Kwartieren met Verscherpte Beveiliging (KVB).


BESTUUR STRAFINRICHTINGEN
Studiën en Algemene Zaken
4/STAZ/V
1627/V
15 juli 1994
Mevrouw, Mijnheer de Directeur,
BETREFT : Kwartieren met Verscherpte Beveiliging (KVB).
I. OPZET
De laatste decennia is het penitentiair regime progressief versoepeld en werden vooral de contactmogelijkheden met de buitenwereld verruimd.
Het behoud en de verdere uitbouw van het regime voor alle gedetineerden kunnen slechts gehandhaafd blijven wanneer bepaalde gedetineerden verwijderd worden en in een aan hun situatie aangepaste afdeling worden geplaatst.
Bijgevolg werd een artikel 106bis dat de plaatsing in een KVB mogelijk maakt, ingevoegd in het Algemeen Reglement (KB van 22 oktober 1993, B.S. van 28 december 1993).
In deze omzendbrief worden de bepalingen van het art. 106bis hernomen (voorwaarden en duur van de plaatsing) met verduidelijkingen over de te volgen procedure en het toe te passen regime.
II. DEFINITIE
Onder een "Kwartier met Verscherpte Beveiliging" zoals bedoeld in art. 106 van het Algemeen Reglement, wordt verstaan een daarvoor ingerichte extra beveiligde afdeling, speciaal bestemd voor de plaatsing van gedetineerden die een welomschreven risico vormen voor de samenleving en/of het penitentiair milieu en voor wie de gangbare veiligheidsvoorzieningen niet volstaan. Enkel die afdelingen in de inrichtingen te Lantin en te Brugge zijn als KVB te beschouwen.
Voor alle duidelijkheid wil ik vermelden dat deze reglementering geen betrekking heeft op de plaatsing :
- in strikt cellulair regime
- in een disciplinaire afdeling (art. 82 van het A.R.)
- in een afzonderingscel (art. 109 van het A.R.).
III. WIE MAG OP EEN KVB GEPLAATST WORDEN ?
In het art. 106bis wordt bepaald dat de beslissing tot plaatsing moet genomen worden op basis van één van de volgende elementen :
1. indicaties op grond van het misdrijf :
- uitzonderlijk gewelddadig karakter van het misdrijf
- misdrijven die maatschappelijk voor grote beroering hebben gezorgd.
2. indicaties op grond van het vluchtgevaar :
- voorgaande (poging tot) ontvluchting met geweld vanuit een gesloten inrichting of bij overbrenging
- vastgestelde voorbereiding tot ontvluchting met hulp van buiten vanuit een gesloten inrichting.
3. indicaties op grond van het gedrag tijdens de detentie :
- herhaalde en zeer ernstige gewelddaden
- herhaald en ernstig aanzetten tot of meewerken aan oproer en/of zware ordeverstoring.
Elk van bovenvermelde indicaties kan op zich een reden zijn om een plaatsing in een KVB te overwegen. Andere aspecten kunnen in combinatie een voldoende basis vormen.
Het is aangewezen de noodzaak tot plaatsing in een KVB slechts uitzonderlijk, omzichtig en met alle ernst af te wegen en hiertoe slechts een voorstel te doen wanneer vaststaat dat de veiligheidsmaatregelen voor een specifiek geval niet toereikend zijn.
IV. PROCEDURE
Indien U meent dat een gedetineerde in aanmerking komt voor een plaatsing in een KVB stuurt U mij een staat 58 met een voorstel en een verslag van de psychiater en/of psycholoog vergezeld van een rapport van de O.B.E. indien deze voorhanden is.
Het voorstel moet grondig gemotiveerd zijn en de redenen aangeven die tot uw besluit hebben geleid.
Een beslissing zal U binnen de 3 werkdagen na ontvangst van het voorstel medegedeeld worden.
V. DUUR, EVALUATIE, OPHEFFING EN VERLENGING VAN HET VERBLIJF OP EEN KVB
1. Maximumduur
Krachtens artikel 106bis moet de beslissing tot plaatsing op een KVB de verblijfsduur bepalen. Deze mag niet meer dan 6 maand bedragen. Deze maatregel is eventueel hernieuwbaar.
2. Evaluatie
Het verblijf in het KVB en de eventuele noodzaak tot behoud van de gedetineerde op deze afdeling zal het voorwerp uitmaken van tweemaandelijkse evaluaties door de directie van Brugge en Lantin. Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat ook de penitentiaire, psychologische en psychiatrische toestand van de betrokkene evalueert. Deze verslagen worden in het dossier detentiebeheer bewaard en copie moet mij overgemaakt worden.
3. Opheffing van de beslissing
Wanneer U over aanwijzingen beschikt dat het verblijf op de afdeling niet langer strikt noodzakelijk is, maakt U mij, op dezelfde wijze als beschreven in punt IV, uw gemotiveerd voorstel voor beslissing over.
4. Verlenging van de beslissing
Vijftien dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de beslissing zal U de toestand opnieuw onderzoeken.
Indien U een verlenging van de maatregel aangewezen acht zal U hiertoe een gemotiveerd voorstel voorleggen, op de wijze beschreven onder punt IV.
Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de laatste beslissing, zonder dat een beslissing tot verlenging werd genomen, wordt een einde gesteld van de betrokken gedetineerde op het KVB.
Na verwijdering uit het KVB zal de betrokken gedetineerde slechts dan het voorwerp van een nieuw besluit tot plaatsing op een KVB kunnen uitmaken wanneer opnieuw indicaties optreden die het opleggen van deze maatregel rechtvaardigen.
VI. REGIME
1. Algemeen
Het regime op het KVB dient op zulke wijze toegepast te worden dat het de menselijke waardigheid van de opgeslotene niet aantast.
Om de gevolgen van de veiligheidsvereisten te milderen zullen compensaties verleend worden.
De dagindeling van de gedetineerden en de concrete vormgeving van het regime zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat mij ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Dit huishoudelijk reglement wordt ter kennis gebracht van de gedetineerden bij hun aankomst in het KVB. Zij ontvangen een copie van dit reglement.
Individuele afwijkingen van dit reglement moeten mij ter goedkeuring worden voorgelegd.
2. Activiteiten
a) contact met de buitenwereld
bezoek
Het bezoek gaat 2 X per week door in een individuele cel-spreekplaats achter glas. Afwijkingen hiervan moeten ter goedkeuring mij voorgelegd worden.
De gedetineerde wordt voor en na elk bezoek aan een grondig lichaamsonderzoek onderworpen.
telefoon
Het is aan gedetineerden die op KVB verblijven niet toegestaan te telefoneren.
briefwisseling
Alle binnen- en buitengaande brieven die overeenkomstig art.20 e.v. van het Algemeen Reglement van de Strafinrichtingen het voorwerp kunnen zijn van penitentiaire controle, worden geopend.
b) betaalde activiteiten
De gedetineerden op het KVB kunnen in de gelegenheid gesteld worden betaalde activiteiten uit te voeren. De directeur bepaalt de modaliteiten in functie van de mogelijkheden.
c) onderwijs
De gedetineerden op het KVB mogen cursus schriftelijk onderwijs volgen. De mogelijkheid om andere vormen van onderwijs te verstrekken zal, met inachtneming van de speciale veiligheidsvereisten, door de directie worden bepaald.
d) vrije tijd en informatie
boeken - kranten - tijdschriften - electrische apparaten.
De gedetineerden op het KVB mogen zich, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in mijn circulaire van 5 maart 1975 (1123/VII), abonneren op kranten en tijdschriften. Zij mogen een door de directeur toegelaten aantal boeken op cel bezitten.
Elektro-apparatuur op cel kan toegestaan worden, voor zover haar aanwezigheid een grondige celinspectie niet onmogelijk maakt.
wandeling
De dagelijkse wandeling bedraagt minstens één uur en kan in (beperkte) gemeenschap plaats vinden.
e) medische dienst, sociale hulpverlening, geestelijke bijstand
De gedetineerden op het KVB worden met bijzondere aandacht gevolgd door de leden van de OBE-equipe.
Contacten van hulpverleners en aalmoezeniers of morele consulenten verbonden aan de inrichting, vinden plaats in het KVB.
Geneeskundige zorgen worden, indien dit noodzakelijk is, in het medisch kabinet toegediend.
VII. PERSONEEL
De personeelsleden die op het KVB te werk gesteld worden zullen met zorg geselecteerd en opgeleid worden.
Het is hun opdracht er in het bijzonder over te waken dat de regels inzake veiligheid onafgebroken en onverminderd worden toegepast. Tevens dienen ze zich bewust te zijn van het specifieke karakter van hun taak die zich richt tot bijzondere categorieën gedetineerden en dient uitgevoerd te worden op een wijze die de menselijke waardigheid niet aantast.
Bij de uitoefening van hun taken worden van het personeel een verhoogde waakzaamheid en regelmatige nauwgezette controles vereist.
De penitentiaire beambten aangeduid voor het KVB vormen geen afzonderlijke formatie. Zij blijven deel uitmaken van het bewakingspersoneel dat op andere posten in de inrichting kan ingezet worden.
U gelieve de inhoud van dit rondschrijven te bespreken met het personeel dat op het KVB zal tewerkgesteld worden.
Ik verwacht binnen de zes maanden na inwerkingtreding van het KVB een evaluatie over de toepassing van deze circulaire.
VOOR DE MINISTER :
De Directeur-generaal,
J. DEVLIEGHERE


Noot van de dienst JUSTEL :
- datum van inwerkingtreding : 1994-07-15
- basisreglementering(en) : art. 106bis Algemeen Reglement
- relatie tot andere omzendbrief(/ven) : opgeheven door MO 1995-06-15/01