Procedure tot voorwaardelijke invrijheidsstelling - Personeelsconferentie - Wijziging van het Algemeen Reglement.


MINISTERIE VAN JUSTITIE
BESTUUR STRAFINRICHTINGEN
Studiën en Algemene Zaken
4/STAZ/IX/JVO
27 september 1993
1616/IX
Mevrouw, Mijnheer de Directeur,
BETREFT: Procedure tot voorwaardelijke invrijheidsstelling - Personeelsconferentie - Wijziging van het Algemeen Reglement.
Met mijn circulaire nr. 1566 van 26 april 1991 heb ik Uw aandacht gevestigd op de wijzigingen ingevoerd bij het koninklijk besluit van 24 april 1991.
Huidige circulaire vestigt Uw aandacht op de nieuwe wijzigingen vervat in het koninklijk besluit van 25 juni 1993 ( M.B. van 17 juli 1993).
De veranderingen zijn de volgende:
- voortaan maakt de psycholoog deel uit van de personeelsconferentie.
- enkel een bedienaar van een erkende eredienst of een moreel consulent, naargelang het geval, zal op verzoek van de gedetineerde deelnemen aan de personeelsconferentie wanneer diens geval wordt onderzocht.
- de geneesheer en de onderwijzer maken geen deel meer uit van de personeelsconferentie.
- indien de behoeften van de dienst zulks vereisen kan de directeur één of meer adjunct-directeurs ervan vrijstellen de personeelsconferentie bij te wonen op voorwaarde dat tenminste één adjunct-directeur aanwezig is.
- de gedetineerde en de personen die in hem belang stellen, voor zover zij tot zijn verwanten worden gerekend, worden geïnformeerd over de beslissing van de conferentie.
- de advocaat kan het zedelijkheidsdossier van zijn kliënt inzien binnen de tien dagen die aan de vergadering van de Bestuurscommissie voorafgaan.
Het inzien geschiedt onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien bij artikel 117 van het A.R. (Inzien op de griffie zonder verplaatsing, onder het gezag van de griffiechef of van de directeur).
VOOR DE MINISTER:
De Directeur-generaal,
J. DEVLIEGHERE


Noot van de dienst JUSTEL :
- datum van inwerkingtreding : 1993-09-27
- basisreglementering(en) : K.B. van 25 juni 1993 tot wijziging van het K.B. van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen
- relatie tot andere omzendbrief(/ven) : /