Startpagina

Keep It Clean

Keep It Clean

Het Keep It Clean-project betreft een samenwerkingsverband tussen 2 druggespecialiseerde centra (De Sleutel en CGG Eclips) en 8 voorzieningen bijzondere jeugdzorg (Vzw GROB + OOOC De Waai) in Oost-Vlaanderen met als voornaamste doelstellingen:

  • Efficiënter gebruik te maken van het bestaande aanbod van CGG Eclips en De Sleutel
  • Initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op de specifieke noden van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg.

Deze hulpverlening is vrijwillig.

Het project eindigt op 31/12/2012.

Het project werd ingediend door Vzw GROB en goedgekeurd/gefinancierd door het Agentschap Jongerenwelzijn voor een periode van 3 jaar. De doelstellingen zijn erg divers en beogen een betere samenwerking van de verschillende sectoren, en dit op verschillende terreinen.

Het aanbod is in principe beperkt tot de 8 deelnemende voorzieningen maar een belangrijke doelstelling in 2011 betreft de uitbreiding van het project naar andere voorzieningen binnen de regio Gent-Eeklo, zij het op basis van een beperkter aanbod. (oa vorming, ondersteuning in het kader van de ontwikkeling van een drugbeleid, folders en brochures,…)

Wat de toegankelijkheid voor cliënten betreft binnen de 8 voorzieningen bestaat er in principe geen beperking. In samenspraak met De Sleutel en CGG Eclips wordt een samenwerking in functie van individuele cliënttrajecten onderling afgestemd op basis van het bestaande aanbod.

Zowel voor jongeren (0-21 jaar) als de brede context van de jongeren.

Doelgroep
De doelgroep bestaat in principe uit alle actoren die in aanraking kunnen komen met druggerelateerde problematieken, zijnde cliënten (en hun context), begeleiders, pedagogisch verantwoordelijken, enz…van de 8 voorzieningen.
Doelen van de werking
(met inbegrip van indicaties en tegenindicaties)
Bij aanvang van het project op 1 januari 2010 werden volgende doelstellingen vooropgesteld:
>> uitwerken van een eigen actueel drugbeleid per voorziening
>> uitwerken van een gezamenlijk basisdocument voor alle GROB-partners rond het werken met druggerelateerde problematieken
>> preventief werken naar jongeren/ouders toe (dmv aanbod CGG Eclips/De Sleutel)
>> ondersteuning van hulpverleners d.m.v. coaching, supervisie en consult door/bij CGG Eclips/De Sleutel
>> uitwerken van een VTO-beleid voor medewerkers
>> de toegang tot behandeltrajecten van CGG Eclips/De Sleutel vergemakkelijken
>> al dan niet reeds bestaande instrumenten voor screening/detectie bij jongeren structureel gaan gebruiken binnen de voorzieningen
>> ontwikkeling van initiatieven gericht op de specifieke noden van voorzieningen binnen de bijzondere jeugdzorg.

Het project eindigt op 31/12/2012.
Werkingsprincipes + Methodieken
Om de vooropgestelde doelstellingen concreet vorm te geven komt er 6 wekelijks een stuurgroep samen met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Afhankelijk van de doelstelling worden dan passende methodieken gehanteerd. Er is eveneens een coördinator aangesteld voor 13u/week.

Gezien de diversiteit van deze doelstellingen is de aard van de methodieken eveneens erg gevarieerd en zou een opsomming van alle methodieken per doelstelling erg uitgebreid zijn.

We verwijzen hiervoor naar het jaarverslag van 2010 waar een overzicht wordt geboden van alle genomen initiatieven en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen.

Het jaarverslag is te verkrijgen via Lisa Pangrazio, lisa.pangrazio@hadron.be.

Wat behandeltrajecten voor cliënten betreft wordt afhankelijk van de werkvorm (bv: vroeginterventie, jongerengroep 8’Drug, ambulante begeleiding, opname RKJ,…) binnen het bestaande aanbod van CGG Eclips/De Sleutel een aangepaste intakeprocedure gehanteerd.

We verwijzen wat dit betreft naar de websites van beide organisaties.
www.cggeclips.be - www.desleutel.be

Geen kosten.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014