Voorwoord


Vrouwen verwerven stemrecht

De strijd voor het stemrecht is een moeizaam en langdurig proces geweest. Dat geldt in het bijzonder voor het vrouwenkiesrecht. In 1921 verwerven de Belgische vrouwen het gemeentelijk kiesrecht. Pas in 1948 krijgen ze ook stemrecht voor de parlements- en provincieraadsverkiezingen. Dat is nagenoeg dertig jaar later dan de mannen die sinds 1919 genieten van stemrecht op alle niveau's.

Gelijke rechten betekent niet meteen ook reŽle gelijkheid

Stemrecht alleen blijkt geen garantie te bieden voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politieke instellingen. Bijna tachtig jaar na de invoering van het gemeentelijk vrouwenstemrecht telt de Kortrijkse gemeenteraad op vandaag slechts 10 vrouwelijke raadsleden op een totaal van 41. Dat is minder dan 25 procent. Dat betekent dat de Kortrijkse politiek aan de vooravond van de 21ste eeuw grotendeels bepaald wordt door mannen. De kritische grens van een 30 procent-vertegenwoordiging die nodig is om als groep vrouwen verschil te kunnen maken, is nog steeds niet bereikt.

Brochure over de vrouwelijke gemeenteraadsleden

Met het oog op het stimuleren van de bewustwording rond de positie van de vrouw in de Kortrijkse politiek, nam het Gelijke Kansenplatform het initiatief om een brochure te maken over de vrouwelijke gemeenteraadsleden verkozen in Kortrijk en in de deelgemeenten tussen 1921 en 2000. De brochure is in de eerste plaats een huldebetoon aan de vrouwelijke pioniers. De vrouwelijke raadsleden hebben heel wat barriŹres moeten overwinnen, maar dat heeft hen niet belet om zich met hart en ziel in te zetten voor de belangen van hun medeburgers. Dat blijkt uit het individuele verhaal van de vrouwen dat in het biografische luik aan bod komt. Deze levensverhalen steunen op de getuigenissen van de vrouwen zelf of van familie en vrienden. Wij danken dan ook heel in het bijzonder de vrouwelijke raadsleden en de families voor hun enthousiaste medewerking.

Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan de politiek

De vrouwelijke vertegenwoordiging is vandaag nog steeds problematisch. Vandaar dat wij uitdrukkelijk pleiten voor meer vrouwen in de politiek. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Dat betekent dat ze recht hebben op een evenwaardige plaats in de samenleving. Bovendien leven wij in een democratie. Dat impliceert dat iedereen kan deelnemen aan het beleid. Omdat iets meer dan de helft van de bevolking uit vrouwen bestaat, moeten vrouwen evenwichtig vertegenwoordigd zijn in de politieke instellingen. Anders is er van echte democratie geen sprake. Vrouwen vertegenwoordigen niet alleen de helft van de bevolking, maar ook de helft van het potentieel van onze samenleving. Als vrouwen geen gelijke kansen krijgen in de politiek, blijft een groot deel van de kennis, vaardigheden en creativiteit in onze maatschappij onbenut. Vanuit hun eigen ervaringen, noden en belangen plaatsen vrouwen nieuwe thema's op de politieke agenda en hebben ze oog voor een andere benadering van problemen. Dat kan alleen maar verrijkend werken en komt zowel mannen als vrouwen ten goede.

Toekomst

Uit de individuele verhalen van de vrouwelijke gemeenteraadsleden uit Groot-Kortrijk blijkt telkens opnieuw de waardevolle bijdrage van de vrouwen aan de politiek. Bovendien hebben de meeste vrouwen de politiek ook als een bijzonder waardevol gebeuren ervaren. De politiek bood niet alleen individuele ontplooiingskansen, maar was bovenal een mogelijkheid om actief mee te werken aan de creatie van een evenwichtige samenleving voor zowel mannen als vrouwen. Daarom durven wij hopen dat in de toekomst meer vrouwen kiezen voor de politiek en dat wij onze brochure weldra met nieuwe, boeiende levensverhalen mogen aanvullen.

Een speciaal woord van dank

Deze brochure kwam tot stand dankzij de medewerking van velen. Dat geldt in de eerste plaats voor Sofie De Graeve die de interviews afnam en de redactie verzorgde. Patricia Ghekiere deed het voorbereidend onderzoekswerk. Het ontwerp van de kaft en de lay-out zijn het werk van Cathťrine Baelde. De teksten werden taalkundig gecorrigeerd door Stefan Vancraeynest. De suggesties en tips van Roger Adam, Ann Augustijn, de dienst Burgerzaken en de medewerkers van het Rijksarchief van Kortrijk en Brugge waren een hele hulp tijdens het opzoekingswerk. Deze brochure werd gerealiseerd met financiŽle steun van Miet Smet. Tenslotte nog een woord van bijzondere dank aan het Gelijke Kansenplatform voor het lanceren van dit waardevolle initiatief.

Hilde Demedts,
Schepen van Gelijke Kansenbeleid,
Voorzitster van het Gelijke Kansenplatform

Terug naar de startpagina

Laatste aanpassing op 29 juni 2000 
 © Ontwerp en realisatie door  Claude Storms