d’un master en psychologie

- tous les affiliés

Partenamut

Wallonie et Bruxelles

Maladies graves ou chroniques ou statut reconnu d'aidant proche

 

12 séances x 15 euro/année civile

une licence ou d’un master en psychologie

- Au-delà de 8 séances, un certificat médical attestant la pathologie

OZ501

Vlaanderen

Psychotherapie bij kinderen

voor 10 zittingen per persoon per kalenderjaar een tussen­komst van 10 euro per zit­ting. 

Psycholoog

- tot 18 jaar

OZ501

Vlaanderen

Psychologische bijstand per telefoon

5 gratis telefoongesprekken per jaar

professionele psychologen of psychotherapeuten

- alle klanten

Omnimut

Wallonie

Psychothérapie

intervention de 6,20 € par séance, un maximum de 50 séances/vie

Psychologue diplômé qui justifie le traitement

- medisch attest en psycho­lo­gisch verant­woordings­verslag

- slechts individuele psycho­thérapie

Securex

Het hele land

Psychologische bijstand

5 consultaties

Psycholoog

- Na trauma

- Binnen de maand

- Aanvraag via securex

- Trauma bevestigd door bevoegde overheid

Securex

Het hele land

Psychotherapie voor kinderen (Comfort+ verz.)

30 euro per jaar

Psychotherapeut of psycholoog

- jonger dan 19 jaar

Freie Krankenkasse

Oostkantons

Psychologie

15 euro/ individuelle Sitzung

Praxis eines diplomierten selbständigen Psychologen

- zonder beperking inzake leeftijd of aantal sessies

menu

 

 

 

 

 

 

Deze webpagina is een privaat initiatief van KlinPsy. We hebben een inspanning gedaan
om de op heden beschikbare informatie zo correct mogelijk weer te geven.
We doen evenwel afstand van elke aansprakelijkheid. Opmerkingen zijn welkom.

 

Dit is een niet-officiële en niet-commerciële webstek

 

 

 

 

 

 

Dit is een Vlaamse webstek

 

 

18.03.2017

 

 

website stat