MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

17 JUNI 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijsDe Vlaamse regering,
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 23 oktober 1991, 9 april 1992, 28 april 1993, 1 december 1993, 15 december 1993, 21 december 1994, 19 april 1995 en 8 juli 1996, inzonderheid op artikel 3, 6;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra, gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 9 april 1992, 28 april 1993, 15 december 1993, 21 december 1994, 19 april 1995 en 8 juli 1996, inzonderheid op artikel 5, 8;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 27 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 74 en 75;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 19 december 1991, 13 mei 1992, 29 juni 1994 en 20 september 1995;
Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X en de onderafdeling öVlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
Gelet op het protocol van 27 mei 1997 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd vrij onderwijs;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 april 1997;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 in werking treedt op 1 september 1997;
Hetzelfde geldt voor de eerste reeks uitvoeringsbesluiten;
Het is voor de organisatie van het schooljaar 1997-1998 en voor de rechtszekerheid van schoolbesturen, directies en personeelsleden essentieel dat zij zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de nieuw toe te passen regelgeving;
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 5 juni 1997 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,
Besluit
Artikel 1. 1. In artikel 11, 6, van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen en de bezoldigingsregeling in het buitengewoon onderwijs waarvan de tegenwoordige tekst 7 zal vormen worden de woorden "De gelijkstelling bedoeld in 2, 3, 4 en 5" vervangen door "De gelijkstelling bedoeld in de 2 tot en met 6".
2. In hetzelfde artikel wordt een nieuwe 6 ingevoegd luidend als volgt : "De uren beleidsondersteuning die in het buitengewoon basisonderwijs worden ingericht dienen door de inrichtende macht gelijkgesteld te worden met één van de ambten die in dit onderwijs kunnen uitgeoefend worden."
3. In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt 2 vervangen door volgende bepaling : " 2. De personeelsleden belast met de vakken of uren bedoeld in artikel 11, 2 tot en met 6 worden bezoldigd op basis van het bekwaamheidsbewijs dat zij bezitten voor het vak of het ambt waarmede die vakken of uren worden gelijkgesteld".
Art. 2. 1. In de titel van bijlage 5 van hetzelfde besluit worden volgende woorden toegevoegd : "en van het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel van het buitengewoon basisonderwijs".
2. In de bijlage 5 van het voornoemd besluit van 31 juli 1990 worden de volgende bladzijden genummerd 42/b-5 tot en met 42/b-9 ingelast, waarvan de tekst luidt als volgt :
(r) Buitengewoon basisonderwijs : ergotherapeut 42/b-5
Vereiste :
diploma afdeling fysische behandelingen optie arbeidstherapie (titel : gegradueerde in de arbeidstherapie);
diploma afdeling fysische behandelingen optie ergotherapie (titel : gegradueerde in de ergotherapie);
diploma van het studiegebied gezondheidszorg opleiding fysische behandelingen optie ergotherapie (graad : gegradueerde in de ergotherapie).
Weddeschaal : 337.
Buitengewoon basisonderwijs : maatschappelijk werker 42/b-6
Vereiste :
diploma afdeling maatschappelijk dienstbetoon (graad : maatschappelijk assistent);
diploma afdeling maatschappelijk assistent (graad : maatschappelijk assistent);
diploma van het studiegebied sociaal-agogisch werk opleiding sociaal werk :
optie maatschappelijke advisering;
optie maatschappelijk werk;
optie personeelswerk;
optie sociaal-cultureel werk;
optie syndicaal werk;
(graad : maatschappelijk assistent).
diploma afdeling verpleging specialiteit gegradueerde sociale verpleger (graad : gegradueerde sociale verpleger);
diploma afdeling verpleging optie sociale verpleging (graad : gegradueerde sociale verpleger);
diploma van het studiegebied gezondheidszorg opleiding verpleegkunde optie sociale verpleegkunde (graad : verpleger).
Weddeschaal : 337.
Buitengewoon basisonderwijs : arts 42/b-7
Vereiste :
diploma van arts of van huisarts.
Weddeschaal : 501.
Buitengewoon basisonderwijs : psycholoog 42/b-8
Vereiste :
Licentiaat + GHSO of geaggregeerde voor het onderwijs - groep 2
beroepsoriëntering en selectie;
klinische psychologie;
psychologie;
psychologische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen;
psycho-pedagogische wetenschappen;
sociale en culturele agogiek;
toegepaste psychologie.
Weddeschaal : 501.
Licentiaat :
beroepsoriëntering en selectie;
klinische psychologie;
psychologie;
psychologische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen;
psycho-pedagogische wetenschappen;
sociale en culturele agogiek;
toegepaste psychologie.
Weddeschaal : 542.
Buitengewoon basisonderwijs : orthopedagoog 42/b-9
Vereiste :
Licentiaat + GHSO of geaggregeerde voor het onderwijs - groep 2
opvoedingswetenschappen;
opvoedkundige wetenschappen;
orthopedagogische wetenschappen;
pedagogische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen;
psycho-pedagogische wetenschappen.
Weddeschaal : 501.
Licentiaat :
opvoedingswetenschappen;
opvoedkundige wetenschappen;
orthopedagogische wetenschappen;
pedagogische wetenschappen;
psychologische en pedagogische wetenschappen;
psycho-pedagogische wetenschappen.
Weddeschaal : 542".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 september 1997.
Art. 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 17 juni 1997.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
L. VAN DEN BOSSCHE

Publicatie : 1997-08-02