Te volgen procedure voor het verkrijgen van de
 titel van Psycholoog in België

noot 1

 

Om in België de titel van psycholoog te voeren moet men voldoen aan de voorwaarden en ingeschreven zijn in de Psychologenlijst.

Volgende beslissingsboom kan helpen om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet en welke stappen u verder kunt ondernemen.

 

1. Bezit u een door een Belgische universiteit uitgereikt diploma van licentiaat of doctor in de psychologie ?

 

 

 

 

 

Ja ®

=> U komt in aanmerking voor het verkrijgen van de titel

=> Stuur bij een ter post aangetekende brief een voor echt verklaard afschrift van uw diploma of een getuigschrift uitgaande van de universiteit of van het Hoger Instituut, waar u uw diploma behaald hebt en waaruit zulks effectief blijkt, naar de Psychologencommissie

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

2. Bezit u één van de hierna vermelde, door een Belgische universiteit uitgereikte diploma's ?

 

- licentiaat of doctor in de beroepsoriëntering en selectie;

- licentiaat of doctor in de psychologische wetenschappen;

- licentiaat of doctor in de toegepaste psychologie;

- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelingspsychologie;

- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting industriële psychologie;

- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting ontwikkelings- en klinische psychologie;

- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting bedrijfspsychologie;

- licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen - richting theoretische en experimentele psychologie;

- licentiaat of doctor in de ontwikkelingspsychologie;

- licentiaat of doctor in de klinische psychologie;

- licencié ou docteur en orientation et sélection professionnelles;

- licencié ou docteur en sciences psychologiques;

- licencié ou docteur en psychologie appliquée;

- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie génétique;

- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques - orientation psychologie industrielle;

- licencié ou docteur en sciences psychologiques et pédagogiques avec l'une des attestations suivantes :

- psychologie clinique; - psychologie sociale et socio-psychologie; - psychologie industrielle; - psychologie clinique et curative;

- licentiaat of doctor in de psychopedagogische wetenschappen - richting psychologie;

 

 

Ja ®

=> U komt in aanmerking voor het verkrijgen van de titel

=> Stuur bij een ter post aangetekende brief een voor echt verklaard afschrift van uw diploma of een getuigschrift uitgaande van de universiteit of van het Hoger Instituut, waar u uw diploma behaald hebt en waaruit zulks effectief blijkt, naar de Psychologen­com­missie

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

3. Bezit u één van volgende:

- een vóór 1 januari 1960 door een Belgische universiteit uitgereikt diploma van licentiaat of doctor en u doceert als lid van het academisch personeel psychologie aan een Belgische universiteit;

- een niet-universitair diploma van adviseur inzake beroepskeuze bedoeld in het koninklijk besluit van 22 oktober 1936 en behaald vóór 13 januari 1947;

- een diploma van " licencié en sciences psychopédagogiques - orientation guidance et counseling, uitgereikt door de Rijksuniversiteit te Bergen vóór de bekendmaking van deze wet;

- een diploma van licentiaat of doctor in de psychologische en pedagogische wetenschappen, of van een diploma van licentiaat of doctor in de psycho-pedagogische wetenschappen, behaald voor de bekendmaking van deze wet;

 

 

Ja ®

=> U komt in aanmerking voor het verkrijgen van de titel

=> Stuur bij een ter post aangetekende brief een voor echt verklaard afschrift van uw diploma of een getuigschrift uitgaande van de universiteit of van het Hoger Instituut, waar u uw diploma behaald hebt en waaruit zulks effectief blijkt, naar de Psychologencommissie

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

4. Beschikt u over een gunstige beslissing van de Erkenningscommissie die werd ingesteld in het kader van de overgangsmaatregelen het eerste jaar na de publicatie van de wet op de bescherming van de titel van Psycholoog ?    noot 2

 

 

Ja ®

=> U komt in aanmerking voor het verkrijgen van de titel

=> Stuur bij een ter post aangetekende brief een afschrift van de genomen beslissing naar de Psychologencommissie.

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

5. Beschikt u over een ander Belgisch diploma ?

 

 

Ja ®

=> U kunt nagaan welke bijkomende studies u nog moet volgen om een diploma van master in de psychologie te bekomen aan een Belgische Universiteit. De KUL heeft een beslissings­boom op het internet gezet, maar u kunt uiteraard ook inlichtingen inwinnen bij andere universiteiten.

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

6. Beschikt u over een buitenlands diploma dat toegang geeft tot of voorbereidt op het beroep van psycholoog en dat behaald werd na minstens drie jaar postsecundair onderwijs ?

 

 

Neen ®

=> U maakt geen kans op het verkrijgen van de titel van psycholoog in België

 

 

 

 

 

Ja

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

7. Hebt u uw opleiding genoten in een staat uit de Europese Economische Ruimte ? (Lijst van landen) noot 3

 

 

Neen®

=> U kunt een aanvraag richten aan het Naric, dit is de instantie die bevoegd is om de gelijk­waardigheid te onderzoeken met een van de hierboven vermelde diploma’s uit vraag 1 en 2.   De academische gelijkwaardigheid wordt als volgt beoordeeld.

Ja

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

8. Hebt u uw opleiding genoten in een staat waar het beroep van psycholoog gereglementeerd is ? noot 4

 

 

 

 

 

Ja ®

=> U kunt een aanvraag richten aan de psychologencommissie

=> Als uw studie slechts vier jaar of minder duurde zult u het dubbel van het verschil tussen uw opleidingsduur en de opleidingsduur van vijf jaar in België moeten bewijzen in beroepserva­ring. noot 5

Neen

 

 

 

 

¯

 

 

 

 

9. Is de opleiding gereglementeerd in de staat waar u uw opleiding genoten hebt en waar het beroep van psycholoog niet gereglementeerd is?

 

 

Ja ®

=> U kunt een aanvraag richten aan de psychologencommissie

=> Als uw studie slechts vier jaar of minder duurde zult u het dubbel van het verschil tussen uw opleidingsduur en de opleidingsduur van vijf jaar in België moeten bewijzen in beroepserva­ring.  noot 5        zie ook noot 1 !

 

 

Neen ®

=> Als u tijdens de voorafgaande tien jaren het beroep van psycholoog gedurende twee jaar voltijds heeft uitgeoefend kunt u een aanvraag richten tot de psychologencommis­sie

=> Als uw studie slechts vier jaar of minder duurde zult u het dubbel van het verschil tussen uw opleidingsduur en de opleidingsduur van vijf jaar in België moeten bewijzen in beroepservaring. (Als uw opleidingsduur vier jaar duurde hebt u hieraan reeds voldaan op basis van vorige alinea) noot 6        zie ook noot 1 !

 

 

 

noot 1

De belangrijkste informatiebron over deze materie is de coördinatie van de wet tot bescherming van de titel van psycholoog zoals die te vinden is op de website van het ministerie van Middenstand. Het koninklijk besluit van 20.01.2005 werd evenwel nog niet in deze coördinatie verwerkt.

Een volledig overzicht van de wetgeving betreffende de titelbescherming van psycholoog is te vinden op de KlinPsy-site.

De Psychologencommissie heeft haar eigen website waar u contactinformatie kunt vinden.

Opgepast ! Deze beslissingsboom is ook nog niet aangepast aan de Europese Richtlijn 2005/36/EG en aan de Belgische wet van 13.12.2007. We verwachten dat er vooral wijzigingen zullen komen in punt 8 en 9 van bovenstaande beslissingsboom. De compenserende maatregelen (het compenseren van ontbrekende opleidingsjaren door een dubbel aantal jaren beroepservaring) zullen hoogstwaarschijnlijk vervangen worden door proeven van bekwaamheid of aanvullende stages. Maar de regelgeving daarover is blijkbaar nog niet rond.

terug

 

 

noot 2

Bij het in voege treden van de wet op de bescherming van de titel van psycholoog kregen een aantal personen, cfr Art 14 van de wet, gedurende een beperkte periode de mogelijkheid om via een Erkennings­commissie de toelating te verwerven om de titel te dragen. Die mogelijkheid bestaat nu niet meer. Er zijn evenwel een reeks personen die toen een gunstige beslissing kregen van de Erkenningscommissie, maar nadien geen aanvraag richtten tot de Psychologencommissie om deze gunstige beslissing te laten resulteren in een inschrijving op de Psychologenlijst. Zij kunnen dit nog steeds doen.

terug

 

 

noot 3

De Europese richtlijnen 89/48 en 2001/19 (zie de geconsolideerde tekst) werden in de Belgische wetgeving omgezet respectievelijk via het KB van 24.01.1997 en het KB van 20.01.2005. Hierdoor heeft de Psychologencommissie de bevoegdheid om de titel toe te kennen aan personen uit de Europese Economische Ruimte die aan de voorwaarden voldoen zonder dat er een gelijkwaardigheidsverkaring van het behaalde diploma door het Naric, wordt voorgelegd. Deze beslissingsboom werd opgesteld in functie van het bekomen van de titel. De tussenkomst van het Naric wordt niet voorgesteld indien niet noodzakelijk voor het bekomen van de machtiging om de titel te dragen. Het kan evenwel gebeuren dat u andere redenen hebt om een gelijkwaardigheidsverklaring van uw academisch diploma te bekomen, zoals sollicitatie of werk­overeenkomst. In dit geval kan het dan een vlottere weg zijn om eerst via het Naric een gelijkwaardigheids­attest te bekomen en dit dan ook te gebruiken voor uw aanvraag bij de Psychologencommissie. Dan wordt u op gelijke voet behandeld als de personen met een Belgisch diploma uit vraag 1 en 2.

terug

 

 

noot 4

Voor de begrippen “gereglementeerd beroep” en “gereglementeerde opleiding” verwijzen we naar het KB van 20.1.2005. Als achtergrondinformatie kan het nuttig zijn ook de definities door te nemen in Art 1 van de geconsolideerde tekst van de twee Europese richtlijnen. Het is evenwel belangrijk indachtig te blijven dat uiteindelijk slechts de Belgische wetten en koninklijke besluiten van tel zijn.

terug

 

 

noot 5

Volledig in overeenstemming met Art 4 van de Europese richtlijnen (zie geconsolideerde tekst), heeft België via het KB van 24.01.1997 in Art 2 het volgende bepaald: « De duur van de leergang post-secundaire studies gevolgd door de houders van een diploma bedoeld in artikel 1, l°, g, moet minimum vijf jaar zijn.

Als dat niet het geval is, moeten ze een beroepservaring bewijzen die overeenkomt met het dubbele van de ontbrekende opleidingsperiode, zonder dat de duur van de aldus vereiste beroepservaring meer dan vier jaar mag bedragen. »
Dit KB is nog steeds geldig, ook na implementatie van Richtlijn 2001/19.

terug

 

 

noot 6

Personen die hun opleiding kregen in een staat binnen de Europese Economische Ruimte waar het beroep van psycholoog niet gereglementeerd is en de opleiding evenmin, en een academische opleiding tot psycholoog volgden van vijf jaar, kunnen wellicht best proberen om via het Naric een gelijkwaardigheidsver­klaring van hun diploma te bekomen. Dan vervalt die voorwaarde van twee jaar beroepservaring omdat ze dan dezelfde rechten hebben als de Belgen uit vraag 1 en 2.

terug

 

 

 

 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid:

De KlinPsy-site volgt sedert een zevental jaar actief het Belgische beleid en de Belgische wetgeving op betreffende voor psychologen relevante domeinen. Op deze wijze werd deskundigheid opgebouwd. Tegen deze achtergrond werd ten behoeve van de geïnteresseerde bezoeker ook deze webpagina opgesteld. Het betreft vrij complexe materie. Hier wordt geprobeerd om de basisregels te verduidelijken. Ieder concrete situatie heeft evenwel zijn specificiteit. Het toepassen van algemene regels in de concrete situatie blijft een bevoegdheid van officiële instanties zoals het Naric en de Psychologencommissie. Deze site is een niet-officieel initiatief van een psycholoog die geen jurist is. Bovenstaande tekst werd naar beste kunnen opgesteld maar elke aansprakelijkheid in geval van fouten wordt afgewezen.

 

 

Klinpsy-dossier Statuut

 

 

 

laatste update: 13.09.2005