MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

28 APRIL 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de Office de la Naissance et de l'EnfanceDe Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op het decreet van 30 maart 1983 houdende oprichting van de Office de la Naissance et de l'Enfance (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op artikel 19 2, zoals gewijzigd;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de Diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op de artikelen 13 en 64;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 38, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 30 bis en ter, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap);
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juli 1998;
Gelet op hetr akkoord van de Minister tot wiens bevoegdheid de begroting behoort, gegeven op 17 juli 1998;
Gelet op het akkoord van de Minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren, gegeven op 17 juli 1998;
Gelet op de onderhandelingen die op 28 augustus 1998 en 5 mei 1999 binnen het Comité van Sector XVII werden gevoerd;
Gelet op het advies van de Directieraad van de Office de la Naissance et de l'Enfance , gegeven op 16 september 1998;
Gelet op het overleg gevoerd op 24 november 1998 met de Vast Wervingssecretaris;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 over de aanvraag om advies dat door de Raad van State binnen een termijn van één maand te geven is;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 juli 1999 met toepassing van artikel 84, lid 1, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn en van de Minister van Ambtenarenzaken;
Na beraadslaging,
Besluit :


HOOFDSTUK I. - De bijzondere voorwaarden voor de benoeming door bevordering door overgang naar het hogere niveau, door bevordering door verhoging in graad, door verandering van graad of door verandering van categorie


Artikel 1.
De benoeming in elk van de graden bepaald in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 januari 1998 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Kinderwelzijn van de Franse Gemeenschap) wordt uitgevoerd onder de voorwaarden bepaald in de in bijlage 1 vermelde tabel.


Art. 2. Wanneer de benoeming in een bepaalde graad afhankelijk wordt gemaakt van de verificatie van de beroepsbekwaamheid, dan wordt het programma ervan door de Administrateur-Generaal vastgesteld met de medewerking van de Adjunct-Administrateur-Generaal.
Dat programma moet het mogelijk maken, voor elk in aanmerking komend type betrekking, de bekwaamheid te verifiëren van de kandidaten voor die betrekking om de bepaalde taken uit te voeren die met deze overeenstemmen.
Dat programma wordt bekendgemaakt.
De ambtenaar blijft het voordeel van die verificatie genieten voor een periode van vijf jaar, en, wanneer die termijn verstreken is, zolang het programma niet is gewijzigd.


Art. 3. 1. Voor elke verificatie van beroepsbekwaamheid, wordt er een commissie opgericht die door de Administrateur-generaal of, bij diens afwezigheid, door de Adjunct-Administrateur-Generaal wordt voorgezeten.
Die commissie is bovendien samengesteld uit drie leden, aangesteld uit de ambtenaren door de Administrateur-Generaal of, bij diens afwezigheid, door de Adjunct-Administrateur-Generaal, op de voordracht van de Directieraad : één van die moet titularis zijn van een graad van ten minste rang 12 en één moet behoren tot de administratieve entiteit waarin de betrekking toe te kennen is.
2. Voor elke verificatie kan de Voorzitter van de Commissie een beroep doen op technici die behoren tot de administratieve entiteit waarin de betrekking toe te kennen is.
Het aantal technici mag niet hoger zijn dan twee.


HOOFDSTUK II. - Diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden van de Office de la Naissance et de l'Enfance


Art. 4. De diploma's die vereist zijn voor de werving in de wervingsgraden bepaald in het besluit van de Regering van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zoals het van toepassing is op de Office de la Naissance et de l'Enfance , worden in bijlage 2 van dit besluit vermeld naast de benaming van elk van die graden.
Aan een vergelijkend wervingsexamen voor de benoeming in één van de graden vermeld in bijlage 2 van dit besluit kunnen echter alleen deelnemen, de titularissen van de diploma's of kwalificaties of de ervaring, vereist voor die graad op grond van de aanvraag om werving gericht aan het Vast Wervingssecretariaat.
Wanneer dit niet strijdig is met de vereisten van het uit te oefenen ambt, kan de Vast Wervingssecretaris, voor de werving in een bepaalde graad, naast de diploma's en studiegetuigschriften vermeld in lid 1, andere diploma's en getuigschriften in aanmerking nemen, die aan te wijzen zijn onder de volgende :
1 diploma's en getuigschriften van het onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs voor sociaal-culturele promotie;
2 diploma's en getuigschriften van het technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs met volledig leerplan.
De Vast Wervingssecretaris kan, voor de werving in bepaalde graden van de niveaus 3 en 4, het bezit eisen van de diploma's en studie- of vormingsgetuigschriften die hij aanwijst wanneer die voorwaarde verantwoord is wegens de technische of gespecialiseerde aard van de uit te oefenen ambten.
De Vast Wervingssecretaris kan, voor de werving in bepaalde graden van de niveaus 1, 2+ en 2, de houders van diploma's of vormingsgetuigschriften die hij aanwijst, toelaten, wanneer deze voorwaarde verantwoord is wegens de technische of gespecialiseerde aard van de uit te oefenen ambten, en voor zover de houders van die diploma's of getuigschriften eveneens houder zijn van één van de in paragraaf 1 bepaalde studiebewijzen.


HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen


Art. 5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Art. 6. De Minister van Kinderwelzijn en de Minister van Ambtenarenzaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.


Brussel, 28 april 2000.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap,
De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E. ,
J.-M. NOLLET
De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie,
W. TAMINIAUX


Bijlage 1. - ORGANIEK REGLEMENT B ONE
Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 april 2000 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de Office de la Naissance et de l'Enfance .
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de O.N.E. ,
J.-M. NOLLET
De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie,
W. TAMINIAUX

BIJLAGE 2 - BIJZONDERE WERVINGSVOORWAARDEN
Inspecteur B Inspectie B 2
a) Houder zijn van één van de volgende diploma's :
Licentiaat :
- criminologie of criminologische wetenschappen
- opvoedingswetenschappen of pedagogie
- psychologie of psychologische wetenschappen
- wetenschappen over gezin en seksualiteit
- toegepaste psychologie
- psychologische en pedagogische wetenschappen
- psycho-pedagogische wetenschappen
- vormingsbeleid
- wetenschappen en technieken inzake permanente vorming
- sociale wetenschappen
- politieke en sociale wetenschappen (groep sociale wetenschappen)
- politieke wetenschappen
- overheidsadministratie
- administratieve wetenschappen
- sociologie
- sociale communicatie
- informatie en communicatie
- toegepaste communicatie
- sociale arbeidswetenschappen of arbeidswetenschappen
- maatschappelijk werk
- economische en sociale wetenschappen (richting : sociale wetenschappen)
- in de rechten
- economische en maatschappelijke politiek
- ziekenhuiswetenschappen
- medisch-sociaal en ziekenhuiswetenschappen
- gezondheidsopvoeding
- sanitaire wetenschappen
- wetenschappen van de openbare gezondheid
- bijzondere licentie in de openbare gezondheid of in de ziekenhuiswetenschappen of diploma van bijkomende, gespecialiseerde of grondige studies in deze vakken, op basis van een diploma dat toegang verleent tot de betrekkingen van niveau 1 (minstens licentiaat)
b) Getuigen van een nuttige ervaring van vijf jaar op het maatschappelijk gebied of op het gebied van de vroegere kinderjaren.
Attaché. - Deskundige. - 1 (Industrieel ingenieur - SIPPT)
Industrieel ingenieur
Burgerlijk ingenieur
Ingenieur architect.
Gegradueerde - Gespecialiseerd - 3
Houder zijn van een diploma van het hoger maatschappelijk onderwijs of van het paramedisch onderwijs met volledig leerplan, van het korte type of van een diploma uitgereikt vóór de herstructurering van het technisch onderwijs door een hoge technische school van de eerste graad of door een school voor technisch onderwijs gerangschikt in categorie A1.
Naargelang de bevoegdheid :
1) logopedist : het diploma dat deze titel verleent.
2) kinesitherapeut : het diploma dat deze titel verleent.
3) maatschappelijk assistente : het diploma maatschappelijk assistent(e) of maatschappelijk hulpwerker(-ster).
4) assistent(e) in de psychologie : diploma van assistent in de psychologie uitgereikt door een inrichting voor hoger onderwijs van de eerste graad.
5) ergotherapeut : het diploma dat deze titel verleent.
6) verpleger (-ster) : - diploma van maatschappelijk gegradueerd(e) verpleger(-ster), gegradueerd(e) ziekenhuisverpleger(-ster), gegradueerd(e) verpleger(-ster) in de pediatrie of verloskundige (vroedvrouw) uitgereikt met toepassing van het koninklijk besluit van 17.08.1957;
- diploma van gegradueerd(e) verpleger(-ster) of gegradueerde verpleger(-ster) gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid, in pediatrie of van verloskundige (vroedvrouw), uitgereikt in toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994 houdende de voorwaarden waaronder het diploma van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster wordt toegekend.
Gegradueerde - Gespecialiseerd - 2
1) Opvoeder : minstens titularis zijn van een diploma van het maatschappelijk, pedagogisch of paramedisch hoger onderwijs van het korte type (met volledig leerplan of voor sociale promotie).
2) adjunct van de SIPPT verantwoordelijke :
- diploma landmeter - expert onroerende goederen
- diploma technisch ingenieur
- diploma van het technisch hoger onderwijs of het kunstonderwijs van het korte type (voorm. 1ste graad, categorie A1 of A7/A1).
Gegradueerde - Administratief - 1
- graduaat van het hoger onderwijs van het korte type en met volledig leerplan, uitgereikt door een inrichting ingericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of één van de Gemeenschappen of een examenjury ingesteld door de Staat of één van de Gemeenschappen en bekwaamheidsbewijs om een openbare bibliotheek te beheren uitgereikt door het Ministerie van de Franse Gemeenschap (openbare dienst voor lectuurvoorziening).
- diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of voor sociale promotie (voorm. Hoger Ond. van de 1ste graad, A6/A1 of hoger B3/B1) of van geaggregeerde lager secundair onderwijs (alle afdelingen) met bijkomende optie "economie" behorend tot het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type en met volledig leerplan".
Gegradueerde - Administratief - 2 (Boekhoudkundige ambten)
- diploma van het hoger onderwijs van het korte type, met volledig leerplan of voor sociale promotie, bekomen in een afdeling "boekhouding".
- diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type en met volledig leerplan of voor sociale promotie uitgereikt door een inrichting ingericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of één van de Gemeenschappen of door een examenjury ingericht door de Staat of één van de Gemeenschappen
- diploma geaggregeerde lager secundair onderwijs, afdeling "handel" of geaggregeerde lager secundair onderwijs (alle afdelingen) met de bijkomende optie "economie" behorend tot het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type of met volledig leerplan.
Adjunct - Gespecialiseerd - 2 (Kinderverzorgsters)
- bekwaamheidsbewijs, getuigschrift of attest van beëindiging van hoger secundair beroepsstudies (afdeling kinderverzorging).
Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor de werving in sommige graden bij de Office de la Naissance et de l'Enfance .
Brussel, 28 april 2000.
De Minister van Kinderwelzijn, belast met het Basisonderwijs, de Opvang en de Opdrachten toegewezen aan de ONE,
J.-M. NOLLET
De Minister van Jeugdzaken, Ambtenarenzaken en Onderwijs voor sociale promotie,
W. TAMINIAUX

 


Publicatie : 2000-12-30

 

KlinPsy - Wetgeving