Gerechtskosten in strafzaken

Indexatie. — Tarief 2006

 

Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2006

Voor de tabel moet u evenwel zoeken in het Staatsblad publicatiedatum 22-12-2005

We beperken ons hier tot de artikels die voor klinisch psychologen relevant zijn: 

 

De Artikels verwijzen naar het Ministerieel Besluit van 18 september 2002 tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria der personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep

 

Artikel

Omschrijving

Honoraria

11 - A -1°

voor het onderzoek van een persoon met studie van het dossier, summier geestesonderzoek en bondig verslag

€ 103.76

11 - A - 3°

voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het dossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

€ 233.37

11 - B - 1°

voor het bijstaan van de zieke tijdens het bezoek van de vrederechter of de rechter, evenals tijdens de terechtzitting (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 62.66

11 - B - 2°

voor het schriftelijk verslag betreffende de geestestoestand van de zieke (deze bepaling kan worden toegepast op grond van artikel 7, § 3 en van andere artikelen)

€ 62.66

11 - C - 1°

wanneer een psychologisch onderzoek werd gedaan (zelfs met tekeningen) met deelname aan het verhoor

€ 220.56

11 - C - 2°

voor het onderzoek van een persoon door een psycholoog, het onderzoek bestaande uit de bestudering van het dossier, de diverse gepaste onderzoeken en een volledige reeks testen, met opstelling van een uitvoerig verslag, beschrijving en bespreking

€ 233.37

45 - I - 3°

Uurtarief deskundigen houder van een universitair diploma of van een diploma uitgereikt door een erkende instelling van hoger onderwijs van het lange type, bedrijfsrevisoren, accountants. De tarieven omvatten alle algemene onkosten van de deskundige, met uitzondering van de verplaatsingkosten, van de kosten voor het typen van het verslag, het maken van foto's en fotokopieën

€ 56.60

45 - II - a

verplaatsingen : per kilometer.
In dat bedrag zijn de wagenkosten en de duur van de verplaatsing begrepen. De kosten worden berekend overeenkomstig artikel 65 van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken (koninklijk besluit van 28 december 1950);

€ 0.6789

45 - II - b

typen : per bladzijde van 30 regels.
De vergoeding geldt voor de originele versie alsmede voor twee afschriften

€ 3.18

45 - II - c

fotokopieën : per stuk.
Enkel de bijlagen bij het verslag worden vergoed;

€ 0.05

45 -II - d

fotograferen : kleurenfoto's en zwart-witfoto's : formaat 9x13 en 10x15 :
13x18 :
archief

€ 1.02
€ 2.05
€ 0.26

 

Een overzicht van de tarieven in de medische expertisen is te vinden bij Beaucourt van de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

 

KlinPsy - Wetgeving