Knelpunt : Conti BPC

Milieuvergunningsaanvraag 03.98


Terug naar Leefbaar Landen Home Page

De vergunningsaanvraag had betrekking op :

Probleemstelling


Milieuadviesraad Landen - Advies 057 - 18 Maart 1998

Milieuvergunningsaanvraag Conti BPC

 

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag D/PMVC/98A07/20.726 van CONTI BPC NV gelegen op het industrieterrein te Landen,

Gelet op de uitleg gegeven door de milieuverantwoordelijken van het bedrijf, dhr. Luc Van Middel - milieucoördinator en dhr. Jozef Verlinden - environmental manager, aangaande deze milieuvergunningsaanvraag, waarbij zij stellen de geurhinder zoveel als mogelijk te willen beperken door een "betere huishouding" en het niet of minder gebruiken van producten met een lage geurdrempel, maar eigenlijk geen concrete technische oplossingen voorstellen,

Overwegende dat een "betere huishouding" niet objectief vastgesteld en vastgelegd wordt in de vergunningsaanvraag en bijgevolg niet controleerbaar en afdwingbaar is,

Overwegende dat het al dan niet gebruiken van producten met een lage geurdrempel evenmin uitdrukkelijk opgenomen is in de vergunningsaanvraag en dus evenmin controleerbaar en afdwingbaar is,

Overwegende dat in de vergunningsaanvraag evenmin bepaald is wat "een lage geurdrempel" is,

Overwegende dat de milieuverantwoordelijken van het bedrijf toegaven nog meer onderzoek te moeten doen naar het hoe, wat en waarom van de vervelende emissies en de vraag dus rijst in welke mate zij het volledige proces, met inbegrip van de emissies, onder controle hebben. Ook over een eerder gevraagde geurstudie bestaat nog geen rapport.

Overwegende dat in de vergunningsaanvraag voorgesteld wordt te mogen lozen langs verschillende schouwen, en niet alles te centraliseren naar 1 schouw,

Overwegende dat de milieuverantwoordelijken van het bedrijf toegaven dat er heel wat gaten en spleten in het gebouw zitten en bijgevolg de emissies langs daar oncontroleerbaar zijn,

Overwegende dat de activiteit van Conti risico's inhoudt voor mens en milieu :

Overwegende dat 14 ton van deze producten bestaan uit cyaniden en nitrilen. Dit zijn stoffen waarvan de wetgever het nodig achtte om ze apart op te nemen in Art.5.17.1.3 (Verbodsbepalingen van Vlarem 2).

Overwegende dat de risico's voor mens en milieu tot een absoluut minimum moeten beperkt worden,

Overwegende dat

Overwegende dat de afvalwaters ook resten van deze stoffen zullen bevatten

Overwegende

Overwegende

Overwegende dat bovendien in de vergunningsaanvraag toegegeven wordt niet te werken volgens de huidige vergunning :

Overwegende dat Milieu-inspectie reeds geruime tijd en herhaaldelijk de schorsing van de vergunning gevraagd heeft,

Besluit de Milieuadviesraad :

Na inzage van het dossier,

na de milieuverantwoordelijken van het bedrijf te hebben gehoord,

en na bespreking tijdens de vergadering van 18 maart 1998, beslist de raad volgend advies uit te brengen :

Ongunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag van Conti BPC


Gevolgen van dit advies

 

Terug naar Leefbaar Landen Home Page

Copyright Leefbaar Landen, 31 maart 1998

Reacties zijn steeds welkom