Wat is Balanced Scorecard?

 

Bij de prestatiemeting ligt de nadruk op de beheersing van de onderneming. De operationele 'value drivers' vormen eigenlijk de basis voor de resultaatmeters. Hoe concreter de 'value drivers' zijn geformuleerd, des te eenvoudiger de resultaatmeting haar beslag kan krijgen. Het is belangrijk juist die operationele waardebepalende factoren te selecteren, die continu de aandacht vragen van het management: dat zijn de voornaamste resultaatmeters. Die kunnen snel worden herkend door het model van de Balanced Scorecard toe te passen en door kritische succesfactoren vast te stellen.

De kritische succesfactoren zijn die factoren die voor het succes van de onderneming van doorslaggevende betekenis zijn. Ze hebben betrekking op de gebieden die voortdurend de aandacht van het management verdienen. Genoemd kunnen worden:

Indien een onderneming succesvol wil zijn op lange termijn moet zij voor elk van de vier perspectieven goed presteren.
Het financiële perspectief geeft het succes van de onderneming in de onlangs verstreken periodes weer. Het interne perspectief, het klantenperspectief en het innovatieperspectief geven het succes van de onderneming weer voor de middellange en lange termijn. De successen in die perspectieven zorgen ervoor dat de onderneming ook op middellange en lange termijn haar kasgenererende vermogen weet om te zetten in gerealiseerde kasstromen.

Uiteindelijk zullen de successen in die laatste drie perspectieven op termijn weer tot uitdrukking komen in de financiële prestaties.
Door de Balanced Scorecard af te leiden van de op waardecreatie gerichte strategie, worden de prestaties van de onderneming in haar waardeketen ('value chain') gemeten. Het grote voordeel van die benadering is dat de financiële onderbouw van de gekozen strategie wordt vertaald naar prestaties die herkenbaar en beïnvloedbaar zijn voor de algemeen manager en de functionele manager.

 

Onze webstek is in dit eerste stadium minimalistisch qua inhoud en vorm. In de nabije toekomst wordt deze website gevoelig uitgebreid, wij hopen dat u kortelings ons nog eens een bezoekje brengt!

 

Wij bieden u alvast graag een paar artikels aan. Hopelijk vind u ze net als wij leerrijke lectuur.

 

 

  1. Strategie

    Leid uw bedrijf alsof dat de enigste activa was van uw familie!

  2. Fusies & Overnames

    Holdings populair middel voor overname bedrijvenCopyright Balanced Scorecard © 2005 | e-business consulting: BrainWin