Startpagina

Algemeen overzicht

Structuur GGZ in Oost-Vlaanderen1. CGG - Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er daarvoor meestal aparte teams voor volwassenen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit één of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.

Een CGG biedt twee soorten hulpverlening: medisch-psychiatrische en psychotherapeutische.
In een CGG wordt elke aanvraag besproken op een teamvergadering en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Die aanpak biedt garanties voor de kwaliteit van de behandeling.

De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Naast de hoger beschreven reguliere werking van een CGG, kan een CGG: ook één of meerdere specifieke vormen van zorg aanbieden zich engageren in één of meerdere projecten, gericht op specifieke doelgroepen/thema’s waarbij meestal wordt samengewerkt met partners uit andere sectoren.Ook bieden de CGG ondersteuning en consulten aan belendende sectoren zoals Bijzondere Jeugdzorg, gevangenissen en woonzorgcentra/rust- en verzorgingstehuizen.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid


2. Kinder- en jeugdpsych. afdelingen AZ of UZ

In een algemeen ziekenhuis kunt u dag en nacht terecht voor medische, gespecialiseerde hulp, zoals interne geneeskunde, heelkunde, cardiologie…

Een universitair ziekenhuis biedt minstens dezelfde dienstverlening als een algemeen ziekenhuis. De universitaire ziekenhuizen zijn ook telkens verbonden aan een academische faculteit geneeskunde. In een universitair ziekenhuis worden niet enkel patiënten behandeld en verzorgd, er worden ook artsen en verpleegkundigen opgeleid. Een aantal personeelsleden houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.


3. Afdelingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Sommige afdelingen van Psychiatrische Ziekenhuizen waar poliklinisch gewerkt wordt, laten ook jongeren vanaf 15 jaar toe.


4. Aanbod vanuit RIZIV-conventies


5. Privé-praktijken

  • Psychiaters
  • Psychotherapeuten

1. K-diensten

Een K-dienst is een zorgeenheid van een Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ) of van een Algemeen of Universitair Ziekenhuis (AZ of UZ) die zorg biedt aan kinderen en jongeren (leeftijd doorgaans tussen 6 en 18 jaar). Een K-dienst biedt de mogelijkheid tot volledige opname; dat wil zeggen dat de
kinderen en jongeren dag en nacht op de K-dienst verblijven voor observatie of behandeling of
beiden. Daarnaast behoren ook dagbehandeling, nachthospitalisatie (vervolgbehandeling), poliklinisch en outreachend werken tot het aanbod van een aantal K-diensten.

2. Afdelingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen. In een psychiatrisch ziekenhuis werken teams van dokters en hulpverleners met verschillende specialisaties. Een team bestaat gewoonlijk uit een psychiater, psycholoog, ergotherapeut, maatschappelijk werker, verpleegkundige … Zo’n multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie(ën) om de patiënt te helpen.

De behandeling kan bestaan uit verschillende soorten therapieën: behandeling met geneesmiddelen, ergotherapie, gesprekken bij de psychiater, de psycholoog (individueel of in groep), bewegingstherapie … Er wordt een programma uitgewerkt dat zo veel mogelijk op maat gesneden is.

Voor sommige patiënten is een programma met dag- of nachtbehandelingen mogelijk: zij komen dan overdag of 's avonds naar het ziekenhuis voor therapie, en gaan daarna weer naar huis.

Bron: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Sommige afdelingen van Psychiatrische Ziekenhuizen nemen jongeren op vanaf 15 jaar.

3. Intensieve Behandelingseenheden

Een Intensieve Behandelingseenheid is een zorgeenheid die een intensief behandelaanbod biedt dat zich specifiek richt op jongeren die onder toezicht staan van de jeugdrechtbank.

De IBE (Intensieve behandelingseenheid) type FOR K richt zich tot jongeren met een
psychiatrische problematiek die vallen onder de toepassing van artikel 36, 4° en artikel 52 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

4. Aanbod vanuit RIZIV-conventies

  • Drugproblematiek
  • Autistische, psychotische of zwaar contactgestoorde kinderen
  • Moeder en kind kort na de bevalling met postpartumpsychose of –depressie

Outreach-projecten > doelgroepen

  • Voor alle psychiatrische problematieken zonder verwijzingsexclusiviteit
  • Voor de Gemeenschapsinstelling De Zande
  • Voor MOF-statuut vanuit de For-K-bedden
  • Voor de bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo: alle voorzieningen Bijzondere Jeugdbijstand (zowel vanuit CBJ als vanuit JRB)

Brugfunctie

De brugfunctie is gecreëerd door de FOD Volksgezondheid.

De brugfunctie heeft o.a. als taak een zorgtraject te ontwikkelen voor jongeren die onder toezicht staan van de Jeugdrechtbank en een psychiatrische problematiek hebben.

LEES MEER >>

1. Therapeutische projecten

Therapeutische Projecten zijn door het RIZIV gefinancierde experimenten die casusoverleg rond een psychiatrische patiënt binnen een bepaalde patiëntendoelgroep (bv. kinderen en jongeren) organiseren en coördineren. Dit moet leiden tot meer zorg op maat en zorgcontinuïteit voor de patiënt, door het verbeteren van de samenwerking tussen de patiënt zelf, zijn directe omgeving en alle betrokken diensten en voorzieningen (niet enkel uit de geestelijke gezondheidszorg).

De Therapeutische Projecten lopen nog tot 31 maart 2011.

2. Andere projecten

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014