MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

13 NOVEMBER 1997. Ministerieel besluit betreffende het organiek reglement van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairenDe Minister van Landsverdediging,
Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid het artikel 11, 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 1, 1.IX;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1997 tot vaststelling van het organiek kader van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen titularis kunnen zijn;
Gelet op het advies van de Vaste Wervingssecretaris;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 9 juni 1997;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 9 juni 1997;
Gelet op het protocol nr. 5 van 15 september 1997 van het Sectorcomité XIV, Landsverdediging,
Besluit :
Artikel 1. 1. Onverminderd de statutaire bepalingen van algemene aard betreffende de loopbaan van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, kan de graad van inspecteur maatschappelijk werk uitsluitend verleend worden :
1 ofwel door een vergelijkend overgangsexamen naar het hogere niveau;
2 ofwel door een vergelijkend wervingsexamen van niveau 1.
2. Aan het vergelijkend overgangsexamen naar het hogere niveau mogen alleen deelnemen de ambtenaren van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen die titularis zijn van een graad van de loopbaan van maatschappelijk assistent en die tenminste 4 jaar anciënniteit in niveau 2+ hebben.
3. Aan het vergelijkend wervingsexamen tot de graad van inspecteur maatschappelijk werk mogen enkel deelnemen, de kandidaten-houders van een diploma van licentiaat in de psychologie of van licentiaat in de sociologie, in de sociale of in de arbeidswetenschappen.
Art. 2. 1. Wat de niveaus 2+, 2 en 3 betreft, zijn de ambtenaren die de reglementaire voorwaarden vervullen ambtshalve kandidaat voor de vacante betrekkingen deze niveaus. In dat geval worden hen de voorstellen tot benoeming en bevordering medegedeeld.
Het eerste lid is eveneens toepasselijk op de bevorderingen door verhoging in weddeschaal in rang 10 die afhankelijk zijn van de vacature van een betrekking.
De ambtenaren kunnen de benoeming of de bevordering weigeren per aangetekende brief binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op die van de betekening der voorstellen. Wanneer de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.
2. Bij gebrek aan enige kandidaat of bij weigering van alle kandidaten kan de bevoegde overheid, door verandering van graad of door bevordering, een ambtenaar benoemen die de gestelde voorwaarden vervult.
Art. 3. Onverminderd de statutaire bepalingen van algemene aard betreffende de loopbaan van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut geschiedt de benoeming tot elke graad die voorkomt in kolom 2 van de tabel gevoegd bij dit besluit, onder de voorwaarden vermeld in de kolommen 3, 4, 5, 6 en 7 van dezelfde tabel.
Art. 4. Het ministerieel besluit van 5 maart 1984 betreffende de overgang naar de graad van inspecteur maatschappelijk werk bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 mei 1990, wordt opgeheven.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 23 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen.
Brussel, 13 november 1997.
J.-P. PONCELET
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 november 1997.
De Minister van Landsverdediging,
J.-P. PONCELET

Publicatie : 1997-11-29