Landen,

 
Aan de Heer Procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Smoldersplein 5
3000 Leuven

 
Mijnheer de Procureur des Konings

 


Bij deze wens ik U in kennis te stellen van een abnormale geurhinder afkomstig van het nabijgelegen industrieterrein van Landen.

 
Al jaren lang moeten wij als inwoners de geurhinder ondergaan van het farmaceutische en chemische bedrijf Conti BPC, voorheen Continental Pharma.

De onmiddellijke aanleiding voor dit schrijven is de geurhinder vastgesteld op (datum)............... om (uur).............. en langere tijd durende.

 
Vroegere ingediende klachten bij politie of rijkswacht blijken tot op heden niet veel resultaat gehad te hebben. Nu uiteindelijk vastgesteld is door de Milieuinspectie dat de exploitatie niet gebeurt volgens de vergunningsvoorschriften, blijven toch de nodige maatregelen uit. Zelfs een vraag van deze inspectie en een gelijkaardig advies van de Burgemeester van Landen om de vergunning te schorsen, lijken niet genoeg om de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant te overhalen om ook tot de effectieve schorsing over te gaan en alzo het betrokken bedrijf te verplichten zich te schikken naar de opgelegde vergunningsvoorschriften.

 
Wij wensen dan ook niet nog meer beslag te leggen op de kostbare tijd van politie en rijkswacht (als we kijken naar het resultaat is dit ook voor ons verloren tijd) en wensen U enkel op de hoogte te brengen dat er nog steeds geurhinder is, en zeker niet minder dan vroeger, ook al ontvangt u geen klachten meer via politie of rijkswacht.

Of is het nu werkelijk nodig dat politie en rijkswacht hele dagen moeten vullen met het opstellen van telkens dezelfde PV's van klachtnotering van inwoners, met het risico dat hun andere voorname taken in het gedrang komen ?

 
Na de vele aanmoedigingen van de laatste tijd om toch vertrouwen te hebben in het gerecht, zijn we ervan overtuigd dat U erop zal toezien dat de wet, ook in dit geval, zal nageleefd worden.

 


Met de meeste hoogachting

(hierna schrijven "Gelezen en goedgekeurd" + handtekening + naam en adres)