MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

10 MEI 1996. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 19, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

 

ALBERT 11, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 23, 2, tweede lid, en 37, 6, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op hoofdstuk VII, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 januari 1991, 11 juni 1991 en 9 september 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 19, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen;

Gelet op de adviezen uitgebracht op 13 november l991 en 16 december 1994 door het College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies uitgebracht op 25 mei 1992 door de Raad voor advies inzake revalidatie ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op de adviezen uitgebracht op 13 februari 1995 en op 2 oktober 1995 door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatie- verstrekkingen bedoeld in artikel 19, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot vaststelling van de honoraria en prijzen wordt door het volgende opschrift vervangen:

"Koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen.

Art. 2. Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:

"Artikel 1. De nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, omvat de prestaties opgenomen in de hoofdstukken I, II en IV van de bijlage bij dit besluit en de toestellen opgenomen in hoofdstuk III van genoemde bijlage."

Art. 3. Artikel 4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling:

"Art. 4. De waarde van de vermenigvuldigingsfactor M zoals bedoeld in dit besluit is gelijk aan de waarde van de factor M zoals ze vastgesteld wordt overeenkomstig de nationale overeenkomst gesloten tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen in toepassing van artikel 44 van de voornoemde wet gecoördineerd op 14 juli 1994, of, in voorkomend geval, overeenkomstig de tekst van de overeenkomst door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging vastgesteld in toepassing van artikel 49, 5, van dezelfde wet."

Art. 4. Een artikel 4bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd :

"Art. 4bis. 1. De omschrijving van elke prestatie opgenomen in hoofdstuk IV van de bijlage wordt gevolgd door het bedrag van de honoraria voor elke prestatie. Dit bedrag is het maximumbedrag dat door de geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, op wiens aanvraag en onder wiens toezicht het programma wordt uitgevoerd, aan de rechthebbende mag worden aangerekend. In geval deze geneesheer een specialist in de fysische geneeskunde is, dient de equipe bovendien een geneesheer specialist in de cardiologie, in de inwendige geneeskunde of in de pediatrie te bevatten.

2. Het bedrag van de honoraria voor de prestaties vermeld in 1 hierboven wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 117,19 (november 1994). Dit bedrag wordt aangepast volgens de bepalingen van de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld."

Art. 5. In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "artikelen 21, eerste lid, 7 tot 9 en 13, en 50 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering" vervangen door de woorden "artikelen 32, eerste lid, 7 tot 12 en 16, en 93 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994" en worden de woorden "koninklijk besluit van 1 april 1981 ter bepaling van het jaarbedrag van de inkomsten welke bedoeld zijn in artikel 23, 1, 2 en 3, en tot uitvoering van artikel 33, 5, derde lid van vorenbedoelde wet van 9 augustus 1963" vervangen door de woorden "koninklijk besluit van 1 april 1981 ter bepaling van het jaarbedrag van de inkomsten welke bedoeld zijn in artikel 37, 1, 2 en 4, en tot uitvoering van artikel 49, 5, derde lid, van de vorenbedoelde wet gecoördineerd op 14 juli 1994".

Art. 6. Een artikel 5bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd :

"Art. 5bis. Het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming voor de prestaties opgenomen in Hoofdstuk IV van de bijlage bedraagt:

a) 1230 frank voor de prestatie met het codenummer 771201; voor de in artikel 5, tweede lid, van dit besluit bedoelde rechthebbenden bedraagt het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming evenwel 1 299 frank.

b) 890 frank voor de prestatie met het codenummer 771212 - 771223; voor de in artikel 5, tweede lid, van dit besluit bedoelde rechthebbenden bedraagt het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming evenwel 938 frank.

Art. 7. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering" vervangen door woorden "Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Art. 8. Het opschrift van de bijlage bij hetzelfde besluit wordt door het volgende opschrift vervangen:

"Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli l994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van de verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen".

Art. 9. In Hoofdstuk I van de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in C, l, worden de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" vervangen door de woorden 'Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging".

2 in G, derde Lid, wordt het woord "Beheerscomité" vervangen door het woord "Verzekeringscomité".

Art. 10. In Hoofdstuk II, E, van de bijlage bij hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het eerste lid word de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige Verzorging" vervangen door de woorden "Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging"';

2 in het tweede lid wordt het woord "Beheerscomité" vervangen door het woord "Verzekeringscomité".

Art. 11. In Hoofdstuk III van de bijlage bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in punt 1.D worden de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging" vervangen door de woorden "Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging";

2 in punt 4.D worden de woorden "Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V." vervangen door de woorden "Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging";

3 in punt 5 worden de woorden "771750 Forfaitaire tegemoetkoming voor het toebehoren: 75 F" vervangen door de woorden "771750 Forfaitaire tegemoetkoming voor het toebehoren: 112 F".

Art 12. In hoofdstuk III van de bijlage bij hetzelfde besluit, waarvan de tegenwoordige tekst 1 zal vormen, wordt een 2 ingevoegd, luidend als volgt:

"2. De tegemoetkoming wordt geweigerd voor de toestellen die zijn geleverd langer dan drie maanden voor de datum waarop de aanvraag tot tegemoetkoming door de adviserend geneesheer is ontvangen.

Art. 13. Een Hoofdstuk IV, luidend als volgt, wordt toegevoegd aan de bijlage bij hetzelfde besluit:

 

"Hoofdstuk IV. - Verstrekkingen
voor revalidatie van hartpatiënten

- 771201

Individuele pluridisciplinaire revalidatiezitting met minimale duur van 30 minuten. Deze zitting is maximaal 30 keer vergoedbaar in de loop van een revalidatieprogramma voor een gehospitaliseerde patiënt

 

1344 F

771212 - 771223

Collectieve pluridisciplinaire revalidatiezitting met minimale duur van 60 minuten, volgend op een individueel revalidatieprogramma en, voor wat het aspect fysieke hertraining betreft, zich richtend tot een groep van maximaal acht personen.

Deze collectieve zitting is maximaal 45 keer vergoedbaar in de loop van een revalidatieprogramma.

Evenwel, in het geval van revalidatie volgend op een hart- en/of longtransplantatie is deze collectieve zitting maximaal 90 keer vergoedbaar in de loop van een revalidatieprogramma.

per zitting en per rechthebbende968 F

 

De honoraria vastgesteld voor de revalidatiezittingen onder 771201, 771212- 771223

omvatten ook het opstellen door de geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, van een pluridisciplinaire evaluatie van de revalidatie met prognose en advies inzake revalidatieprogramma. De eerste evaluatie dient te gebeuren voor het einde van de hospitalisatie en ten laatste voor de vijftiende dag ervan.

Deze evaluatie omvat een beoordeling door ten minste 2 van de volgende tussenkomende personen: een psycholoog, een sociaal assistent, een diëtist, een ergotherapeut of een ergoloog gevormd inzake sociale en professionele integratie van gehandicapten. Zij omvat ook een afzonderlijk aanrekenbaar cardiologisch onderzoek, eventueel met inspanningsproef (E.C.G. minstens 4 afleidingen).

De uitvoering van het revalidatieprogramma onder toezicht van de geneesheer tegelijk erkend als specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, omvat, behalve voor het opmaken van voornoemde evaluatie, ook daarbuiten nog de tussenkomst van minstens twee van de volgende personen: een kinesitherapeut, een psycholoog, een sociaal assistent, een diëtist, een ergotherapeut of een ergoloog gevormd inzake sociale en professionele integratie van gehandicapten.

A : De verstrekkingen 771201, 771212 - 771223 zijn slechts vergoedbaar na één der navolgende cardiale pathologieën die een ziekenhuisopname heeft verantwoord :

1 acuut myocardinfarct,

2 kransslagaderchirurgie,

3 therapeutische percutane endovasculaire ingreep op het hart en/of de kransslagaders onder controle door medische beeldvorming,

4 heelkundige ingreep wegens aangeboren of verworven misvorming van het hart of wegens klepletsel,

5 hart- en/of longtransplantatie,

6 resistente angina pectoris,

7 cardiomyopathie met dysfunctie van de linker hartkamer.

De laatste twee indicaties moeten worden gespecifieerd door een omstandige anamnese, antecedenten, technische onderzoeken, die de pluridisciplinaire revalidatie verantwoorden.

De verstrekking 771212 - 771223 is slechts vergoedbaar wanneer ze verleend wordt aan patiënten tijdens deze ziekenhuisopname en gedurende een periode van 6 maanden onmiddellijk na het einde daarvan. Evenwel, na hart- en/of longtransplantatie bedraagt deze periode die onmiddellijk volgt op het einde van de ziekenhuisopname 10 maanden.

B. De verstrekkingen 771201, 771212 - 771223 zijn slechts vergoedbaar wanneer ze verricht worden in een dienst voor cardiale revalidatie waaraan minimaal verbonden zijn; een geneesheer tegelijk erkend als geneesheer specialist in de cardiologische revalidatie en als geneesheer specialist, ofwel in de cardiologie, ofwel in de interne geneeskunde, ofwel in de pediatrie, ofwel in de fysische geneeskunde, en tevens een kinesitherapeut en een psycholoog en een sociaal assistent. In geval de geneesheer een specialist is in de fysische geneeskunde, moet daarenboven aan de dienst een geneesheer specialist in de cardiologie, in de interne geneeskunde of in de pediatrie verbonden zijn.

Deze personen moeten ten belope van minstens een halftijdse betrekking effectief aan de dienst verbonden zijn.

Bovendien moet de dienst, op basis van een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door een verantwoordelijke die het ziekenhuis verbindt, door de geneesheer die verantwoordelijk is voor de dienst en door de betrokken therapeut, ook beroep kunnen doen op een diëtist en op een ergotherapeut of een ergoloog gevormd inzake sociale en professionele integratie van gehandicapten.

De dienst moet zelf beschikken over een voldoende ruim oefenlokaal uitgerust met voldoende oefentoestellen, apparatuur voor continue monitoring en reanimatiemateriaal, evenals over een van het oefenlokaal gescheiden gespreksruimte.

Een dienst voor cardiale revalidatie moet aan het College van geneesheren-directeurs alle inlichtingen overmaken op basis waarvan het College oordeelt of, en vanaf welke datum, een dienst beantwoordt aan hierboven opgesomde voorwaarden inzake personeel, lokalen en uitrusting. Het College maakt de lijst op van de diensten die aan deze voorwaarden beantwoorden en het bepaalt voor elk ervan de periode gedurende dewelke de verstrekkingen voor revalidatie van hartpatiënten dan verricht, kunnen worden aangerekend. Voor een dienst kan deze periode niet langer zijn dan 21 opeenvolgende maanden en eindigt zij op 31 december van een jaar; met het oog op een verlenging ervan moeten de hierboven bedoelde inlichtingen door de dienst aan het College overgemaakt worden v66r de eerste november van het jaar waarin zijn lopende periode eindigt.

C: Maximum één verstrekking 771201, 771212 - 771223 is vergoedbaar dezelfde dag. De verstrekkingen 771201, 771212 - 77l223 zijn niet onderling cumuleerbaar dezelfde dag.

De verstrekking 771212 - 771223 is niet cumuleerbaar dezelfde dag met de verstrekkingen 102034, 102071 en 102093 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

De verstrekkingen 771201 en 771223 zijn niet cumuleerbaar voor de gehospitaliseerde rechthebbende, noch dezelfde dag, noch afwisselend, met de verstrekkingen vermeld in artikel 7,1, de verstrekkingen 477116-477120,477455-477466, 477470-477481, 477492-477503, 477514-477525 en 477536-477540 vermeld in artikel 20, f) en de verstrekkingen vermeld in artikel 22 van de bijlage bij het voorgenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.

De verstrekking 771212 - 771223 is dezelfde dag voor de ambulant behandelde rechthebbende niet cumuleerbaar met de verstrekkingen vermeld in artikel 7, 1, en in artikel 22, II, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.

De verstrekkingen 771201, 771212 - 771223 zijn ook niet cumuleerbaar met de verstrekkingen verricht in het kader van de overeenkomsten bedoeld bij artikel 22, 6, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

"Het toezicht op de cardio-respiratoire functie, dat samengaat met de revalidatiezittingen, mag niet worden aangerekend volgens artikel 20, 1, e, van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 14 september 1984, de dag waarvoor één der verstrekkingen 771201, 771212 - 771223 wordt aangerekend.

De tegemoetkoming voor de verstrekkingen 771201, 771212 - 771223 is afhankelijk van het akkoord van de adviserend geneesheer, die zijn beslissing treft op basis van een aanvraag met vermelding van de begindatum van de revalidatie, van de voorziene periode en de frekwentie der zittingen, en op basis van een kopie van de opgestelde pluridisciplinaire evaluatie van de revalidatie.

De aanvraag om tegemoetkoming, opgemaakt op een formulier waarvan het model is goedgekeurd door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, moet onverwijld door de rechthebbende worden ingediend bij de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds, van zijn gewestelijke dienst of van de Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. De tegemoetkoming wordt geweigerd voor de behandelingen die zijn verricht langer dan dertig dagen voor de datum waarop de aanvraag door de adviserend geneesheer is ontvangen.

In afwijking van artikel 148, 2, eerste lid, en artikel 150, 1, van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, en voor zover het individueel geval beantwoordt aan de hierboven vermelde criteria, en de verstrekkingen verricht worden door een dienst opgenomen in de hierboven vermelde lijst, en in de hierboven voorziene omstandigheden, wordt de adviserend geneesheer geacht zijn akkoord te verlenen indien hij binnen de twee weken na ontvangst van voornoemde documenten geen weigeringsbeslissing heeft betekend".

Elke beslissing tot weigering wordt gemotiveerd.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 15. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 mei 1996.

 

ALBERT

 

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,

Mevr. M. DE GALAN

Gepubliceerd :1996-06-20