Startpagina

Afkortingen GGZ

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
CGG Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
CAR Centrum Ambulante Revalidatie
COS Centrum voor OntwikkelingsStoornissen
AZ Algemeen Ziekenhuis
PAAZ Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis
UZ Universitair Ziekenhuis
PZ Psychiatrisch Ziekenhuis
PC Psychiatrisch Centrum.
Wordt doorgaans gebruikt als overkoepelende term voor een psychiatrisch ziekenhuis (PZ) en het "bijhorende" psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
IBE Intensieve BehandelingsEenheid

A-bed bedden voor opname van volwassenen met een acute psychiatrische problematiek
T-bed bedden voor volwassenen voor wie een verdere behandeling in het ziekenhuis nodig is
Sp-bed opnamebedden en bedden voor voortgezette behandeling van 60-plussers met nood aan psychiatrische ondersteuning
K-bed bedden voor opname van kinderen

CLB Centrum voor LeerlingenBegeleiding
DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – vierde editie (internationaal gebruikte classificatie van psychiatrische stoornissen)
ASS AutismeSpectrumStoornis
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
In het Nederlands spreken we van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
SGA Sterk Gestoord en Agressief gedrag
MOF een als Misdrijf Omschreven Feit
POS Problematische OpvoedingsSituatie
TP Therapeutisch Project
GO Gedwongen Opname
FOD Federale OverheidsDienst
RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014