Startpagina

Hulpaanbod vanuit de Integrale JeugdHulp

De jeugdhulp georganiseerd door de Vlaamse Overheid ondergaat reeds een tiental jaar een proces van afstemming, reorganisatie en samenwerking. Hierin zijn alle [Vlaamse] sectoren gevat die hulp aan minderjarigen aanbieden. Dit proces heet 'Integrale Jeugdhulp'.
De IJH is geen aparte sector. Toch wordt binnen het kader van de IJH het aanbod dat in de jeugdhulpsectoren georganiseerd wordt bijkomend gestuurd, zoals bv. in de crisishulp, waarbij elke jeugdhulpsector zijn steentje bijdraagt aan de crisisopvang en crisisbegeleiding.

Betrokken jeugdhulpsectoren

  • AWW - Algemeen WelzijnsWerk
  • K&G - Kind en Gezin
  • CGG - Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • CLB - Centra voor LeerlingenBegeleiding
  • CIG - Centra voor Integrale Gezinszorg
  • VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • BJB - Bijzondere JeugdBijstand

De netwerken voor crisisjeugdhulp (CJ-netwerken) optimaliseren de toegang tot en de werking van de Vlaamse crisisjeugdhulp. Regionale crisismeldpunten werken volgens eenvoudige procedures en hebben een voortdurend actueel overzicht op het aantal en het type van de nog beschikbare plaatsen. Alles staat in dienst van het zo snel mogelijk starten van een eerste, kortdurend hulpverleningsaanbod, zodat ruimte ontstaat om te bekijken hoe het daarna verder moet.

Per hulpprogramma is er een praktijkoverleg die het concrete functioneren van het hulpprogramma opvolgt en evalueert.

Wat doet het meldpunt?
1. Verkent samen met de aanmelder het probleem.
2. Maakt een inschatting van de acuutheid van de situatie en de veiligheid van de minderjarige.
3. Ondersteunt de aanmelder in het zoeken naar oplossingen en geeft advies.
4. Schat in of minderjarige en leefomgeving akkoord is om mee te werken.
5. Zoekt naar de meest aangewezen vorm van crisishulp of combinatie ervan.
6. Schakelt crisishulp in.

Welke crisishulp?

Crisisinterventie
Een aantal organisaties uit de diverse jeugdhulpsectoren komen aan huis of in een voorziening en bieden:
- onmiddellijke korte intensieve stressverlagende hulp (max. 3 dagen)
- eerste hulp bij emotionele en relationele ontploffingen, waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd
- installeren veiligheid
Crisisbegeleiding
Een aantal organisaties uit de diverse jeugdhulpsectoren bieden aan huis of in een voorziening:
- een intensieve begeleiding (max. 28 dagen)
- bewaken de veiligheid
- werken vanuit een doelstellingenplan met de minderjarige en de leefcontext
Crisisopvang
[Steeds in combinatie met crisisinterventie of crisisbegeleiding]
Een aantal organisatie uit de diverse jeugdhulpsectoren bieden:
- opvang van de minderjarige voor 7 dagen (Bed/Bad/Brood)
- veiligheid
- in een sociaal netwerk (familie/vrienden), in een crisisopvanggezin, in een residentiële voorziening.

Van zodra hulpverleners uit verschillende voorzieningen bij dezelfde cliënt betrokken zijn, is afstemming noodzakelijk. Vaak nemen hulpverleners hiervoor zelf initiatief en is dat ook voldoende. Maar bij complexe dossiers is dat niet altijd evident.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid van hulpverleners en cliënten staat hierbij centraal.
Er bestaan natuurlijk al verschillende vormen van dit soort overleg in diverse regio’s. Integrale Jeugdhulp houdt daar zoveel mogelijk rekening mee. Elke regio gaat hiermee aan de slag maar telkens op dezelfde basis, namelijk: het cliëntoverleg werkt met een externe onafhankelijke voorzitter, met maximale cliëntparticipatie en vindt plaats onder gedeeld beroepsgeheim.

Naast de invoering van de Integrale jeugdhulp, heeft de Vlaamse overheid sinds 1 juli 2006 ook de 'rechten van kinderen' en het 'Europees handvest' omgezet in een eigen decreet dat de 'Rechtspositie van Minderjarigen in Vlaanderen' vastlegt. Dit decreet organiseert geen hulpaanbod, maar stuurt wel het aanbod van de divers jeugdhulpverleningssectoren.
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar: Jeugdhulp-Rechtspositie.

  (C) 2011 - Alle rechten voorbehouden - MB
Laatst bijgewerkt op 2 mei 2014