MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

2 MAART 2000. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingenDe Regering van de Franse Gemeenschap,
Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, inzonderheid op artikel 50, gewijzigd bij het decreet van 6 april 1998;
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 1999;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 29 december 1999;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 23 december 1999 over de aanvraag om advies dat de Raad van State binnen een maand moet uitbrengen;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 3 februari 2000 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;
Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2000,
Besluit :


Artikel 1. Artikel 8, 1, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen wordt gewijzigd als volgt :
Voor elke samenwerking met een vreemd land, een territoriale entiteit van een vreemd land of een tussenpersoon in het buitenland moet de toestemming van de Minister tot wiens bevoegdheid de hulpverlening aan de jeugd behoort, verkregen worden.


Art. 2. Artikel 8, 2, derde lid, wordt aangevuld als volgt :
Het bestuur deelt zijn advies voor goedkeuring mee aan de Minister tot wiens bevoegdheid de hulpverlening aan de jeugd behoort


Art. 3. Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt :
Artikel 17. 1. De adoptie-instellingen die definitief erkend zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, overeenkomstig artikel 12, 2, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1991 betreffende de erkenning van de adoptie-instellingen behouden hun erkenning op basis van dit besluit.
2. De adoptie-instellingen die definitief erkend zijn op datum van inwerkingtreding van dit besluit mogen tot 30 september 2000 de lopende samenwerkingen met een vreemd land, in een territoriale entiteit van een vreemd land of een tussenpersoon in het buitenland voortzetten, overeenkomstig de reglementaire basis opgeheven bij artikel 18 van dit besluit.
3. In deze tussentijd vragen zij de toestemming van de Minister tot wiens bevoegdheid de hulpverlening aan de jeugd behoort voor de bij 2 bedoelde samenwerkingen, overeenkomstig artikel 8, 2, leden 1 en 2, van dit besluit.
4. De toestemming bedoeld in 3 wordt gegeven overeenkomstig artikel 8, 2, derde lid, van dit besluit. Indien de Minister één of meerdere in 2 bedoelde samenwerkingen niet goedkeurt, wordt/worden ze onmiddellijk stopgezet.


Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


Art. 5. De Minister tot wiens bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Brussel, 2 maart 2000.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid,
N. MARECHAL


Publicatie : 2000-04-05


KlinPsy - Wetgeving