Antropologische dienst - bevoegdheden.


BESTUUR STRAFINRICHTINGEN
Penitentiair Antropologische Dienst
1646/XII
8 juni 1995
Mevrouw, Mijnheer de Directeur,
BETREFT : Antropologische dienst - bevoegdheden.
1 Voorstelling van de dienst:
De Penitentiair Antropologische Dienst (P.A.D.) is bevoegd inzake de diagnostische, therapeutische en prognostische benadering van de geestestoestand van de gedetineerden.
(Algemeen Reglement van de strafinrichtingen - K.B. 21 mei 1965 - artikelen 99 104; algemene instruktie voor de strafinrichtingen - M.B. 12 juli 1971 - artt. 161 169).
De P.A.D. heeft een tweeledige structuur :
1. De Oriëntatie- en Behandelingseenheden (O.B.E.).
2. De Antropologische dienst (sensu stricto).
2 Samenstelling van de antropologische dienst (sensu stricto):
Maken deel uit van deze dienst :
a) De geneesheren-antropoloog en psychologen, werkzaam in een strafinrichting, die niet tot een O.B.E. behoren.
In strafinrichtingen met verschillende categorieën gedetineerden (veroordeelden, geïnterneerden, voorlopig gehechten,...) zijn ze in de eerste plaats zorgenverstrekkers aan de voorlopig gehechten en geïnterneerden.
Uiteraard moet er gestreefd worden naar een integratieve samenwerking met de O.B.E.'s en met de dienst Maatschappelijk werk Strafrechtstoepassing.
b) Het medisch en paramedisch personeelin de psychiatrische annexen 1, in de onderafdelingen tot bescherming van de maatschappij 2 en in de Inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve.: geneesheren-antropoloog, psychologen, bewegingstherapeuten, ergotherapeuten.
c) Ook de andere verpleegkrachten en de penitentiair beambten vallen onder gezag van de P.A.D. voor dat deel van hun werk dat betrekking heeft op de psychiatrische behandelingsprogramma's.
Ook voor deze twee laatste groepen zal men trachten met de maatschappelijk werkers van de dienst Maatschappelijk werk Strafrechtstoepassing, die betrokken zijn bij de zorg van de geïnterneerden, te komen tot een integratieve samenwerking.
3 Hierarchische opbouw :
De Antropologische dienst wordt geleid door de geneesheer-directeur van de P.A.D., bijgestaan door een adviesraad.
Deze adviesraad is als volgt samengesteld :
a) Leden uit hoofde van hun functie :
- de geneesheer-directeur :
Dr. M. VANDENBROUCKE (02/542.77.83)
- de geneesheer-antropoloog, hoofd van dienst :
- voor de Franstaligen :
Dr. GILSON, gevangenis Verviers
(087/22.51.26 tot 29)
- voor de Nederlandstaligen :
Dr. Gh. LEDURE, gevangenis Vorst
(02/345.98.50)
b) Nationaal toegevoegde leden :
- psychologen :
- voor de Franstaligen :
Mevr. C. DUBOIS, gevangenis St.Gillis
(02/538.63.05)
- voor de Nederlandstaligen :
Mevr. A. VAN HELSUWE, gevangenis Merksplas
(014/63.32.24)
Dezen hebben, onder leiding van de geneesheer-directeur, een begeleidingstaak t.o.v. de psychologen van de antropologische dienst en kunnen door hen geraadpleegd worden.
- vertegenwoordiging dienst maatschappelijk werk strafrechtstoepassing :
- voor de Franstaligen :
Mevr. M. PILET (02/542.78.51)
- voor de Nederlandstaligen :
Mevr. L. BAEYENS (02/542.78.61)
- vertegenwoordiging directie-funktie :
- voor de Franstaligen : de geneesheer-direkteur van de
Inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve
(041/78.54.32)
- voor de Nederlandstaligen : de directeur, verantwoordelijk voor de afdeling tot bescherming van de maatschappij
te Merksplas (014/63.32.24).
VOOR DE MINISTER :
De Directeur-generaal,
J. DEVLIEGHERE


Voor de raadpleging van de voetnoten, zie beeld.


Noot van de dienst JUSTEL :
- datum van inwerkingtreding : 1995-06-08
- basisreglementering(en) : /
- relatie tot andere omzendbrief(/ven) : /