Gevolgen voor de mens

 
Geurhinder betekent voor de mens een belangrijke aantasting van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Dat een goede milieukwaliteit essentieel is voor de kwaliteit van het leven, blijkt ook uit de WGO-omschrijving van gezondheid als 'een toestand van algemeen fysiek, psychisch en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek'. Geurhinder manifesteert zich in de eerste plaats op het psychisch-mentale vlak als een gevoel van onbehagen en lagere appreciatie van de woonomgeving. Het hindergevoel gaat veelal samen met een gevoel van onrust, omdat de onaangename geurwaarnemingen geassocieerd worden met gevaar voor toxiciteit. Een dergelijke regelmatig terugkerende onrust i.v.m. de eigen gezondheid vormt een ernstige mentale belasting. Op het sociaal vlak uit het gevoel van hinder zich door het ontstaan van actiegroepen wanneer zich een probleem voordoet. De mens voelt zich minder machteloos binnen een groep dan als individu.

De economische effecten van geurhinder doen zich voornamelijk voor bij de bron. De toekenning van milieuvergunningen aan bedrijven die potentiële stankverspreiders zijn, ondervindt weerstand van de omwonenden. Zowel nieuwe als bestaande bedrijven die klachten over geurhinder ontvangen, moeten inspanningen leveren om geurhinder te voorkomen en te bestrijden. Geurhinder kan ook een negatieve invloed hebben op de waarde van onroerende goederen.

In veel mindere mate heeft geurhinder ook effect op het fysisch vlak. Niet-toxische fysiologische reacties zijn meestal het gevolg van een inwerking op het centraal of autonoom zenuwstelsel. Uit enquêtes en uit vaststellingen ter plaatse blijkt dat perioden van ernstige geurhinder gepaard kunnen gaan met hoofdpijn, verstoring van de slaap en verlies van eetlust.

Prof. H. Van Langenhoven (R.U.Gent) op het symposium van 16 april 1996 inzake "Geurhinder en geurhinderbestrijding", ingericht door de Vlaamse Milieu Deskundigen VZW